نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

از لوازم یک جامعه­ مردم­سالار، پاسخگو بودن نهادها و مقام­های حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره­ امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانون­گذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانون­گذار اساسی از مجلس شورای اسلامی می­خواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با مطالعه­ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز مذاکرات پیرامون بررسی عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور به واکاوی دقیق­تر «عدم کفایت رییس جمهور» پرداخته­ و سنجه­هایی را برای ارزیابی بهتر این موضوع مطرح می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the Incompetency of the President in the Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hamidreza moghaddasin 1
  • Ali Akbar Gorji Azazndariani 2

1 LM, Public Law, Tarbiat Modares University, Terhan, Iran

2 Associate Professor, Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the requirement of a democratic society is that any governing body arising from the people and authorities must be accountable to the people or their representatives for their conducts. ‌‌‌Therefore, the president, as the political official responsible over the government, namely as the management of the Executive Power and the administration of executive affairs of the country must be accountable to the Islamic Consultative Assembly of Iran. The Constitution has implemented certain procedures for the accountability of the president, for instance, interpellation and vote of incompetence. To explain this, the Constitution is permitting the Islamic Consultative Assembly to investigate the executive incompetence of the President, namely the Continuity and durability of his management capabilities and prudence. In this study, three main sources are used to take a closer look at the incompetency of a President including the transcripts of the discussions held in the Assembly of Final Investigation of the Constitution; Council for Revision of the Constitution; and the negotiations on the political incompetence of the first President of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • President's incompetence
  • the executive incompetence
  • Effectiveness
  • management of the Executive
  • administer of executive affairs of the country
-            آقابخشی، علی،  فرهنگ علوم سیاسی (تهران: انتشارات چاپار، 1379).
-            ارسطا، محمد جواد، جزوه ولایت فقیه و حکومت اسلامی (بی جا، بی تا).
-            انوری، حسن،  فرهنگ بزرگ سخن، ج6، چ اول (تهران: نشر سخن، 1381).
-            پرتو، ابوالقاسم ، واژه یاب، ج3، چ2 (تهران: نشر اساطیر، 1377).
-            جعفری، محمدرضا،  فرهنگ نشر نو (تهران: انتشارات تنویر، 1377).
-            حق‌شناس، علی محمد و سامعی، حسین و انتخابی، نرگس، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی- فارسی (تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1379).
-            دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج12، چ 2 (تهران: نشر دانشگاه تهران، 1379).
-            ذوعلم، علی، تجربه­ کارآمدی حکومت ولایی، چ2 (تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385).
-            روحانی، حسن، اندیشه­های سیاسی اسلام (مبانی نظری)، ج1 (تهران: نشر کمیل، 1388).
-            زاهدی، شمس السادات؛الوانی،سیدمهدی؛فقیهی،ابوالحسن، فرهنگ جامع مدیریت (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1383).
-            صدری افشار، غلامحسین و همکاران،  فرهنگ فارسی معاصر یک جلدی، چ6 (تهران: نشر فرهنگ معاصر، 1391).
-            صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (تهران: نشر اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369).
-            صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا. ، ج2، چ اول (تهران: نشر اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364).
-            طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی (تهران : نشر میزان، 1380).
-            قاضی، ابوالفضل،  بایسته‌های حقوق اساسی، چ26 (تهران: نشر میزان، 1385).
-            گرجی ازندریانی، علی اکبر، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران «جزوه کلاسی»(تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1396).
-            لاریجانی، محمدجواد، حکومت (تهران: نشر سروش، 1373).
-            معین، محمد،  فرهنگ دو جلدی، ج2، چ3 (تهران: نشر دانا، 1384).
-            هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج2، چ23 (تهران: نشر میزان، 1391).
مقاله­ها
-            اخوان کاظمی، بهرام، «مفهوم شاخصه‌ها و شیوه‌های ارتقای کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، نشریه راهبرد، پاییز، شماره 29، (1382).
-            ــــــــــــــ، «کارآمدی در آموزه­های نهج‌البلاغه»، نشریه الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، تابستان، شماره 76، (1386).
-            ــــــــــــــ، «مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، نشریه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، بهار، شماره 8، (1393).
-            باغستانی کوزه‌گر، محمد و محمدی، علیرضا، «تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی»، نشریه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، پاییز، شماره 6، (1392).
-            حبیب­زاده، توکل و آجرلو، اسماعیل، «نقد مبانی انسان­شناختی تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی)»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال سیزدهم، پاییز و زمستان، شماره 2 (پیاپی36)، (1391).
-            داوری اردکانی، رضا، «کارو کارآمدی و فرهنگ»، نامه فرهنگ، تابستان، شماره 26، (1376).
-            ربانی گلپایگانی، علی، «فقاهت و حکومت»، قبسات، دوره2، شماره 4، (1378).
-            رضاییان، علی، «کارآمدی و کارآیی مهم­ترین مسئولیت مدیران»، فصلنامه دانش مدیریت، پاییز، شماره 14، (1370).
-            عابدینی، آرش، «کارآمدی نظام سیاسی»، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مرداد، شماره مسلسل 13142، (1392).
-            علوی، پرویز و صادقیان، نادعلی، «ریشه­های فکری تفکیک قوا، اهمیت و دسته­بندی نظام­های سیاسی بر پایه­ تفکیک قوا»، فصلنامه حقوق، تابستان، دوره40، شماره 2، (1389).
-            علیخانی، علی اکبر، «پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق  (ع)، تابستان، شماره 26، (1384).
-            قاسمی، فرج ا...، «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران»، شاخصه­ها و مکانیسم­ها از منظر امام خمینی قدس سره»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 22، (1389).