نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم‌الاجرای دولت‌ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می‌کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پرچالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه شود که به کمک آن بتوان در پژوهش‌های آتی، جایگاه مطمئن‌تری را برای استقلال تئوریک مفهوم دعوت به مداخله قائل شد. نتایج تحقیق، مثبِت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمی‌کنند می‌توانند بدون صدور قطعنامه فصل 7  شورای امنیت و به صرف تأیید صریح یا ضمنی مشروعیت‌شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intervention by Invitation in Post-Election Disputes: The Analysis of the Security Council Practice in the Gambia (2017)

نویسندگان [English]

  • Hadi Dadmehr 1
  • Seyed Hadi Mahmoudi 2

1 PHD Candidate in international law, Shahid Beheshti University

2 Asst. Prof. of International Law, Department of International law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The prohibition of use of force is one of the primary obligations of States under Article 4(2) of the United Nations Charter. No violation of this principle is permitted except in the case of self-defense under article 51 of the Charter or the authorization of the Security Council under chapter VII of the UN Charter. The Intervention by invitation is one of the controversial concepts in legal doctrinal debates partly because it has not been included in the Charter. Based on the latest Security Council’s practice in the case of the Gambia (invitation by an elected President who has never had effective control), the research provides new analytical findings on the theoretical self-sufficiency of the principle of intervention by invitation. The results of the survey support the argument that a President-elect, who is unable to gain power due to electoral riots, may request intervention with the explicit or implicit confirmation of their legitimacy by the SC without any reference to UN Chapter VII Resolutions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intervention by Invitation
  • Elections
  • Democratic Intervention
  • Effective Control
  • Democratic Legitimacy
کتاب‌ها
- کرافورد، جیمز، حقوق مسئولیت بین‌المللی قواعد عمومی، چاپ اول، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، سیامک کرمی، حسن خسروشاهی و پریسا روشنفکر (تهران: نشر سنگلج قلم، 1395).
- کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل، مسئولیت بین‌المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، 1388).
- گودوین گیل، گای، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین‌المللی، چاپ دوم، ترجمه سید جمال سیفی و سید قاسم زمانی (تهران: انتشارات شهر دانش، 1386).
- ممتاز، جمشید، تروریسم و تفکیک آن از مبارزات آزادیبخش (تهران: مرکـز مطالعات توسعه قضایی و دانشـکده علـوم قضـایی و خـدمات اداری، 1381).
مقاله‌ها
- الهوئی نظری، حمید و امیر فامیل زوار جلالی، «مبانی اقدامات ائتلاف ضد داعش در عراق بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه»، مطالعات حقوق عمومی، شماره 47، (1396).
- دادمهر، هادی، «حفره‌های رژیم منع توسل به زور، بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین‌الملل»، مجله مطالعات حقوقی، شماره 22، (1395).
- رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین و پیری، حیدر «مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 85، (1397).
- زمانی، سید قاسم و حوریه حسینی اکبرنژاد، «افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا»، حقوق تطبیقی، شماره 104، (1394).
- شایگان، فریده، «مداخله براساس دعوت در ناآرامی‌های داخلی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر قضیۀ بحرین»، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، شماره 4، (1392).
- ضیائی، سید یاسر و محسن یدایی امناب، «مداخلۀ نظامی خارجی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل: بررسی وضعیت عراق، سوریه، یمن و بحرین»، آفاق امنیت، شماره 32، (1395).
- عزیزی، ستار، «بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 33 ، (1390).
- فضائلی، مصطفی، «مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل»، مطالعات حقوق عمومی، شماره 46، (1395).
References
Books
- Brandt, Marieke, Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict (London: C Hurst & Co, 2017(.
- Corten, Olivier, The Law Against War, The Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law (London: Hart Publishing, 2010).
- De Wet, Erika, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (London: Hart Publishing, 2004).
- Dixon, Jeffrey S., Sarkees, Meredith Reid, A Guide to Intra-State Wars (California: SAGE Publications, 2015).
- Guidero, Amanda and Carter Hallward, Maia, Global Responses to Conflict and Crisis in Syria and Yemen (London: Palgrave Pivot, 2019).
- Hill, Ginny, Yemen Endures Civil War, Saudi Adventurism and the Future of Arabia (Oxford: Oxford University Press, 2017).
- Robinson, et al., What Factors Cause Individuals to Reject Violent Extremism in Yemen? (California: RAND Corporation, 2019).
Articles
- Abbas, Ademola, “Consent Precluding State Responsibility: A Critical Analysis”, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 53, No. 1, (2004).
  - Barnes, Richard A, “Democratic Governance and International Law”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 8, No. 1, (2000).
 - Kress, Claus, and Nussberger, Benjamin, “Pro-democratic Intervention in Current International Law: The Case of Gambia in January”, Journal on the Use of Force and International Law, Vol. 4, No. 2, (2017).
 
