نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقو ق عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به‌تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه‌ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم‌ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس ‌جمهور به‌عنوان نماد کلیت مردم کفایت می‌کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم‌ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه‌حل‌های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم‌ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می‌شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح ‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Guardian of the Constitution in Carl Schmitt's Thought

نویسنده [English]

 • Fardin Moradkhani

Associate Professor, Public Law, Bu-ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Constitutional review is one of the important concepts of constitutional law that, although begun in the nineteenth century and in the United States, grew worldwide in the twentieth century. Initially European countries and gradually other countries around the world also adopted this system.but According to their political system and history; countries have provided many models for it. This theory was founded in the twentieth century by Hans Kelsen in Austria and Germany, and the European tradition first stood against it. The most important criticism of Kelsen was provided by the great German lawyer Carl Schmitt. He believed that this system was contrary to the principle of democracy and did not correspond to the space and history of European countries. If the constitution is to be guarded, the president himself will suffice as a symbol of all people. This article attempts to examine Schmitt's most important critics to constitutional review and his foundations and solutions by looking at Germany at that time. Schmidt's critiques to date have been one of the most important critiques of constitutional review and have been revisited in many ways in many countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • schmitt
 • kelsen
 • constitutional review
 • democracy
 • parliament
 • کتاب‌ها

  - اشمیت، کارل، الهیات سیاسی چهار فصل در باب حاکمیت، ترجمه طاهر خدیو (تهران: رخداد نو، 1393).

  - اشمیت، کارل، رمانتیسم سیاسی، ترجمه سهیل صفاری (تهران: نگاه معاصر، 1393).

  - اشمیت، کارل، مفهوم امرسیاسی، ترجمه سهیل صفاری (تهران: نگاه معاصر، 1392).

  - اشمیت، کارل، مفهوم امر سیاسی، ترجمه صالح نجفی، مندرج در: قانون و خشونت، گزیده مقالات، آگامبن، اشمیت...، مراد فرهادپور، امید مهرگان، صالح نجفی (تهران: رخداد نو، 1389).

  - آگامبن، جورجو، والتر بنیامین در برابر کارل اشمیت، مندرج در: قانون و خشونت، گزیده مقالات، آگامبن، اشمیت...، مراد فرهادپور، امید مهرگان، صالح نجفی (تهران: رخداد نو، 1389).

  - ترنر، برایان، ماکس وبر از تاریخ تا مدرنیته، ترجمه زهرا عبدی (تهران: نگارستان اندیشه، 1398).

  - صادقی، فاطمه، قدرت موسس، حاکمیت یا سیاست (تهران: نگاه معاصر، 1397).

  - موفه، شانتال، تکثرگرایی و دموکراسی مدرن: دور و برِ اشمیت. مندرج در: قانون و خشونت، گزیده مقالات، آگامبن، اشمیت...، مراد فرهادپور، امید مهرگان، صالح نجفی (تهران: رخداد نو، 1389).

  - هنکاک، ام دانلد، سیاست و حکومت در بریتانیای کبیر و آلمان، ترجمه حسین نورایی، جعفر جعفری (تهران: خرسندی، 1393).

  - هوئلزل، میشائیل، گرهام، وارد، مقدمه ویراستاران، مندرج در: الهیات سیاسی بخش دوم، ترجمه لیلا چمن خواه (تهران: نگاه معاصر، 1392).

   

  مقاله‌ها

  - اشمیت، کارل، «مفهوم وصفی اساسی»، ترجمه سیدناصر سلطانی، سیاست‌نامه، پاییز، شماره 10، (1397).

  - اشمیت، کارل، «دموکراسی و پارلمانتاریسم»، ترجمه کورش برادری، قابل دسترسی در:

  https://iranglobal.info/node/24395.

  - تدینی، مهدی، «آلمان بین دو انقلاب»، سیاست نامه، زمستان، شماره 11، (1397).

