نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به هدف فهم منطق درونی و معناکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2018 انجام پذیرفته است. پرسش این است که متاثر از تغییر زمینۀ سیاست خارجی ج.ا.ا در پی خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام؛ در این سخنرانی، چه اهداف سیاسی، چگونه و در چه مفصل‌بندی و چارچوبی در پس چه کنش‌های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بیان شده است. با برداشتی آزاد و عملیاتی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ ابتدا متن، موضوع توصیف واژگان ارزشی قرار گرفته و استراتژی‌های غیریت‌سازی، متن/حاشیه، بینامتنیت، ناگفتنی‌های بین خطوط و مفروض‌های آن بررسی و نهایتا ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد متن، برسازندۀ این تصویر است که جهان سیاست بین‌الملل، جامعه‌ای مدنی است که در آن حقوق و سازمان‌های بین‌المللی اصیل‌ترین ارزش‌ها و کلیدی‌ترین نهادها هستند، پس باید برای حفظ آن و حمایت از عضو متعهد (جمهوری اسلامی ایران) با قانون‌شکن (آمریکا) مواجهه‌ای قاطع و متحد توسط سایر اعضای متعهد جامعه صورت گیرد. در پیوند با زمینه، معنای متن در راستای تحریک قدرت‌های بزرگ در مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا حول محور برجام و به هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این کنش تحریکی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of Attachment of Aircraft under Iranian Law and the International Conventions

نویسنده [English]

  • mojtaba Eshraghi Arani

حقهprivate law department, Faculty of law and Political Science , University of Tehran

چکیده [English]

Aircraft has strategic status for the states, so that it has been regulated in every respect in both international and national contexts. No one may deny the invaluable role of air transport in the economy of all countries, as any pause in the aircrafts operation may encounter the objection of passengers and businesses and result in vast damage to the society. Therefore, the attachment of aircraft need to be excluded from the general rule of attachment of properties. This necessity, while is unavoidable, may conflict with duties of the general authorities who have to arrest the aircraft in certain conditions, or the rights of patent owners or creditors who have no choice other than to arrest the aircraft in order to enforce their rights. This article analyzes the rules which govern the attachment of aircraft (including administrative attachment, attachment due to patent infringement and precautionary or in-execution attachment) with reliance on international conventions and comparative study of the low of France and England.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aircraft
  • attachment
  • administrative
  • Rome convention
  • patent infringement
منابع
الف- کتاب‌ها
-          اشراقی آرانی، مجتبی، حقوق تامین مالی هواپیما، چاپ نخست (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1394).
-          طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ دوزادهم (تهران: انتشارات سمت، 1385).
مقاله
-         غمامی، مجید و سیاوش سفیداری، «تعهدنامه رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه­های حمایت و غرامت»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، بهار، دوره 47، (1396)..
References
Books
-          Crans, Berend, Aircraft Finance: Recent Developments and Prospects (New York: Kluwer Law International, 1996).
 -          Diederiks- vershoor, Isabella, H., An Introduction to Air Law, 7th Edition (London: Kluwer Law International, 2006).
 -          Goode, Roy and Others, Transnational Commercial law: International Instruments and Commentary, 2nd Edition (London: Oxford University Press, 2012).
 -          Giemulla, Elmar Maria and Weber, Ludwig International and EU Aviation Law: Selected Issues (London: Wolters Kluwer, 2011).
 -          Juglart, de Michel Traité de droit aérien, Tome 1, 2e édition (Paris: L.G.D.J, 1989).
 -          Pontavice, du Emmanuel, le Statut des navires, lois des 3 janvier 1967 et 29 avril 1975, (Paris: Librairies techniques, 1976).
 -          Woods, Philip, Law and Practice of International Finance, Conflict of Laws and International Finance, Vol. 6 (London: Sweet & Maxwell, 2007).
 -          Otto Riese et Jean T. Lacour, Précis de droit Aérien (Paris : Dalloz, 1951).
 
Thesis
-          Devinsky, Peter, Speedy Relief? The Default Remedies as set out in the Cape Town Convention and the Aircraft Protocol, Thesis for Degree of LLM, McGill University, Montreal August 2008.
  
Articles
-          Anderson, J., “Hiding Behind Nationality: The Temporary Presence Exception and Patent Infringement Avoidance”, Mich. Telecomm. & Tech. Law Review, Vol. 15, Issue. 1, (2008).
 -          Gall, J. P. Le, “Transport Aérien: Suretés sur Aéronefs, Publicité et extinction”, JurisClasseur Transport, Fasc. 955, (2003).
 -          Rembauville-Nicolle, Patrice, “Propriété des Aéronefs”, Jurisclasseur transport, Fasc. 945, (2007).
 -          Verpilliere, CH. De, La réforme de la saisie conservatoire des aéronefs: Revue Française de Droit Aérien, (1987).
 -          Rosen, Howard “Public Service and the Cape Town Convention”, Cape Town Convention Journal, Vol. 2, September, (2013).