نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بین‌المللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی واقع شده است. از سوی دیگر همة حق‌های بشری به منزلة مجموعه‌ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده‌اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیدة تزاحم حق‌ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل می‌گردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای هم‌زمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آن‌ها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راه‌هایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دست‌یابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق‌ها و آشنایی با گونه‌های آن از جمله حق‌های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راه‌کارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیة راه‌حلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پرونده‏های مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راه‏حل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راه‏حل اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conflict in the Implementation of Human Rights; Challenges and Resolutions

نویسندگان [English]

 • mostafa fazaeli 1
 • Seyed Mojtaba Shakeri 2

1 Associate Professor, Department of International Law, Law Faculty, University of Qom, Qom, Iran

2 PhD candidate, International Law, Law faculty, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

There are occasions when several human rights are to be enforced at the same time, but the exercise of all may not be possible in certain circumstances i. e., exercising a right by violating another one, known as the "conflict of human rights". In today’s world, where human rights are a concern of governments and international organizations, and these rights have established a fundamental place in international documents and rules, the "conflict of human rights" would be regarded as a major challenge for the executives, including governments and the judiciary. Therefore, adopting a method to prevent or eliminate this challenge is vital. Achieving a suitable solution to face this challenge requires an explanation of the concept of human rights and awareness of its divisions, including absolute and non-derogable rights. A review of these divisions illustrates the point of conflict, which will help to resolve the dispute henceforth. In this article, while analyzing various solutions that have been proposed for resolving this problem, it is indicated that in different cases, depending on their circumstances, it is necessary to adopt a suitable solution or a combination of several ones to achieve the best result.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • Conflict
 • Absolute Rights
 • Non- Derogable Rights
 • judicial precedent
 • کتابها

  • انصاری، شیخ مرتضی، فرائدالاصول، ج 2 (قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق).
  • جوهری، اسماعیل، الصحاح (بیروت: دارالملایین: 1376ق).
  • حسینی اکبرنژاد، حوریه شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری، چاپ اول (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، 1395).
  • خویی، ابوالقاسم، مصباح‌الاصول، جلد 2 (قم: موسسه احیاء آثار السید الخوئی، 1422ق).
  • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، چاپ اول (تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1382).
  • ولائی، عیسی، «فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول»، جلد اول، چاپ ششم (تهران: نشر نی، 1387).
  • هاشمی، سیدمحمد، حقوق و آزادی‌های اساسی، چاپ اول (تهران: نشر میزان، 1384).

   

  مقاله‌ها

  • ذوالقدر، مالک و محمدزاده، وحید، «حقوق بشر و جهان‌بینی‎ها و نسبی‎گرایی»، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، بهار و تابستان، سال سوم، شماره 6، (1393).
  • زمانی، قاسم و حسینی آزاد، سیدعلی، «تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر پایه پرونده لیلا شاهین»، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، بهار و تابستان، سال سوم، شماره ششم، (1393).
  • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، بهار تا زمستان، شماره‌های 34 -33، (1380).
  • مهرپور، حسین، «کندکاوی در تمهیدات نظام بین­الملل پیرامون حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه»، مجله راهبرد، زمستان، سال دوازدهم، شماره 30، (1382).
  • هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس شهید محمد باقر صدر، ج 7 (قم: موسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیم السلا ، 1417ق).

   

  ب- انگلیسی

  Books

  • Benedek, Wolfgang, Understanding Human Rights, Manual on Human Rights Education, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC: 3rd Edition, 2012).
  • Dworkin, Ronald, Law’s Empire (USA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986).
  • Foot, Philippa, Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy (UK: Basil Blackwell, 1978).
  • Kramer, Matthew, Torture and Moral Integrity: A Philosophical Enquiry (UK: Oxford University Press, 2014).
  • Sullivan, Andrew, in Models for Writers Short Essays for Compostion, Eleventh Edition, Alfred Rosa; Paul Eschholz (eds.) University of Vermont, 2012).
  • Wicks, Elizabeth, The Right to Life and Conflicting Interest (New York: Oxford University Press, 2010).

   

  Articles

  • Addo, Michael, K. Grief, Nicholas, “Does Article 3 of the European Convention on Human Rights Enshrine Absolute Rights?”, European Journal of International Law, No. 9, (1998).
  • Alston, Philip, “Human Rights in 1993: How Far Has the United Nations Come and Where Should It Go from Here?”, in Word Conferece in Human Rights, Vienna, JUNE 1993: The Contribution of Ngos: Reports and Documents, (Manfred Nowak ed., 1994).
  • Cariolou, Leto, “The Search for an Equilibrium by the European Court of Human Rights in Conflicts between Fundamental Rights”, (Brems (ed.), First Edition, Intersentia, (2008).
  • Gewirth, Alan, “Are There Any Absolute Rights?”, The Philosophical Quarterly, January, Vol. 31, No.122, (1981).
  • Greer Steven, “Is the Prohibition against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Really ‘Absolute’ in International Human Rights Law?”, Human Rights Law Review, January, No.15, (2015).
  • Hossain, Kamrul, “The Concept of Jus Cogens and the Obligation under The U.N. Charter”, Santa Clara Journal of International Law, January, Vol 3, Issue 1, (2005).
  • Mayerfeld, Jamie, “In Defense of the Absolute Prohibition of Torture”, Public Affairs Quarterly, April, Vol. 22, No. 2, (2008).
  • Mackie, John Leslie, “Rights, Utility, and Universalization”, in Utility and Right (R. G. Freyed., 1984), USA, University of Minnesota Press, (1984).
  • Steiner, Henry, “The Youth of Rights”, Harvard Law Review, February, Vol. 104, No. 4, (1992).
  • Smet, Stijn, “Conflicts between Absolute Rights: A Reply to Steven Greer”, Human Rights Law Review, Vol 13, Issue 3, (2013).
  • Thomson, Judith Jarvis, “The Trolley Problem”, Yale Law Journal, Vol 94, Issue 6, (1985).
  • Thomson, Judith Jarvis, “Turning the Trolley”, Philosophy and Public Affairs, Vol 36, No. 4, (2008).
  • Xu, Xiaobing, Wilson, George, “On Conflict of Human Rights”, University of New Hampshire Law Review, December, Vol 5, No.1, (2006).

  Documents

  • Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984).
  • European Convention on Human Rights, (1950).
  • International Covenant on Civil and Political Rights, (1966).
  • Universal Declaration of Human Rights, (1948).
  • UN Human Rights Committee (HRC), (2001), CCPR General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, Seventy-second Session of the Human Rights Committee, on 31 August 2001.

  Cases

  • Belgium v Senegal, ICJ Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite, Summary of the Judgment of 20 July, (2012).
  • Chahal v. The United Kingdom, Application No. 22414/93 of ECHR, 23 EHRR 413, (1996).
  • Finogenov and others v Russian Federation, Application No 18299/03, 27311/03 of ECHR, (2011).
  • Gafgen v Germany, Application No. 22978/05 of ECHR, 52 EHRR 1, (2010).
  • Ireland v United Kingdom, Application No 5310/71 of ECHR, Merits and Just Satisfaction, (1978).
  • Saadi v Italy, Application No 37201/06 of ECHR 179, 49 EHRR 30, (2008).
  • Saadi v United Kingdom, Application No. 13229/03 of ECHR, 47 EHRR 17, (2008).
  • Wainwright v United Kingdom, Application No 12350/04 of ECHR, Merits and Just Satisfaction, (2006).