نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل، قاضی دادگستری

چکیده

دو تفکر آرمانگرایی و واقعگرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمانگرایی بر ظهور ایدهآلها توجه دارد، واقعگرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید میکند. حقوق بینالملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمانهایی بعید تلاش کرده است، اما در اغلب موارد در چارچوب واقعیتهای نظم جهانی مانده است. با این حال، حقوق بینالملل شاخهای از علم حقوق است که توانسته آرمانهایی را در قالب هنجار داشته باشد. بنابراین، مسأله مورد بحث، نحوه تلاقی دو تفکر آرمانگرایانه و واقع‌گرایانه در حقوق بینالملل است. پرسش این است که نظام هنجاری حقوق بینالملل بر کدام تفکر تکیه دارد و مبانی  این حقوق از چه آبشخوری تغذیه میکند. در این رابطه از روش توصیفی ـ تحلیلی در پردازش مسأله استفاده میشود و هدف پژوهش، پاسخ به این نکته است که جایگاه مکانب آرمانگرایی و واقعگرایی در شکلگیری مبانی هنجاری حقوق بینالملل چیست. در نهایت، بر اساس یافتههای حاصل از بررسی موردی شاخههای مختلف حقوق بینالملل، ملاحظه میشود که مبانی حقوق بین‌الملل با ملحوظ نظر داشتن واقعیات جامعه جهانی، راه رسیدن به آرمانهای قابل تحسین خود را طی میکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Idealism to Realism; a Survey in the Basis of International Law

نویسندگان [English]

  • S. Ali Hosseiniazad 1
  • Mahshid Ajeli lahiji 2
  • Majid Zahmatkesh 3

1 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University

2 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University

3 Ph.D. in International Law, a judge

چکیده [English]

Idealism and Realism have always been under considerations by different fields of studies, inter alia, the law. While Idealism pays attention to the emergence of the ideals, Realism relies on the necessity of the acceptance of existent realities. International law from the prospect of its legal basis has been an obvious area of confrontation of this two schools of thought. The International community tries to reach far and unavailable goals persistently; but, usually has been stuck in the realities of the world order. Nevertheless, international law could also form some ideals as its legal rules. Thus, international law is the place where the two ideas meet. This article is an attempt to find the answer of the question that the legal order of international law depends more on which one of the foregoing schools of thought and by which it has been more impressed. Finally, it will be observed that the international law passes the way to reach its admirable ideals by always considering the realities of the international community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idealism
  • Realism
  • Philosophy of international law
  • Basis of International Law
  • Legal thought schools
کتاب‌ها
-       ذاکریان، مهدی، اخلاق و روابط بین­الملل (تهران: دانشگاه امام صادق، 1390).
-       رافائل، ماکس، نگاهی به تاریخ ادبیات جهان (تاریخ رئالیسم)، ترجمه محمدتقی فرامرزی (تهران: شباهنگ، 1357).
-       قاسمی، فرهاد،  اصول روابط بین‌الملل (تهران: نشر میزان، 1391).
-       لینکلیتر، آندرو، آرمان­گرایی و واقع­گرایی، ترجمه­ لیلا سازگار (تهران: انتشارت وزارت امور خارجه، 1385).
-       هیوود، اندرو، کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیرارجمند و سید باسم موالی‌زاده (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1387).
 
مقاله‌ها
-       راسخ، محمد و سید حمید پورسیدآقایی، «نگاهی انتقادی به شکل­گرایی در حقوق»، تحقیقات حقوقی، شماره 74، (1395).
-       زمانی، سیدقاسم، مهرداد محمدی و سیدعلی حسینی آزاد، «تحول رژیم حقوقی بین­المللی حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل آلاینده­های مستقر در خشکی؛ از مونتگوبی تا کارتاگنا»، مجله اقیانوس­شناسی، شماره 21، (1394).
-       عباسی سرمدی، مهدی، «دکترین مسئولیت حمایت: از روند شکل­گیری تا کاربرد ابزاری آن»، فصلنامه­­ سیاست جهانی، دوره 2، شماره 3، (1392).
-       فلسفی، هدایت­الله، «نابرابری دولت‌ها در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته­ای»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره‌های 18 و 19، (1373 و 1374).
 
References
Books
-        Abela, Paul, Kant's Empirical Realism (New York: Oxford University Press, 2002).
  -        Battersby, Paul and Joseph M. Siracusa, Globalization and Human Security )Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2009).
 -        Leiter, Brian, Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy (New York: Oxford University Press, 2007).
 -        Carr, Edward H., The Twenty Years’ Crisis: 1919–1939 (New York: Harper & Row, 1964).
 -        Fleck, Dieter, The Handbook of International Humanitarian Law (New York: Oxford University press, 2009).
 -        Hart, H. L. A., The Concept of Law (New York: Oxford University Press, 1994).
 -        Hobbes, Thomas, Leviathan (London: Green Dragon, 1651).
 -        Kayaoğlu, Turan, Legal Imperialism; Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
 -        Morgenthau, Hans, Politics among Nations: The Pursuit of Power and Peace (Chicago: Chicago University Press, 1985).
 -        Rockmore, Tom, Kant and Idealism (London: Yale University Press, 2007).
 -        Tamanaha, Brian, Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010).
 -        Tomuschat, Christian, Human Rights: Between Idealism and Realism (New York: Oxford University Press, 2003).
 
