نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‎گذاری بین ‎المللی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه ‎گیری بیماری‎های مسری حساس است و واکنش نشان می ‎دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی‏نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان ‎شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می‎گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین‎ الملل و حقوق منطقه ‎ای بیرون می‎آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری‎ های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار‎ی ‎های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Legal Aspects of Contagious Diseases in Aviation Industry with Emphasis on Coronavirus Disease

نویسندگان [English]

  • Hamid Kazemi 1
  • Milad Sadeghi 2

1 Assistant Professor, International Law, Aerospace Research Institute, Tehran, Iran

2 Ph.D Student, Business Law and International Investment, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Aviation Industry and its governing law are vulnerable to the outbreak and pandemic of contagious diseases. It is possible that the industry takes part in the spread of disease and endanger lives, while on the other hand, with the spread of contagious diseases, the economic cycle of actors and beneficiaries of the aviation industry is seriously threatened and faced with numerous difficulties, which eventually is to the detriment of the economy in whole. Studies illustrate that the norms and rules related to counter the spreading of disease through air navigation are mainly taken from the International and regional laws but the norms and rules dealing with the economic effects of such pandemics are largely attained from national laws. This article, using the same structure and classification, analyzes legal aspects of contagious diseases in the aviation industry with emphasis on the novel Coronavirus disease. The results indicate that the law of contagious diseases in the aviation industry should have three important characteristics: “cooperative or collaborative”, “supportive” and “temporary”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Chicago Convention
  • Annexes
  • International Health Regulations
  • Coronavirus Disease
  • States
کتاب‌ها
- اشراقی آرانی، مجتبی، حقوق تامین مالی هواپیما (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1394).
- کاظمی، حمید، حقوق بین‌ا‎لملل عمومی هوایی (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت)، 1395).
- مردانی، نادر و عرب، رضا، حقوق بین‎الملل هوایی (تهران: نشر میزان، 1393).
مقاله‎ها
- جعفری تبار، حسن، «از آسمان میاندیش (در حقوق مصرف کنندگان و مسافران هوایی)»، از مجموعه مقالات مامن قافله دل و دانش، شرکت سهامی انتشار (1395).
- سلیمی، عبدالحکیم، «پراگماتیسم و پیامدهای آن در حقوق»، معرفت، سال نوزدهم، شماره 7 (مهر 1389).
- صادقی نشاط، امیر و صادقی، میلاد، «نقدی بر قانون هواپیمایی کشوری و ضرورت تصویب قانونی جدید در امور هواپیمایی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره  49، شماره 2 (تابستان 1398).
- میرزایی، اقبالعلی، «قانون و اعتبار زمانی آن با تاکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت»، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، شماره 85 (بهار 1393).
قوانین و مقررات
- شیوه‎نامه اقدامات پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس، سازمان هواپیمایی کشوری، شیوه‎نامه 1900، ویرایش دوم، بازنگری دوم: تیر-99.
- قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‎المللی، مصوب 30/04/1328.
- مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری، مولف: نسرین پروین (تهران: انتشارات طلائیه، 1375).
References
Books
- Gostin, Lawrence O, Global Health Law (Cambridge: Harvard University Press, 2014).
Articles and Thesis and Reports
- Azizi, Mohammad Hossein, Raees Jalali, Ghanbar Ali, Azizi, Farzaneh, “A History of the 1918 Spanish Influenza Pandemic and its Impact on Iran”, Archives of Iranian Medicine, Volume 13, Number 3, (3 May 2020).
- Balasubramaniam, Usha, “Air Passenger Health and Consumer Protection”, (2008), 73 J. AIR L. & COM. 675.
- Clegg, Courtney, “The Aviation Industry and the Transmission of Communicable Disease: The Case of H1H1 Swine Influenza”, (2010), 75 J. AIR L. & COM. 437.
- Gostin, Lawrence O, Sridhar, Devi and Hougendobler, Daniel, “The Normative Authority of the World Health Organization”, Public Health XXX, (2015).
- “Legal Responses to Health Emergencies”, (February 2015), The Law Library of Congress, Global Legal Research Center.
- Poget, Gael, “Legal Aspects of Facilitation in Civil Aviation: Health Issues”, A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Master of Laws, Institute of Air and Space Law, McGill University, Montreal, (2003). 
