نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی‌ مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی درج می‌شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می‌باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی ‌با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stability Clause in Foreign Investment Contracts from Administrative Law View

نویسندگان [English]

  • Bijan Abbasi 1
  • Ali Sohrabloo 2

1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D Student, Public Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The entry of foreign private individuals into the contract with the Administration is always accompanied by this concern that the Administration by using its instruments of governance, violates the terms of equality of the parties at the time of concluding the contract and will do such acts like the unilateral change and termination of the contract. To overcome this concern, the types of stabilization clauses in foreign investment contracts are inserted, which seek to preserve the terms of the contract in time of concluding and to prohibit the Administration from changing the terms after the conclusion of the contract. This article by using a descriptive and analytical method seeks to answer the correctness of the inclusion of stabilization clauses in foreign investment contracts in light of administrative rules and principles. Findings show that the inclusion of the conditions of stability in particular types of words, freezing, non-interference and non-compliance with the principle of rule of law, the principle of competence and the principle of equal alignment of public interest and public authority are in contrary with the administrative contracts and the principle of compatibility and non-violation of the stabilization clauses in terms of economic equilibrium with principles governing administrative contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative contracts
  • Foreign Investment Contracts
  • stability clause
  • administrative competence
  • public benefit
-            امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد 1، چاپ 3 (تهران: نشر میزان، 1388).
-            امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد 2، چاپ 3 (تهران: نشر میزان، 1396).
-            انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، چاپ 6 (تهران: نشر حقوقدان، 1392).
-            راسخ، محمد، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش (تهران: طرح نو، 1381).
-            رضایی‌زاده، محمد جواد، حقوق اداری (تهران: نشر میزان، 1385).
-            شیروی، عبدالحسین، قراردادهای بی او تی: تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، چاپ 2 (تهران: نشر میزان، 1395).
-            طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ 15 (تهران: انتشارات سمت، 1387).
-            عباسی، بیژن، حقوق اداری، چاپ 4 (تهران: نشر دادگستر، 1395).
-            گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، چاپ چهارم (تهران: انتشارات جنگل، 1393)
-            مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم مبانی و برداشت‌ها (تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1385).
-            مولایی، آیت،  قراردادهای اداری (مطالعه تطبیقی بسترها، مبانی، ماهیت و اصول) (تهران: نشر میزان، 1393).
-            هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد نخست (تهران: انتشارات سمت، 1391).
-            هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری (در پرتو آراء دیوان عدالت اداری)، چاپ 2 (تهران: نشر خرسندی، 1391).
-            دوگی، لئون، دروس حقوق عمومی، ترجمه محمد رضا ویژه (تهران: نشر میزان، 1388).
مقاله‌ها
-            ابراهیمی، نصرالله، جعفری ندوشن، شهاب، «قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی؛ نگاهی بر ماهیت، احکام و ویژگی‌ها»، مطالعات حقوق خصوصی، سال 48، شماره 1، (1397).
-            افتخار جهرمی، گودرز، «دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین‌الملل»، تحقیقات حقوقی، شماره 15، (1373).
-            ایران‌پور، فرهاد، «نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی دولت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 62، (1382).
-            پش، لوران، «حاکمیت قانون در فرانسه»، ترجمه احمد مرکز مالمیری، مجلس و راهبرد، 1385، شماره 51
-            توسلی جهرمی، منوچهر، «قراردادهای بین‌المللی ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58، (1391).
-            تی.بی.کول، مارگاریتا، «شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی»، ترجمه مصطفی السان و علی رضایی، حقوقی بین‌المللی، شماره 37، (1386).
-            رضایی زاده، محمد جواد، «ویژگی‌های قراردادهای اداری»، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 2، (1387).
-            زارعی، محمد حسین و مولایی، آیت، «آسیب‌شناسی ویژگی‌های قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 63، (1392).
-            زارعی، محمد حسین، «حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی»، نامه مفید، شماره 26، (1380).
-            شمسایی، محمد، «شرط ثبات در قراردادهای دولتی»، پژوهش حقوق خصوصی، سال 5، شماره 18، (1396).
-            شیروی، عبدالحسین، «دلایل استفاده از قراردادهای بی او تی (BOT) و نقش دولت در موفقیت این پروژه‌ها»، مجله مجمتع آموزش عالی قم، سال 3، شماره 11، (1380).
-            صادقی، محسن، «بررسی قراردادهای بین‌المللی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 38، (1385).
-            عامری، فیصل، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 5، (1380).
-            عراقی، عزت الله و حبیب زاده، محمد کاظم، «قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌ها»، فصلنامه حقوق خصوصی، شماره 15، (1388).
-            محبی، محسن، «رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تاثیر آن در روند داوری بین‌المللی»، تحقیقات حقوقی، شماره‌های 27 و 28، (1378).
-            منیرالزمان، ا. ف، «قراردادهای دولت با بیگانگان: مساله تغییر یکجانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر»، حقوقی بین‌المللی، شماره 24، (1378).
-            نیکبخت، حمیدرضا، «مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی»، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره‌های 15 و 16، (1384).
 
ب- انگلیسی
Books
-            Chowdhury, Subrata, Roy, Permanent Sovereignty over Natural Resources, InInternational Law, Edited by Paul De Waart, Paul Peters and Erik, Denters (Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1988).
 
-            Craig P. P., Administrative Law, Second edition (London: Sweet & Maxwell, 1989).
 
-            Dolzer, Rudolf and Schreuer, Christoph, Principles of International Investment Law (Oxford: Oxford University Press, 2008).
 
-            Gjuzi, Jola, Stabilization Clauses in International Investment Law: A Sustainable Development Approach (New York: Springer Publication, 2018).
 
-            Sornarajah, M, International Commercial Arbitration: The Problem of State Contracts (London & Singapor: Longman, 1990).
 
-            United Nations Conference on Trade and Development, State Contracts, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements (New York and Geneva: United Nations Publication, 2004).
 
Articles 
-            Berger, Klaus Peter, “Renegotiation and Adaptation of International Investment Contracts: The Role of Contract Drafters and Arbitrators”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 36, No. 3, (2003).
 
-            Bernardini, Piero, “The Renegotiation of the Investment Contract”, I.C.S.I.D. Rev – F.I.L.J., Vol. 13, No. 1, (1998).
 
-            Bernardini, Piero,” Stabilization and Adaptation in Oil and Gas Investments”, Journal of world Energy law and Business, Vol. 1, No. 1, (2008).
 
-            Curtis, Christopher T, “The Legal Security of Economic Development Agreement”, Harvard International Iaw Journal, Vol. 29, (1998).
 
-            Delaume, Georges R., “Transnational Contracts. Applicable Law and Settlement of Disputes: A Study in Conflict Avoidance”, American Journal of International Law, Vol. 1, (1989).
 
-            Langrod, Georges, “Administrative Contracts: A Comparative Study”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 4, (1955).
 
-            Maniruzzaman, A F. M., “The Pursuit of Stability in International Energy Investment Contracts: A Critical Appraisal of the Emerging Trends”, Journal of World Energy Law and Business, Vol. 1, No. 2, (2008).
 
Other Documents
-            Cotula, Lorenzo, Regulatory Takings, Stabilizing Clauses and Sustainable Development, OECD Global Forum on International Investment, 1980.
 
-            International Finance Corporation (IFC), “Stabilization Clauses and Human Rights”, A research project conducted for IFC and the United Nations Special Representative of the Secretary-General on Business and Human Rights, 2009.
 
-            Texaco Overseas Company v. The Government of the Libyan Arab Republic, Award 19 January 1977, ILM 18 (1978).