نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ۀ جهانی حقوق
بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار
گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش
و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به
ویژه ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاری عمیقی بر اشخاص و همچنین بر تحقق سایر حقوق و
آزادیهای آنان دارد . درواقع بدون شناسایی مفهوم و اهمیت آزادی از ترس تحقق و اعمال
بسیاری از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افراد نادیده گرفته
میشوند؛ بنابراین شایسته است که این آزادی و اهمیت آن و همچنین مؤلفه های ضروری برای
دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن، آزادی از ترس در
گفتمان و اسناد حقوق بشری و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدی د از امنیت در قرن
و نیز ابعاد و عناصر آن تبیین می شود . همچنین به انواع منابع « امنیت انسانی » بیستم یعنی مفهوم
تهدید و نقض این آزادی بنیادین و راهکارهای مبارزه و از میان برداشتن این تهدیدات پرداخته
میشود. مسئلۀ اساسی برای تحقق آزادی از ترس برای تمام افراد، توسل به مکانیزمها و
سازوکارهایی است که عمدتاً جنبۀ پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولتها و نیز تهدیدات
ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Freedom from Fear

نویسندگان [English]

  • Reza Eslami
  • fatemeh Mortazavi fard

چکیده [English]

This article first refers to the importance of the freedom from fear as a
forgotten freedom, and analyzes the political fear and its negative impact on the
citizens’ behavior in the society as well as the violation of human rights and
freedoms. The article also provides the historical discourse on this freedom in
renaissance era, and also reviews the elements required in achieving freedom
from fear and its close relation to human security. The article then studies the
threats to freedom of fear including classical threats such as arbitrary detention,
torture, and forced disappearance as well as the new ones like terrorism,
organized crimes, and domestic violence, and then examines the impact of these
threats on freedom from fear. The article concludes that the basic human rights
and fundamental freedoms cannot be achieved in any society without providing
freedom from fear in its true sense and comprehensive meaning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom from Fear
  • Political Fear
  • Human Security
  • Threats to Freedom from Fear
- جانسون، گلن، ( 1378 ) ، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و تاریخچۀ آن ، ترجمۀ محمدجعفرپوینده، چاپ سوم، تهران،نشر نی.
- دورانت، ویلیام جیمز، ( 1378 ) ،تاریخ تمدن ، ترجمۀ احمد آرام، جلد 1، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- شیهان، مایکل، ( 1388 )، امنیت بین الملل ، ترجمۀ جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران، پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
- معظمی، شهلا، ( 1384 ) ، جرم سازمانیافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن ، چاپ اول،تهران، نشر دادگستر.
- منتسکیو، ( 1349 )، روحال قوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- هابز، توماس، ( 1380 )، لویاتان، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران، نشر نی.
حق شخص بازداشتشده به داشتن ارتباط با جهان » ،( - بهمنیقاجار، محمدعلی، ( 1391
. نشریۀ سیاسی-اقتصادی، پائیز، شمارة 289 ،« خارج
نشریۀ کاراگاه، ،« جرائم سازمانیافته و چالش های آینده » ،( - بیابانی، غلامحسین، ( 1387 دورة دوم، زمستان،شمارة 5
فصلنامۀ مطالعات ،« امنیت انسانی از نگاه محبوب الحق » ،( - تاج بخش، شهربانو، ( 1387 راهبردی، پائیز،شماره 41
،« امنیت انسانی، نگاهی به گذشت ه پیش از نگاه به آینده » ،( - تاجبخش، شهربانو، ( 1388
. مجموعه مقالههای همایش بینالمللی امنیت انسانی در غرب آسیا، دانشگاه بیرجند، آذر 1387
فصلنامۀ حقوق اسلامی ، سال ،« جرائم سازمانیافته » ،( - شمس ناتری، محمدابراهیم، ( 1383. اول، شماره 1
مترجم جلال دهقانی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ،« امنیت انسانی » ،( - کر، پائولین، ( 1387 . سال یازدهم، شما
بررسی تحولات مقررات بینالمللی ناظر بر تولید و بهکارگیری » ،( - پیوندی، مهسان، ( 1384 پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشگاه شهید بهشتی. ،« مینهای زمینی
چالشهای قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین » ،( - رمضانی، علیاکبر، ( 1384 پایاننامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ،« حقوق بشر
پایاننامۀ ،« تأثیر پارادایم امنیت انسانی بر کارکرد دولت » ،( - رهامی، روحالله، ( 1391
دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، شهریور.پایاننامۀ دکتری روابط ،« دولتهای شکننده و امنیت انسانی » ،( - یزدان فام، محمود، ( 1389بین الملل، دانشگاه تهران، زمستان.
- Burgess, J. Peter and others, (2007), Promoting Human Security: Ethical Normative and Educational Frameworks in Western Europe, UNESCO.
- Crankshaw, Edward, (1990), Gestapo: Instrument of Tyranny, London, Greenhill Books.
- Kennedy, David, (1999), Freedom from Fear: The American People in Depression and War 1929 1945,Oxford University Press.
- Laqueur, Walter, (1999), “The New Terrorism”, Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford University Press.
- Machiavelli, Nicolo, (2004), The Prince, translated by W. K. Marriott, Coradella Collegiate Bookshelf Editions.
- McClintock, Michael, (2005), Everyday Fears: A Survey of Violent Hate Crimes in Europe and North America, Human Rights First.
- Perkovich, George, Acton, James, (2009), Abolishing Nuclear Weapons: A Debate, Adelphi Paper 396, Washington, DC, Carnegie.
- Pyszczynski, Tom, Solomon, Sheldon and Greenberg, Jeff, (2003), In the Wake of 9/11, The Psychology of Terrorism, Washington, DC, American Psychological Association.
- Rejali, Darius, (2007), Torture and Democracy, Princeton University Press.
- Robin, Corey, (2004), Fear: The History of a Political Idea, Oxford University Press.
- Sharansky, Natan, Dermer, Ron, (2004), The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror, Public Affairs.
- Sidgwick, Henry, (2000), The Elements of Politics, London: Macmillan, Reprint of 1897 edition by Macmillan.
- Simon And Schusier, (1947), To Secure These Rights: The Report of the President’s Committee on Civil Rights, New York.
- Svendsen, Lars, (2008),A Philosophy of Fear, Reaktion Books Publisher,
London.
- (2006), “Freedom from Fear in Urban Spaces, Discussion Paper”, Human
Security Research and Outreach Program, Foreign Affairs Canada, May.
- (2011),“Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights”, Panel on
Human Dignity, Geneva Academy of International Humanitarian Law and
Human Rights, 2011 Report.
- Acharya, Amitav, (2007), “Human Security, Identity Politics and Global Governance: From Freedom from Fear to Fear of Freedoms”, In Civil Society, Religion and Global Governance: Paradigms of Power and Persuasion,
Routledge.
- Acharya, Amitav, Sept. (2001), “Human Security: East Versus West”, Institute of Defense and Strategic Studies, Rajaratnam School of International Studies, Singapore, RSIS Working Papers.
- Alkire, Sabina, (2003), “A Conceptual Framework for Human Security”, Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, CRISE Queen Elizabeth House, University of Oxford.
- Almqvist, Jessica, (2005), “Rethinking Security and Human Rights in the Struggle against Terrorism”, ESIL Forum in the Workshop on Human Rights under Threat, May.
- Bendek, Wolfgang, (2002), “Human Security and Prevention of Terrorism”,
European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC), Graz, Austria.
- Calvani, Sandro, (2009), “Migrations Are the Forgotten Link of the Nexus between Freedom from Fear and Freedom from Want”, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, International Conference on Modern-Day Slavery in the Americas: A Regional Approach to a Global Epidemic, Apr.
- Calvani, Sandro, (2009), “Perspectives of Freedom from Want and Freedom from Fear in the African Union”, Presented at the International Round
Table “L’Africa in Corsa, in Occasion of the New Publication of the Finisterrae Magazine.Feb.
- Finucane, Brian, (2010), “Enforced Disappearance As a Crime under International Law: A Neglected Origin in the Laws of War”, The Yale Journal of International Law,Vo1.35: 171.
- Gibbons, Leonie, (2000), “Freedom from Fear Campaign against Domestic Violence: An Innovative Approach To Reducing Crime”, Department of Local Government, Western Australian Police Service and Safer WA, held in Perth 31 July and 1 August.
- Gunnell, Barbara, (2007), "We Are Ruled by Fear", Observations on Amnesty International.
- Irene Khan, (2007), “Freedom from Fear”, Amnesty International Report 2007, The State of the World`s Human Rights, May.
- Jung, Olivia, (2009), “Perspectives of Freedom from Want and Freedomfrom Fear in the African Union”, Presented at the International Round Table  “L’Africa in Corsa, Italy, 24 February.
- Landman, Todd, (2006), “Democracy and Human Security: Essential Linkages”, University of Essex.
- Shanty, Frank G, (2008), “Organized Crime from Trafficking to
- Spigelman, James, (2010),., "Viloence against Women: The Dimensions of Fear and Culture", Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney, Apr.
- Spigelman,James, (2009), “The Forgotten Freedom: Freedom from Fear”, Australian Academy of Law, Banco Court, Sydney.
- Yap, Renée, (2010), “Coca, Bolivia, and the War on Drugs: The Tension between Freedom from Fear and Freedom from Want”, Victoria University of Wellington.
- “Arms Availability, International Committee of Red Cross, 30-04-2013 Overview”,
at: http://www.icrc.org/eng/war-and-law/weapons/small-arms-availability.
- http://internationallawof.blogfa.com/post-547.aspx.
- http://www.icrc.org/eng/war-and-law/weapons/small-arms-availability
- Human Security Network Homepage.
- Menzies, Sir Robert, "Fighting for freedom from fear", at: http://webdiary.com.au/cms/?q=node/930.
- Ogata, Sadako, "From State Security to Human Security", Brown University, Ogden Lecture on 26 May, 2002, At: www.humansecurity-chs.org/ doc/ ogata~ogden.html.
- Suu Kyi, Aung Sang, "Freedom from Fear speech", 1990, at: http://www.thirdworldtraveler.com/Burma/FreedomFromFearSpeech.html
- Treue, Felicitas, "Torture in a Democratic Society", Vancouver, 2005 Available at: http://www.peykarandeesh.org/nofarsi/421-felicitastreuevancouver. html.
- United Nations Office for Disarmament Affairs, "Small Arms", at: http://www.un.org/disarmament/convarms/SALW/.