  - کندی، الن، «اندیشه سیاسی اشمیت»، ترجمه محسن قائم مقامی، سیاست نامه، زمستان، شماره 11، (1397).

  - هنیگ، روت، «بلندپروازی، پیروزی و پیچیدگی»، ترجمه محسن قائم مقامی، سیاست نامه، زمستان، شماره 11، (1397).

  References

  Books

  - Ackerman, Bruce, The Decline and fall of the American Republic (Cambridge (Mass): Belknap Press of Harvard University Press, 2010).

  - Bellamy, Richard, Rethinking Liberalism (London and New York, 2000).

  - Coutinho Lars, Pereira Massimo, Latorre- Steven Smith (Ed) Judicial Activism Can Interdisciplinary Approach to American and European Experiencing (New York: Springer Press, 2015).

  - Dyzenhaus, David, Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar (Oxford: Clarendon Press, 1997).

  - Kelsen. Hans, The Essence and Value of Democracy, ed. by Nadia Urbinati and Carlo Invernizzi Accetti, Trans, Brian Graf (Lanham, MD: Rowman& Littlefield, 2013).

  - Kelsen. Hans General Theory of Law and State, Cambridg (Harvard: Harvard University Press, 1945).

  - Kenedey. Elln. Constitutional Failure, Carl Schmitt in Weimar (London: Duke University Press Loandon, 2004).

  - Meierhemner, Tens, Oliver, Simon, The Oxford Handbook of Carl Schmitt (Oxford: Oxford University Press, 2016).

  - Murkens, Jo Eric Khushal, From Empire to Union Conceptions of German Constitutional Law since 1871 (Oxford: Oxford University Press, 2013).

  - Olehwoski, Thoms, The Beginning of Constitutional Justice in Europe. In: Law and Formation of Modern Europe Perspective from the Sociology of Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).

  - Schmitt, Carl ‘The Dictatorship of the President of the Reich according to Article 48 of theWeimar Constitution’ in: Carl Schmitt, Dictatorship, From the Origin of the Modern Concept of Sovereignty to Proletarian Class Struggle, Trans: Michael Hoelzl and Graeme Ward (Cambridge: Polity Press, 2014).

  - Schmitt, Carl. Constitutional Theory. Trans by Seitzer, J (Durham: Duke University Press, 2008).

  - Schmitt, Carl, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Trans, George Schwab (Chicago and London: University of Chicago Press, 1985).

  - Vinx, Lars, Hans Kelsen’s Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy (Oxford: Oxford University Press, 2007).

  - Vinx. Lars, the Guardian of the Constitution Hans Kelsen and Carl Schmitt of the Limits of Constitutional Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

  Thesis

  • Vagdoutis, Nikolos. Hans Kelsen and Carl Schmitt in Weimar: A Riddle of Political Constitutionalism, PHD Thesis (University of Glasgow, 2018).

   

  Article

  - Dyzenhaus, David, “Legal Theory in the Collapse of Weimar: Contemporary Lessons?”, The American Political Science Review, Vol. 91, No. 1, (1997).

  - Ebs, Tamara, “Fleix Frankfurt, Hans Kelsen and the Practice of Judicial Review”, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, (2013), available at: https:// www. zaoerv. de/ 73_ 2013/73 _2013_3_a_451_482.pdf.

  - Legi, Sare, “Hans kelsen and Austrian Constitutional Court”, Revista Co Herenra, Vol. 9, No. 160, (2012).

  - Pleps, Janis, “Protect of the Constitutional order after World War”, Juridiskā zinātne Law, Vol. No. 7, (2014).

   - Sweet, Alec Stone, “Constitutional Courts and Parliamentary Democracy (Special Issue on Delegation)”, West European Politics, Vol. 25, No.1, (2002).

  - Vinx. Lars, “Carl Schmitt and the Analogy between Constitutional and International Law”. Global Constitutionalism, Vol. 21, issue 1(March 2013).

  - Waldron, Jeremy, “The Core of the Case against Judicial Review”, Yale Law Journal, No. 116, (2006).