دوره و شماره: دوره 22، شماره 67، تابستان 1399، صفحه 9-225