- Selcuk, Orcun, “Turkish Airlines as a Soft Power Tool in the Context of Turkish Foreign Policy”, Thesis Submitted to the Ataturk Institute of Modern Turkish History, Bogazici University, (2012).
 -Arellano, Misael, “Ready to Fly? New Regulations Affecting Passengers During the Pandemic”, (June 15, 2020), Abogados Sieraa Monthly Digital Publication, Year 15, No. 01, (2020).
- Niu, Huei-Chih, “A Comparative Perspective on the International Health Regulations and the World Trade Organization’s Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures”, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Vol. 1: 513, (2006). 
Legal Documents and Bills, Statements and Related Instruments
- Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation, Security, Tenth Edition, April 2017.
- Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, Operation of Aircraft, Part I-International Commercial Air Transport-Aeroplanes, Tenth Edition, July 2016.
 - Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Facilitation, Fifteenth Edition, October 2017.
- Bill 8124, State of New York, An Act to Require Airlines and Travel Insurance Companies to Provide Refunds for Travel Cancelled Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 2019-2020 Legislative Session, available at: https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s8124.
- Constitution of the World Health Organization, available at: https:// treaties. un. org/ doc/ Treaties/ 1948/04/19480407%2010-51%20 PM/ Ch_IX_01p.pdf.
- Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago, on 7 December 1944, available at: https:// www. icao. int/ publications/ Documents/7300_orig.pdf.
- Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act), available at: https://www.investopedia.com/coronavirus-aid-relief-and-economic-security-cares-act-4800707.
 - ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services, (Doc 9082), Ninth Edition-2012. available at: https:// www. icao. int/ publications/Documents/9082_9ed_en.pdf.
- International Health Regulations (2005), Third Edition, World Health Organization. available at: https:// www. who. int/ ihr/ publications/ 9789241580496/en/.
- Joint Statement on COVID-19, ICAO-World Health Organization, March, 6, 2020 available at: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-WHO-publish-joint-statement-on-COVID-19.aspx.
- Malaysian Aviation Consumer Protection Code 2016 available at: https://flysmart.my/wp-content/uploads/2018/06/Malaysian-Aviation-Consumer-Protection-Code-2016.pdf.
- Notice to Airlines Relating to the Malaysian Aviation Consumer Protection Code-2016/. Apr 8, 2020, available at: https:// www. mavcom. my/ en/ 2020/04/08/ notice- to- airlines- relating- to- the-malaysian-aviation-consumer-protection-code-2016/.
 - Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on Common Rules for the Operation of Air Services in the Community available at: https://eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:EN:PDF.
  - The Civil Aviation (Defining of Measures for Prevention of COVID-19 Spread), 2020 Decree, available at: https:// www. pio. gov. cy/ coronavirus/diat/8en.pdf.
Internet Sources
- Bin Raja Ahmad Aminollah, Raja Nadhil Aqran & Gabriel Gomez, Eric, “Air Passenger Rights Curtailed by COVID-19 Pandemic” (13 May 2020), available at: https:// www. internationallawoffice. com/ Newsletters/ Aviation/ Malaysia/ SKRINE/ Air- passenger- rights- curtailed-by-COVID-19-pandemic.
- McCarthy, Niall, “COVID-19: Unprecedented Decline in Air Traffic” (31 Mar 2020), available at: https://www.statista.com/chart/21288/flights-tracked-daily-worldwide.
- Gimenez Binder, Sergi, “Impact of COVID-19 Crisis on Spanish Aviation Industry” (22 April 2020), available at: https:// www. International law office. com/ Newsletters/ Aviation/Spain/Augusta-Abogados/Impact-of-COVID-19-crisis-on-Spanish-aviation-industry.
- Heffernan, David, “FAA Grants Airlines Relief from Airport Slot Use Restrictions Due to COVID-19”, (29 April 2020), available at: https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Aviation/USA/Cozen-OConnor/FAA-grants-airlines-relief-from-airport-slot-use-restrictions-due-to-COVID-19.
-Stoneham, Sophie, Phippard, Simon, England, Lucy, “How Will Coronavirus Impact the Aviation and Travel Industries?” (2020), available at: https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/how-will-coronavirus-impact-the-aviation-and-travel-industries.
- McNally, Maeve, “Rise in Complaints to the Commission for Aviation Regulation Over Airline Refunds” (7 May 2020), available at: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ea768919-05e5-4bc1-867d-0cc8ea1eb0b0.
Case
- Jew Ho v. Williamson (1900), available at: https:// www. nejm. org/ doi/ pdf/10.1056/NEJMp2004211.