نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 گروه حقوق بشر، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام‌ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شیوه عبارت‌پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل‌وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون‌گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت‌های باستان‌شناسی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Nature of the Jurisdiction of Coastal State on the Protection of Underwater Cultural Heritage in the Contiguous Zone

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razavirad 1
  • Janet Blake 2

1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran

2 Department of Human Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The 1982 Convention on the Law of the Sea has devoted one of its provisions to protect the underwater cultural heritage in the contiguous zone. Article 303(2), contains a legal presumption in favor of the coastal state on removing the cultural heritage from the bed of contiguous zone. The relation of this article with article 33 has led to ambiguities and various interpretations on the legal nature of coastal state’s jurisdiction over this maritime zone. Some authors have spoken about the limited jurisdiction of the coastal state and some others on its broader jurisdiction over "objects of archaeological and historical nature" on the bed of Contiguous Zone. In the meantime, some put forward the theory of "24-mile archaeological zone" and pose some arguments to defend it. Article 8 of the 2001 UNESCO’s Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, albeit with a lot of complexity and ambiguity, does not seem to support broad jurisdiction or the theory of a "24-mile archaeological zone".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal State
  • Jurisdiction
  • Archaeological Activities
  • Contiguous Zone
  • Underwater Cultural Heritage
کتاب‌ها
- تاناکا، یوشیفومی، حقوق بین‌الملل دریاها، چاپ اول، ترجمه آرمین طلعت (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1395).
- کرمیان، غلامرضا، واژه‌نامه باستان‌شناسی و تاریخ، چاپ سوم (تهران: انتشارات آژنگ، 1394).
References
 
Books
- Churchill, Robin Rolf and Lowe, Alan Vaughan, The Law of the Sea, Third Edition (UK: Manchester University Press, 1999).
  - Dupuy, Rene Jean and Vignes, Daniel, A Handbook on the New Law of the Sea (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1991).
 - Dromgoole, Sarah, Underwater Cultural Heritage and International Law (UK: Cambridge University Press, 2015).
 - Khan, Daniel-Erasmus, United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary, Alexander Proelss (ed.), (C.H. Beck, 2017).
 - Long, Roman J., Marine Resources Law (Dublin: Thomson Round Hall, 2007).
- Nordquist, Myron H., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia, Vol. V (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1989).
 - Strati, Anastasia, The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An Emerging Objective of the Contemporary Law of the Sea (Hague: Kluwer Law International, 1995).
 
Articles
- Aznar Gomez, J. Mariano, “Spain”, in Sarah. Dromgoole (ed.), The Protection of the Underwater Cultural Heritage: National Perspectives in Light of the UNESCO Convention 2001 (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006).
 - Anzar Gomez, J. Mariano, “The Contiguous Zone as an Archaeological Maritime Zone”, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 29, No. 1, (2014).
 - Brown, Edward. Duncan, “Protection of the Underwater Cultural Heritage: Draft Principles and Guidelines for Implementation of Article 303 of the United Nations Convention on the Law of the Sea”, 1982, Marine Policy, Vol. 20, No. 4, (1996).
 - Caflisch, Lucius, “Submarine Antiquities and the International Law of the Sea”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 13, (1982).
 - Forrest, Craig J. S., “South Africa”, in Sarah. Dromgoole (ed.), The Protection of the Underwater Cultural Heritage: National Perspectives in Light of the UNESCO Convention 2001 (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006).
 - Oxman, Bernard H., “Marine Archaeology and the International Law of the Sea”, Columbia-Volunteer Lawyers Association Journal of Law and the Arts, Vol. 12, (1988).
 - Sioussiouras, Petros., (2006), “The Contiguous Zone as a Mechanism for Protection the Underwater Cultural Heritage” in Anastasia Strati, Unresolved Issues and New Challenges to the Law of the Sea Time before and Time after (Leiden: Martinus Njhoff Publishers).
 - Sosic, Trpimir M., (2016), “The 24-Mile Archaeological Zone: Abandoned or Confirmed?” in Wolfrum, Rudiger, Sersic, Maja, Sosic, Tripimir. M. (eds.), Contemporary Developments in International Law: Essays in Honour of Budislav Vukas (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers).
- Zhao, Hongye, “Recent Developments in the Legal Protection of Historic Shipwrecks in China”, Ocean Development & International Law, Vol. 23, No. 4, (1992).