دوره و شماره: دوره 16، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 9-226 (این شماره مربوط به بهار 1394 بوده که در شهریور ماه 94 به چاپ رسیده است.) 
2. آزادی از ترس

صفحه 39-79

رضا اسلامی؛ فاطمه مرتضوی فرد