نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به
تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر
حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار
داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه محیط زیست
موجب نقض حق بر بهرهبرداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیمی با حق بر سلامت و حق
حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست ازجمله اصل مسئولیت مشترک اما
متفاوت، اصل همکاری میشود. همچنین با توجه به اهمیت گستردة انرژی در اقتصاد ایران، اثرات
گستردة تحریمها بر این بخش امری محرز اس . ت در زمینۀ انتقال تکنولوژی نیز، با تحدید انتقال
دانش و تکنولوژیهای مربوط به فعالیتهای هستهای و انرژی و با تفسیر موسع قوانین واضع تحریم
از تعریف تکنولوژی، بخشهای مختلف صنعت و فناوری با مشکل مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Imposed Sanctions against Iran on Environment, Energy & Technology Transfer in International Law

نویسندگان [English]

  • Ali Mashhadi
  • Mahnaz Rashidi

چکیده [English]

International sanctions against Iran have had various effects at national
level. This paper has examined the effects of sanctions on the environment,
energy and technology transfer areas from the international view point. The
fundamental assumption of this paper is that sanctions on the environment
violate the right to a clean environment which is directly related to the right to
health and the right to life. They also, breach general and special environmental
law principles, including common but differentiated responsibilities principle,
co-operation principle, etc. Considering the vast importance of energy in Iran’s
economy, it is evident that sanctions have had widespread impacts on this part.
Restricting the transfer of knowledge and technology related to nuclear
activities and energy has caused problems on industry and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • Environment
  • Common but Differentiated Responsibilities Principle
  • energy
  • Technology Transfer

کتاب - شاو، ملکم، ) ،(1392حقوق بینالملل محیط زیست، علی مشـهدی و حسـن خسروشـاهی،
چاپ اول، تهران، خرسندی. - وکیل، امیرساعد و تحصیلی، زهرا، ) ،(1392ایـران و تحـریمهـای بـین المللـی، چـاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
مقاله - ببری گنبد، سکینه، )» ،(1391بررسـی راهبـرد انـرژی ایـران در برابـر تحـریمهـای اتحادیـه
اروپا«، گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. - خواجی، غلامرضا، )» ،(1391تحریم اقتصادی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بـر حقـوق
بین الملل اقتصادی و حق توسعه«، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره ،2سال .19 - زمانی، سیدقاسم، زنگنه شهرکی، جعفر، )» ،(1392تحـریمهـای بـینالمللـی نـاقض حقـوق
بشر، از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بینالمللی«، فصلنامه راهبرد، شماره ،67سال .22 - زمانی، سید قاسم، و مظاهری، جمشید، )» ،(1390تحریمهـای هوشـمند شـورای امنیـت در
پرتو قطعنامه :1929حفظ یا تهدید صلح«، مجله حقوقی بینالمللی، شماره ،44سال .28 - زهتابچیـان، محمدحسـین، و ناصـری گیگلـو، علـی، )» ،(1389انتقـال تکنولـوژی«، عصـر
مدیریت، شماره ،14خرداد، سال .115 - عبدالهی، محسن، معرفی، سعیده، )» ،(1389اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقـوق
بینالملل محیط زیست«، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره ،29سال .12 - غمامی، سیدمحمدمهدی، )» ،(1392تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحـریمهـای آمریکـا علیـه
دولت ایران«، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره ،4سال .2
سایتهای اینترنتی - کیانپور، سـامان، )» ،(1388حقـوق بـینالملـل محـیط زیسـت و تنـوع زیسـتی«، دسترسـی
.1393 :، تاریخ دسترسیhttp://samankianpoor.blogfa.com/post-44.aspx:در
تأثیر تحریمهای وضعشده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی... 123

- Al- Samarrai, Bashir, (1995), Economic Sanctions Against Iraq: Do they Cotribute to a Just Settlement?, Oxford, Westview Press.
- World Comission on Environment and Development Our Conunon Future, (1987), Oxford,
- Carter, E Barry, (1987), “International Economic Sanctions: Improving the Haphazard US Legal Regime”, California Law Review, Vol. 75, Issue. 4.
- Carussi. Amanda, (2000), “Environmental Effects of Economic Sanctions: The Cuban Ecperience”, (Student Research), Colby College.
- Fethers, Loria, (2001), “Economic Sanctions and Their Effect on the Energy Industry”, Texas International Law Journal, Vol. 36.
- Garfield, Richard, (1999), “The Impact of Economic Sanctions on Health
and Well-being”, London, Overseas Development Institutes, November.
- Rivlin, Paul, (2006), “Iran’S Energy Vulnerability”, Middle East Review of
International Affairs, Vol. 10, No. 4.
- United States Government Accountability Office, (2009), “The US
Embargo against Cuba, Its Impact on Economic and Social Rights”, London,
Amnesty International Publications.
- Petrescu, Ioana M, (2010), “The Humanitarian Impact of Economic Sanction”, This is the html Version of the file http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/The%20Humanitarian%20Impact%20of%20Economic%20S
anctions.pdf. Access Date: 31/3/1393
- “The Human Right to a Healthy Environment and Livable Planet: Principles to Unify a Movement”, (2013), Vermont Worker’s Center. Retrived
from: http://www.workerscenter.org/news/human-right-healthy-environment.
Access date: 18/3/1393.
- Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA).
- Counci Common Position 2007/140/CFSP of 27 February 2007.
- Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010.
- Council Regulation 2012/35/CFSP of 23 January, Amending Decision 2010/413/CFSP Concerning Restrictive Measures against Iran.
- Council Decision 2012/635/ CFSP of 15 October 2012, Amending Decision