نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آزادی ‌بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می‌باشد در مقابل کپی‌رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می‌شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی‌رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می‌تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش‌های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی‌رایت همان‌هایی است که مبانی آزادی ‌بیان را تشکیل می‌دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم‌افزایی این دو می‌گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی‌رایت و تمیز آن‌چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی‌شود با آن‌چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی ‌بیان و کپی‌رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی‌ بیان حمایت می‌کند. این مقاله می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی ‌بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره‌برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به‌مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Freedom of Expression and Idea-Expression Dichotomy

نویسندگان [English]

 • Mehdi Zahedi 1
 • shirin sharifzadeh 2

1 Associate Professor, Private Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Ph.D Student, Private Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Freedom of expression includes the freedom to express, access and dissemination of information, whereas copyright, by protecting the original works of authorship, restricts use, access and dissemination of the protected works. When an expression is protected by copyright, freedom of expression or press can be restricted. Some are of the opinion that these two rights are, in fact, not in conflict with each other but rather derived from the same social values seeking to protect each right. Common goals such as flow of cultural ideas or promoting creativity in the society causes interaction and synergy between the two. Idea-expression dichotomy by determining the scope of the copyright and distinguishing what belongs to the public domain, which is not a protected, will ensure a constructive interaction between the two and protects the public interest and dose not restrict freedom of expression. This article will discuss how to strike a balance between the public interest in freedom of expression and the private interests of the copyright owners without undermining the other. Idea-expression dichotomy as a counterbalance between these two rights is the cornerstone of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Freedom of Expression
 • Idea-Expression Dichotomy
 • Copyright
 • Access to Information
 • Public Interest
 • مقاله‌ها

  • زاهدی، مهدی و شیرین شریف‌زاده، «حق دسترسی به اطلاعات: کپی رایت یا کپی لفت»، در: از حق مداری تا حکومت قانون، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمد محمدی (گرگانی)، تهران: انتشارات گنج دانش، (1396).
  • حبیبی مجنده، محمد، «هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان»، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره 1، شماره 1، شماره پیاپی 97، (1392).
  • حکمت‌نیا، محمود و محمد موحدی ساوجی، «جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری»، مجله فقه و حقوق، سال دوم، شماره 94، (1385).
  • محمدی، پژمان، «نقد یک رأی در مورد مالکیت ادبی و هنری مفهوم و معیارهای اثر و نقض حقوق مالی آن»، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 42، شماره2، (1391).

  References

  Books

  • Gorman, Robert A, Copyright Law (USA: Federal Judicial Center Publication, 2006).
  • Lee, Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression: A Literature Review (England: CREATe Working Paper 2015).
  • Mendis, Sunimal, Copyright, the Freedom of Expression and the Right to Information: Exploring a Potential Public Interest Exception to Copyright in Europe (Munich: Intellectual Property Law Center - MIPLC, Nomos Publishers, 2011).
  • Moore, Adam, Intellectual Property and Information Control: Philosophic Foundations and Contemporary Issues (US: University of Washington Seattle, 2004).
  • Wipo Intellectual Property Handbook, Second Edition (2004).

  Articles

  • Birnhack, Michael D, “Acknowledging the Conflict between Copyright Law and Freedom of Expression under the Human Right Act”, Entertainment Law Review, 14, (2003).
  • Christie, Andrew F, “Copyright Protection for Ideas: An Appraisal of the Traditional View”, Monash University Law Review, Vol. 10, (1984).
  • Cook, Amanda Beshears, “Copyright and Freedom of Expression: Saving Free Speech from Advancing Legislation”, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, Vol. 12, No. 1, (2013).
  • Endicott, Timothy. Spence, Michael, “Vagueness in the Scope of Copyright”, Law Quarterly Review, Vol. 121, Issue 4, (2005).
  • Freedom of Expression, “Anonymous, Equality and Human Rights Commission”, www.equalityhumanrights.com, Published February 2015. (v1.1 March 2015), (2015).
  • Fromer, Jeanne C, “An Information Theory of Copyright Law”, Emory Law Journal, Vol. 64, No. 71, (2014).
  • Grossett, Jeffery D, “The Wind Done Gone, Transforming Tara into a Plantation Parody”, Case Western Reserve Law Review, Vol. 52, Issue 4, (2002).
  • Hebl, Andrew B, “A Heavy Burden: Property Application of Copyright’s  Merger and Scenes a Fair Doctrines”, Wake Forest Intellectual Property Law Journal, Vol. 8, No. 1, (2008).
  • Loughlan, Patricia, “The Marketplace of Ideas and the IDEA-EXPRESSION Distinction of Copyright Law”, Adelaide Law Review, Vol. 23, (2002).
  • Madison, Michael J, “IP Things as Boundary Objects: The Case of the Copyright Work”, Laws, Vol. 6, (2017).
  • Pitts, Edward I, “Spinoza on Freedom of Expression”, Journal of the History of Ideas, Vol. 47, No. 1, (1986).
  • Sedler, Robert Allen, “An Essay on Freedom of Speech: The United States Versus the Rest of the World”, Michigan State Law Review, Vol. 2, (2006).
  • Standler, Ronald B, “Ideas Not Copyrightable”, (13 April 2013) <rb2.cidea.pdf>, (2013).
  • Wilde, Edward C, “Replacing the Idea/Expression Metaphor with a Market-Based Analysis in Copyright Infringement Actions”, Whittier Law Review, Vol. 16, No. 3, (1995).

  Thesis

  • Bakhariev, Legor, “Special Approach for Musical Works in Relation to the Idea-Expression Dichotomy in Copyright Law”, Faculty of Law, Lund University, (2016).
  • Moustaka, Evanthia, Maria, “REINVENTING COPYRIGHT The Scope, The Depth and the Edges of Copyright Protection Through the Idea/expression Dichotomy”, International Hellenic University (2018).

  Case Law

  • Ashdown MP PC v. Telegraph Group Ltd [2001] EWCA Civ 1142.
  • Harper & Row, Publishers Inc. v. Nation Enterprise (1985) 471 U.S.539.
  • Nichols v. Universal Pictures Corporation,45 F.2d 119 (1930).
  • SunTrust Bank v. Houghton Mifflin co.,268 F.3d 1257 (2001).
  • U & R Tarservices Ltd v. H.R Block (1995), 97 F.T.R.259 (TD).