نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران

2 استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط‌ زیست آسیب‌ جبران‌ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی‌بهره‌اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده‌ای است که اخیرا به وسیله جنبش‌های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین‌المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده‌اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می‌کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right to the City

نویسندگان [English]

  • sanaz kamyarrad 1
  • Mehdi Hadavand 2
  • safarali kamyarrad 3

1 LLM, International Law, Mofid University, Qom, Iran

2 Assistant Professor, Public International Law, Allameh Tabataba'i Unviversity, Tehran, Iran

3 LLM, Human Right, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Cities contain more than half of the world's population. Urban sprawl and environmental degradation would cause irreparable damage to the cities and their citizens. A considerable number of the urban population suffer from the lack of human rights in the cities. Fundamental principles ought to be respected in order to achieve the desired standards of living, Human dignity and the well-being of citizens. The right to the city is an idea, recently having drawn social movements and urban designers' attention to the fact that preserving the fundamental human rights in the cities is of the essence to the extent that some countries have recognized this right in their internal documents. It is true that the community of engineers has allocated a part of their studies to the right to the city and its importance. However, such human right is not confined to the urbanization rules and it should be considered legally binding. This Article Interprets the Right to The City from legal dimension and the responsible organizations for protecting and preserving it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to the City
  • Fundamental Human Rights
  • Urban Law
  • Urbanization Law
  • Responsible Organizations
- جین، مارک، شهرها و مصرف، ترجمه ابوالفضل مشکینی؛ نصرالدین الیاس‌زاده مقدم و اشرف راضی (تهران: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۱۳۹۱).
- غمامی، مجید، مجموعه شهری تهران؛ گزیده مطالعات طرح راهبردی توسعه کالبدی (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۸۳).
- قاری سید فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر؛ درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، دفتر یکم، چاپ سوم (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، ۱۳۹۰).
- کامیار، غلامرضا، شهر در پرتو رویه قضایی (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۵). 
- کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۶).
- مامفورد، لوییز، فرهنگ شهرها، مترجم عارف اقوامی مقدم (تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ۱۳۸۵).
- واقفی، ایمان؛ حاجی میرزایی، همن؛ ترکمنه، آیدین؛ جهانزاد، نریمان، آنری لوفور (مشهد: کتابکده کسری. ۱۳۹۸).
مقاله‌ها
- افتخار جهرمی، گودرز، «حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار»، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان، شماره ۵۰، (۱۳۸۸).
- انصاری، باقر، «مبانی حقوق همبستگی»، فصلنامه حقوق، زمستان، دوره ۴۱، شماره ۴، (۱۳۹۰).
- حبیبی، محسن و امیری، مریم، «حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه هست و آنچه باید باشد»، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، پاییز و زمستان، دوره ۵، شماره ۲، (۱۳۹۴).
- دانش، محمد اسحاق، «تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق بشر»، پژوهشنامه گوهرشاد، زمستان، سال دوم، شماره ۲، (۱۳۹۵).
- راسخ، محمد، عامری، فائزه، «رویکرد نظری به مفهوم حق نسل سوم»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، بهار و زمستان، سال پانزدهم، شماره ۳۹، (۱۳۹۲).
- رهبری، لادن، شارع‌پور، محمود، «جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریه لوفور در تهران»، مجله جامعه‌شناسی ایران، بهار، دوره ۱۴، شماره ۱، (۱۳۹۳).
- صلح‌چی، محمد علی، درگاهی، رامین، «بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، زمستان، سال پانزدهم، شماره ۱۴، (۱۳۹۲).
- کلانتری، عبدالحسین، صدیقی کسمایی، مینو، «از مطالبه‌ی حق به شهر تا شکل‌گیری انقلاب شهری (شهر تهران، سال ۱۳۵۷)»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، تابستان، سال هفتم، شماره ۲۳، (۱۳۹۶).
References
Books
- Bretas Barros and el, “Commentary on the City Statute”, Cited in: The City Statute of Brazil a Commentary (Brazil: Cities Alliance and Ministry of Cities, 2010).
- Cymblista, Renato, The Challenges of the Democratic Management in Brazil: The Right to the City (Brazil: Ford Foundation, 2008).
- Faetanini, Marina, Urban Policies and the Right to the City in India, Rights, Responsibilities and Citizenship (India: The United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, 2011).
- Fonster, Tovi, “The Right to the City and Gendered Everyday Life”, Cited in: Cities for All: Proposals and Experiences toward the Right to the City (Chile: Habitat International Coalition (HIC), 2010).
- Garcia, Chueca, Eva, The Right to the City Building another Possible World (Brazil: Global Platform for the Right to the City, 2016).
- Lorena Zárate, María, “Mexico City Charter: The Right to Build the City We Dream About”, Cited in: Cities for All: Proposals and Experiences toward the Right to the City (Chile: Habitat International Coalition (HIC), 2010).
- Marcuse, Peter, “Rights in Cities and the Right to the City”, Cited in: Cities for All: Proposals and Experiences toward the Right to the City, (Chile: Habitat International Coalition (HIC), 2010).
- Mathivet, Charlotte, “The Right to the City: Keys to Understanding the Proposal for “Another City is Possible”, Cited in: Cities for All: Proposals and Experiences toward the Right to the City (Chile: Habitat International Coalition (HIC), 2010).
- Mitchellm, Don, The Rights to the City: Social Justice and the Fight for Public Space (New York: The Guilford Press, 2003).
- Ortiz, Enrique, “Toward a World Charter for the Right to the City”, cited in: The Right to the City around the World, Habitat International Coalition (Latin America: Habitat International Coalition, 2006).
- Rodrigues, Evaniza and et al, “Popular Movements and the City Statute”, cited in: The City Statute of Brazil a Commentary (Brazil: Cities Alliance and Ministry of Cities, 2010).
- Ugranyes Ana et al, Cities for All: Proposals and Experiences toward the Right to the City (Chile: Habitat International Coalition (HIC), 2010).
 
Articles
- Dikeç, Mustafa, “Justice and the Spatial Imagination”, Environment and Planning A, Vol. 33, (2001).
- Harvey, David, “The Right to the City”, New Left Review, September-October, Vol. 53, (2008).
- Purcell, Mark, “Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City”, Journal of Urban Affairs, Vol. 36, No.1, (2013).
- Purcell, Mark, “Citizenship and the Right to the Global City: Reimagining the Capitalist World Order”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 27. No. 3, (2003).
- Shamsuddin,Sh.B; Hussin, N, “Safe City Concept and Crime Prevention through Envirenmental Designe (CPTED) for Urban Sustainability in Malaysian Cities”, American Transactions on Engineering & Applied Sciences, Vol. 2, No. 3, (2013).
Documents
- Global Charter-Agenda for Human Rights in the City, United Cities and Local Governments (CGLU), Florence (Italy), 11 December 2011.
- Mexico City Charter for the Right to the City, 2010.
- Role of local government in the promotion and protection of human rights –Final report of the Human Rights Council Advisory Committee, Human Rights Council, A/HRC/30/49, 7August 2015.
- The European Charter for Human Rights in the Cities, 2000.
- The Montréal Charter of Rights and Responsibilities, 2006.
- United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III), 2016.
- World Charter for the Right to the City, Social Forum of the Americas – Quito – July 2004, World Urban Forum – Barcelona – September 2004.