- De Wet, Erika, “The Modern Practice of Intervention by Invitation in Africa and Its Implications for the Prohibition of the Use of Force”, European Journal of International Law, Vol. 26, No. 4, (2015).
- De Wet, Erika, “The Evolving Role of ECOWAS and the SADC in Peace Operations: A Challenge to the Primacy of the United Nations Security Council in Matters of Peace and Security?”, Leiden Journal of International Law, Vol. 27, No. 2, (2014).
- Doswald-Beck, L, “The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government”, No. 56, No.1, British Yearbook of International Law, (1986).
- Franck, Thomas, “The Emerging Right to Democratic Governance”, The American Journal of International Law, Vol. 86, No. 1, (1992).
- Hartman, Christoph, “ECOWAS and the Restoration of Democracy in the Gambia”, Africa Spectrum, Vol. 52, No. 1 (2017).
 - Reisman, W. Michael, “Coercion and Self-Determination: Construing Article 2(4)”, The American Journal of International Law, Vol. 78, No. 1, (1984).
- Svicevic, M, “Military Intervention in the Gambia: Lessons from the Ivory Coast, Liberia and Sierra Leon”, BRICS Law Journal, Vol. 5, No. 2, (2018).
- Terwase, Isaac et al,  “The Role of ECOWAS on Peace and Conflict Resolution in Nigeria and Gambia”, International Journal of Management and Social Sciences, Vol. 12, No. 3, (2018).
- Waseem, Qureshi A, “The Crisis in Yemen: Armed Conflict and International Law”, North Carolina Journal of International Law, Vol. 45, No.1, (2020).
- Wong, Isabella “Authority to consent to the use of force in contemporary international law: The Crimean and Yemeni conflicts”, Journal on the Use of Force and International Law, Vol. 6, No.1, (2019).
Documents
- ICJ Rep, (2005), Armed Activities on the Territory of Congo (DRC vs Uganda).
- ICJ Rep, (1996), Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.
- ICJ Rep, (1986), Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America).
- ICJ Rep, (1949), Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania).
- International Law Commission, (2001), Draft Articles on Responsibility of International Organizations.
- Institut de droit international, Gerhard Hafner Report on: Present Problems of the Use of Force in International Law, 2009-2011.
- Security Council Press Statement on the Gambia Elections (2016)
- UN Doc S/PV.741.
- A/RES/43/157, 1988.
- A/RES/44/147, 1989.
- A/RES/68/301, 2013.
- S/RES/2220 (2020).
- S/RES/2237 (2017).
- S/RES/2216 (2015).
- S/RES/2201 (2015).
- S/RES/2140 (2014).
- S/RES/2051 (2012).
- S/RES/1441 (2002).
- S/RES/1975 (2001).
- S/RES/1156 (1998).
- S/RES/1132 (1997).
- S/RES/866 (1993).
- S/RES/788 (1992).
- S/RES/678 (1990).
Internet Sources
- Côte d’Ivoire Post-Gbagbo: Crisis Recovery, Congressional Research Service, Cook, Nicolas, Retrieved November 2, 2019 from: https:// fas. org/sgp/crs/row/RS21989.pdf.
- Crisis in The Gambia: How Africa is Rewriting Jus ad Bellum, Helal, Mohamed, Retrieved September 20, 2019 from:  https:// opiniojuris. org/ 2017/ 01/ 24/ crisis- in- the- gambia-how-africa-is-rewriting-jus-ad-bellum.
- EU backs US plan for Venezuela transitional government, Retrieved April 4, 2020 from https://www.france24.com/en/20200403-eu-backs-us-plan-for-venezuela-transitional-government.
- Intervention by Invitation, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Nolte, George, Retrieved August 5, 2019 from http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1702.
- Post-Election Crisis in The Gambia: An Interplay of a Security Council’s “Non-Authorization” and Intervention by Invitation, Nussberger, Benjamin, Retrieved November 2, 2019 from: http:// opiniojuris. org/ 2017/02/08/the-post-election-crisis-in-the-gambia-an-interplay-of-a-security-councils-non-authorization-and-intervention-by-invitation.
- Venezuela and the Role of Domestic Constitutional Order in International Law, Redaelli, Chiara, Retrieved September 19, 2019 from: http:// opiniojuris.org/2019/04/23/venezuela-and-the-role-of-domestic-constitutional-order-in-international-law.
- Venezuelan crisis: MEPs reaffirm their support for Juan Guaidó, Retrieved Janurary 1, 2020 from https:// www. europarl. europa. eu/news/en/press-room/20200110IPR70010/venezuelan-crisis-meps-reaffirm-their-support-for-juan-guaido.