نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استاد ، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

چکیده

یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق­های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش­بینی شده، تجمیع صندوق­های بازنشستگی است. تجمیع صندوق­ها به معنای جمع شدن صندوق­ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکانسنجی تجمیع صندوق­های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورت­ها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوق­ها پرداخته است. بررسی­های مقاله نشان می­دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق­ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست­های دولت توسط صندوق­ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق­ها، تعارض با سیاست­ کوچک‌سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Aggregation of Pension Funds in Iran’s Social Security

نویسندگان [English]

  • aliakbar masoumi 1
  • seyed mohamad hashemi 2
  • vali rostami 3

1 Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.

چکیده [English]

One of the mechanisms that is foreseen in the Iranian legal system to monitor retirement funds and to create synergies between them is the aggregation of retirement funds. Combining funds in terms of pooling of funds by maintaining their own legal personality under the supervision of a superior institution will lead tomultiple desirable effects. The present article, which aims to study the feasibility of aggregation of Iranian retirement funds, has been reviewed in three sections in order to examine the necessities, sources and authorities and the obstacles before aggregating funds. The results suggest that it is necessary for their integration in the current situation due to the lack of coordination between the funds, the lack of effective monitoring thereof, as well as the disregard of some government policies by the funds. However, although the legal framework for this action is largely available in Iran, there are obstacles such as the conflict of aggregation with the independence of the funds, the conflict with the policy of downsizing the government and the disapproval of high-ranking officilas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggregation
  • Integration
  • Supervision
  • coordination
  • Civil Services Management Act (2003)
امیدی، رضا و خورشیدی، مونا، بیمه­های اجتماعی، ضرورت توسعه فراگیر؛ آشنایی با سازمان تامین اجتماعی: چالش­ها و راهکارها (تهران: موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی، 1395).
- روغنی­زاده، مصطفی، تحلیل ریاضی بر وضعیت صندوق­های بازنشستگی ایران و طراحی سیستم بهینه برای صندوق­های یادشده (قم: صحفی، 1384).
- ساکاموتو، یونیچی، «اصلاحات بازنشستگی خدمات دولتی در کشور ژاپن»، مجموعه مقالات نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب، ترجمه: فریبا بهزاد (تهران: یزدا، 1395).
- طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری (تهران: سمت، 1390).
- عراقی، عزت­اله و همکاران، درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی (تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1386).
- مجتهدی، محمدرضا، حقوق تامین اجتماعی (تبریز: آیدین، 1391).
 
مقاله‌ها
- ------------، «جزییات طرح تجمیع صندوق­های بازنشستگی در وزارت رفاه»، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نشانی:  http://dolat.ir/detail/176790,(2017/05/05)، (1388).
- آقایی طوق، مسلم، «مفهوم و معیارهای کوچک­سازی دولت»، فصلنامه اطلاع­رسانی حقوقی، شماره 12، (1386).
- بادینی، حسن، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران»، فصلنامه حقوق، شماره4،  (1387).
- رستمی، ولی و حسینی­پور، مجتبی، «نظارت مالی بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، فصلنامه حقوق، شماره4، (1388).
- شاه­شرقی، محسن، «ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی؛ آتش زیر خاکستر اقتصاد ایران»، هفته­نامه دولت و ملت، شماره 10، (1395).
- عبده­تبریزی، حسین، «بررسی ابعاد ارتقای مدیریت و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی»، هفته­نامه تجارت فردا، سال5، (1395).
- عبده­تبریزی، حسین، «ضرورت تجدید ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران»، ماهنامه بورس، شماره 37، (1382).
- کاظمی، سیدعباس و رکوعی، ایمان، «طراحی یک مدل اقتضایی برای ادغام سازمان‌های بزرگ دولتی ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 24، (1381).
- کاویانی، کوروش، «تحلیل حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی»، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 23، (1384).
- کاویانی، کوروش، «مبانی و آثار همپوشانی تعهدات بیمه­های اجتماعی»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 26، (1388).
 - مدنی، سعید، «چشم­اندازهای فراروی تامین اجتماعی در ایران؛ چالش­ها و راهکارهای پیش­بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 15، (1382).
- مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش­ها درباره: «طرح استفساریه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386»، (1386).
- معنوی، مهران، «نظام تامین اجتماعی؛ بخشی یا فرابخشی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 33، (1381).
- میرزایی، حجت­اله، «حل بحران صندوق های بازنشستگی با اشتغال زایی»، ماهنامه صنعت و توسعه، قابل دسترسی در:  http://sowt.ir,(12/05/2017)، (1396).
- نصیری­ اقدم، علی و فاتحی­زاده، محسن، «سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت­های دولتی»، فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 16، (1390).
 
ب- انگلیسی
Books
- Kortleve, Niels. & Others, European Supervision of Pension Funds: Purpose, Scope and Design, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netherlands: Tilburg University, 2011).
 
– OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), Recommendation on Core Principles of Occupational Pension Regulation (OECD Council, 2009).
 
Articles
- Bali, Azad Singh and Asher, Mukul, G, “Coordinating Healthcare and Pension Policies: An Exploratory Study”, ADBI Working, Paper No. 374, (2012).
 
- Mennis, Gerg, “Making State Pension Investments More Transparent”, available at: https://www.pewtrusts.org/media/assets/2016/02/making_state_pension_investments_more_transparent.pdf (2016).
 
– ILO, Merger of Pension Fund to form a Single Entity Complete in Kazakhstan, available at: