نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، آزاد زنجان، ایران

چکیده

به‌موجب نظام بین‌المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می‌باشد. در این میان گرچه دولت‌ها مکلف به رعایت کامل آن شده‌اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق‌های بشری، استفاده از نظام تعلیق در پوشش حفاظت از حق بر سلامت در وضعیت فوق‌العاده کرونا، تحقق حق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه نموده است؛ لذا در بخش ذاتی این چالش، اتخاذ تدابیر بهداشتی سازگار با حقوق بشر قرار دارد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با فرض امکان تعلیق حق‌های بشری در وضعیت اضطراری کرونا، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تحقق حق بر سلامت با تعلیق حق‌های دیگر بشری، چگونه امکان‌پذیر هست؟ در عین ‌حال چه اقداماتی برای کاهش اصطکاک میان حق بر سلامت با سایر مصادیق حقوق بشری لازم هست؟ به دلیل این‌که حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می‌کند، تعادل حقوق به‌جای تعلیق یک حق به نفع دیگری می‌تواند در جهت حل این تعارض باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suspension of Human Rights Commitments of States in Necessity: Covid-19 Crisis

نویسنده [English]

  • Bahram Pashmi

department of law, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

According to the international human rights system, human beings have an inherent right to enjoy human rights. In the meantime, although governments are obliged to fully comply with them, those rights are linked to life and survival issues, as well as the security and stability of the States. However, due to the entanglement of the right to health and public health with other human rights, the use of the suspension to cover the protection of the right to health in the extraordinary state of Corona has made the realization of this fundamental right doubly challenging. Therefore, the intrinsic part of this challenge is the adoption of health measures compatible with human rights. This article, descriptively-analytically, assuming the possibility of suspending human rights in the Corona emergency, seeks to answer the fundamental question of how the realization of the right to health is possible with the suspension of other human rights. At the same time, what measures are needed to reduce the friction between the right to health and other human rights cases? Since human rights provide a framework for balancing individual and societal interests, balancing rights instead of suspending one right for the benefit of another can help resolve this conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to health
  • balance of rights
  • Proportionality
  • necessity
  • International Health Regulations (2005)
-            گروه نویسندگان، جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران (تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1399).
 
مقاله‌ها
- جاوید، احسان، نیاورانی، صابر، «قلمرو حق سلامتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 41، (1392).
- حبیب نژاد، سید احمد، عامری، زهرا، «نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر در وضعیت‌های بحرانی و اضطراری با تأکید بر همه‌گیری کرونا»، حقوق اسلامی، دوره 17، شماره 64، (1399).
- زمانی، سید قاسم، اسفندیاری، مرضیه، «تعلیق اجرای قواعد بین‌المللی حقوق بشر در وضعیت‌های عمومی فوق‌العاده»، مجله پژوهش‌های حقوقی (علمی- ترویجی)، شماره 31، (1396).
- سیفی، سیدجمال، حسنخانی، علی، «اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری»،‌ فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره 56، (1396).
- قربان نیا، ناصر، «تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری»، فقه و حقوق، سال سوم، شماره 12، (1386).
- کشاورز، خدیجه، «ویروس کرونا، ما نظاره‌کنندگان نگران و توسعه روابط انسانی»، چاپ ‌شده در کتاب: جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (1399).
 
 
 
ب- انگلیسی
Books
- Norman Weib, Jean-Marc Thouvenim, TheInfluence of Human Rights on International Law (Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2015).
 - United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights and International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges (Prosecutors and Lawyers, Professional Training Series, United Nations, 2003).
 
Articles
-         Adina, Ponta, (2020), “Human Rights Law in the Time of the Coronavirus”, available at: https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/ 5/human-rights-law-time-coronavirus.
 -        Alan, Greene, (2020), State of Emergency: How Different Countries are Invoking Extra Powers to Stop the Coronavirus, available at: https:// theconversation.com/state-of-emergency-how-different-countries-are-invoking-extra-powers-to-stop-the-coronavirus-134495.
 -        Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, (2020), available at: https:// www. hrw. org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response.
 -        J. Criddle, Evan and Fox-Decent, Evan, (2010), “Human Rights, Emergencies, and the Rule of Law”, availble at: https:// www. researchgate. net/publication/228151528.
 -        Jonathan, Cooper, “Will Johnson's Coronavirus Response Violate Human Rights Law? Available at: https:// www. opendemocracy. net/ en/ opendemocracyuk/ will- johnsons- coronavirus- response-be-overthrown-eu-courts, (2020).
 -        Natasha, Holcroft-Emmess, Coronavirus: States Derogating to Suspend Human Rights Obligations, available at: http://ohrh.law.ox.ac.uk/coronavirus-states-derogating-to-suspend-human-rights-obligations, (2020).
 -        Oliver, Nay, Can a Virus Undermine Human Rights? Available at: https:// www. thelancet. com/ journals/ lanpub/ article/PIIS2468-2667(20)30092-X/fulltext, (2020).
 -        Rebecca, Pirius, Emergency Powers and Citizen Rights Duringthe Coronavirus Public Health Crisis, available at: https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/emergency-powers-and-citizen-rights-during-the-coronavirus-public-health-crisis.html, (2020).
 -        Zidar, ANDRAŽ, International Health Emergencies and Human Rights: An (UN) easy Relationship? Available at: https:// rightsblog. net/ 2016/ 03/ 30/ international-health-emergencies-and-human-rights-an-uneasy-relationship, (2016).
 
Documents
-        European Convention on Human Rights (ECHR).
-        International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
-        International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
-        UN Doc.A/56/40.Vol. I, 202 (2001), General Comment 29 [hereinafter GC 29].
 
Other Sources
-        Examining the Coronavirus from the Lens of Human Rights, available at: https://carrcenter.hks.harvard.edu/files/cchr/files/200326d_covid_discussion_paper.pdf.
-        RSF Complains to UN about coronavirus press freedom violations, (2020), available at:
-        Strengthening Health Security by Implementing the International Health Regulations (2005), IHR Procedures concerning public health emergencies of international concern (PHEIC) availble at: https:// www. who. int/ ihr/ procedures/pheic/en.