نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز. ایران.

چکیده

در عصر مدرن، اداره نهادی خدمات­رسان فرض می­شود که در وضعیت­عادی یا فوق­العاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی­شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت­هایِ آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت‌های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این پرسش پرداخته شده است: با نگاهی به بحران کووید 19، موضعِ نظام حقوقی ایران در خصوصِ صلاحیت­هایِ اداره در وضعیت بحران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش توصیفی­ـ تحلیلی چنین نتیجه گرفته شده است؛ نخست: قانونگذار اساسی درک درستی از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول 79 و 176 دچار آشفتگی است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بیان بحران، دچار نگرش «جزیره­ای» و «بخشی­نگر» شده است و در نتیجه نتوانسته است قانون جامعی در خصوص وضعیت فوق­العاده تصویب کند. سوم: حقوقدانان در سایۀ فضای حاکم نتوانسته­اند به «نظام­سازی بحران» بپردازند و لذا در ایران با فقدان «نظام حقوقی بحران» روبرو هستیم. بر این اساس، مقابله با بحران کرونا در ایران با موانع جدی روبروست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Approach to the Iranian Lawmaking in Crisis: The Case of COVID-19

نویسنده [English]

  • ayat mulaee

assistant professor in public Law. Department of Law. Faculty of Law & Social Sciences. University of Tabriz. Iran.

چکیده [English]

In the modern era, the Administration is assumed to be a service institution that should, in the ordinary and extraordinary circumstances, deliver public services. This cannot be achieved unless under the principle of the rule of law, its jurisdictions are defined. The present study, emphasizing on the crisis of COVID-19, has attempted to discuss the jurisdictional competence of the Administration in a crisis situation in Iran. Therefore, this question is addressed: regarding COVID-19 outbreak, what is the position of the Iranian legal system regarding the powers of the Administration in times of crises? to answer this question, using the descriptive-analytical research method, it is concluded that, first, the constitutional legislator does not have a clear understanding of the concept of crisis and Articles 79 and 176 are ambiguous. Second, the legislator has taken an "isolated" and "partial" attitude in expressing the crisis. As a result, it has failed to enact a comprehensive law on the state of emergency. Third, jurists have been unable to make laws in crisis due to being under the shadow of the ruling atmosphere. Therefore, "lawmaking in crisis" is a missing link in Iranian legislative system. Accordingly, dealing with the COVID-19 crisis faces serious obstacles in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Extraordinary Condition”
  • “Emergency Condition”
  • “Crisis of COVID-19”
  • “Crisis Legal System”
  • “Strategic Challenges”
کتابها
- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی (تهران: نشر نی، 1388).
- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران (تهران: انتشارات توس، 1379).
- تاجیک، محمدرضا، مدیریت بحران؛ نقدی بر شیوه­های تحلیل و تدبیر بحران در ایران (تهران: فرهنگ گفتمان، 1379).
- ربیعی، علی و سرافرازی، راحله، مدیریت بحران­های سازمانی (تهران: نگارستان اندیشه، 1394).
- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی ایران (تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد، 1387).
- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری (تهران: سمت، 1378).
- مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پایدار، 1388).
- مک کارتی، شاون پی، نقش اطلاعات در مدیریت بحران: درآمدی بر درک محور دو قطبی مصرف کننده و تولید کننده اطلاعات، ترجمه محمدرضا تاجیک (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378).
- معین، محمد، فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد دوم (تهران: چاپخانه سپهر، 1357).
- مولائی، آیت، قراردادهای اداری (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1393).
- میتروف، یان، رهبری بحران، ترجمه سعید خیاط مقدم و علی دهقان نیری (تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1393).
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم (تهران: نشر دادگستر، 1380).
- هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری) (تهران: انتشارات خرسندی، 1389).
- هداوند، مهدی و دیگران، آیین­های تصمیم­گیری در حقوق اداری (تهران: انتشارات خرسندی، 1389).
مقالات
- شاملو، باقر و یوسفی، ابوالفضل، «وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین­المللی حقوق بشر»، مجله حقوقی دادگستری، سال 80، شماره 96، (1395).
- فغان­نژاد، سعدالله، «بررسی حقوق شهروندی در وضعیت بحران؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا»، دوفصلنامه مدیریت بحران، شماره اول، (1391).
- نجارزاده هنجنی، مجید، «تحلیل حقوقی محدودیت­های ناشی از همه­گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیتدار»، فصلنامه حقوق اداری، سال 7، شماره 23، (1399).
References
Books
- Brecher, Michael & Hemda Ben Yehuda, “System and Crisis”, In: Brecher Michael, Wilkenfeld, Jonathan & James, Patrick (ed), Crisis and Conflict and Instability (Oxford: New York, Pergamon Press, 1989).
- Easton, David, A Systems Analysis of Political Life (New York: Wiley, 1965).
- Holsti, Ole R., Crisis, Escalation, War (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1972).
Articles 
- Barnett, Carole. K. & Pratt, Michael. G., “From Threat-Rigidity to Flexibility -Toward A Learning Model of Autogenic Crisis in Organizations”, Journal of Organizational Change Management, 13(1), (2000).
- Kupperman, Robert. H., Wilcox, Robert. H. & Smith, H. A, “Crisis Management: Some Opportunities”, Science, 7 February, 187 (4175), (1975).
- Paraskevas, Alexandros, “Crisis Management or Crisis Response System?”, Management Decision Journal, 44(7), (2006).
Web Sites
- Blanchard, B. Wayne, “Guide to Emergency Management and Related Terms, Definitions, Concepts, Acronyms, Organizations, Programs, Guidance, Executive Orders & Legislation, (2008), Available at: https:// training. fema. gov/ hiedu/ docs/t erms%20 and%20 definitions/ terms%20 and%20definitions.pdf. Last Visited: 12/3/2019.
- Department of Justice “Crisis Management Plan”, Washington, DC: USDOJ, December 12, 25 pages, (2002), Accessed www. usdoj. gov/ jmd/ ps/ epm/ tab10. pdf. Last Visited: 14/3/2019.
Documents
- European Convention on Human Rights, 1950.
- American Convention on Human Rights, 1969.
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015-2030, Japan, 2015.
- Virginia Code Announcement. Section 2.2-4012.1.
- Administrative Procedure Act, 1946, USA.
Reports
- Federal Emergency Management Agency, "(Interim) Integrated Planning System (IPS) for Homeland Security (Draft Version 2.3)", Prepared by: Lumpkins, Donald, (Washington, DC: Microsoft Word File Received July 3, 2008).