Articles
-        Bibas, Stephanos and William W. Burke-White, “International Idealism Meets Domestic-Criminal-Procedure Realism”, Duke L.J., Vol. 59, (2010).
-        Booth, Ken, “Realism Redux: Contexts, Concepts, Contests”, in: Realism and World Politics, Edited by Ken Booth (London: Routledge, 2011).
 -        Boukema, H. J. M., “Legal Realism and Legal Certainty”, Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy, Vol. 66, No. 4, (1980).
 -        Burgorgue-Larsen, Laurence, “Between Idealism and Realism: A Few Comparative Reflections and Proposals on the Appointment Process of the Inter-American Commission and Court of Human Rights Members”, Notre Dame Journal of International & Comparative Law, Vol. 5, Issue 1, (2015).
 -        Dana, Shahram, “The Limits of Judicial Idealism: Should the International Criminal Court Engage with Consequentialist Aspirations?”, Penn State Journal of Law & International Affairs, Vol. 3, No. 1, (2014).
 -        Drabik, Krzysztof, “Idealistic and Realistic Typologies of Peace”, The Quarterly Journal, Vol. 10, No. 3, (2011).
 -        Evans, Gareth, “Making Idealism Realistic: The Responsibility to Protect as a New Global Security Norm”, Stanford MA Program in International Policy Studies, Stanford University (7 February 2007), Available at: http://gevans.org/speeches/speech219.html (Last Visit: 12/02/2019).
 -        Finlay, Luke W., “Realism vs. Idealism as the Key to the Determination of the Limits of National Jurisdiction over the Continental Shelf”, in: Limits to National Jurisdiction Over the Sea, edited by George T. Yates, John Hardin Young and George D. Billock (Charlottesville: University Press of Virginia, 1974).
 -        Hart, H.L.A., “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law Review, Vol. 71, (1958).
 -        Hofweber, Thomas, “Idealism and the Harmony of Thought and Reality”, Mind, Vol. 128, (2019).
-        Jenks, Wilfred, “Ideal and Idealism in International Law”, Japanese Ann. Int'l L., Vol. 16, (1972).
 -        Krasner, Stephen, “Universal Jurisdiction - Pitfalls of International Idealism”, UCLA J. Int'l L. & Foreign Aff., Vol. 8, (2003).
 -        Leiter, Brian, “American Legal Realism”, in: The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, Edited by (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2005).
 -        Llewellyn, Karl, “Some Realism about Realism”, Harvard Law Review, Vol. 44, (1931).
 -        Moravcsik, Andrew, “Conservative Idealism and International Institutions”, Chi. J. Int'l. L., Vol. 29/1, (2000).
 -        Morgenthau, Hans J., “Positivism, Functionalism, and International Law”, The American Journal of International Law, Vol. 34, No. 2, (1940).
 -        Posner, Eric A. and Miguel de Figueiredo, “Is the International Court of Justice Biased?”, Journal of Legal Studies, Vol. 34, (2005).
 -        Robinson, Darryl, “Case Study: The International Criminal Court”, in: Human Security and the New Diplomacy: Protecting People and Promoting Peace, edited by Rob McRae and Don Hubert (London: McGill-Queen’s University Press, 2001).
 -        Rosh, Felix and Lebow, Richard Ned, “Realism: Tragedy, Power and the Refugee Crisis”, in: Realism in Practice: An Appraisal, edited by Davide Orsi, J. R. Avgustin and Max Nurnus, (Bristol: E-International Relations publishing, 2018).
 -        Schauer, Frederick, “Legal Realism Untamed”, Texas Law Review, Vol. 91, (2013).
 -        Shen, J., “The Non-Intervention Principle and Humanitarian Interventions under International Law”, Int'l Legal Theory, Vol. 7, No. 1, (2001).
-        Skubiszewski, K, “Use of Force by States, Collective Security, Law of War and Neutrality”, in: Manual of Public International Law, edited by Max Sorensen (New York: Macmillan & Co Ltd., 1968).
 -        Steinberg, Richard H., “Overview: Realism in International Law”, Am. Soc'y Int'l L. Proc., Vol. 96, (2002).
 -        Telman, D. A. Jeremy, “International Legal Positivism and Legal Realism”, in: International Legal Positivism in a Post-Modern World, Edited by Jörg Kammerhofer and Jean D'Aspremont (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
 -        Varady, Tibor, “International Law and the Transformation of Europe - An Essay in Realism and Idealism”, Acta Jur. Hng, Vol. 35, (1993).
 -        Walsh, C. M, “Kant's Transcendental Idealism and Empirical Realism”, Mind, New Series, Vol. 12, No. 48, (1903).
 -        West, Daniel, “Formalism Versus Realism: The International Court of Justice and the Critical Data for Assessing Jurisdiction”, UCLJLJ, Vol. 5, (2016).
 
Documents
-        International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) (2002).
 
-        Commission on Human Security, Human Security Now: Protecting and Empowering People (New York: Commission on Human Security, 2003).
 -        United Nations, Human Security in Theory and Practice; An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security (New York: Human Security Unit, 2009).
 
Lecture
-        Fred, Jonyo, The United Nations is Structurally Realist and Functionally Idealist, the University of Nairobi, Course: United Nations and The World (September 2013).