نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران

2 استادیار حقوق بینالملل عمومی دانشگاه تهران

چکیده

آنجاکه زمینۀ اعمال قواعد حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در پهنۀ جنگ هایی امکان پذیر
است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این
رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که
آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه
ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت
مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار
میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت
روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق
بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت
تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش
متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و
تحلیل کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Foundation of International Humanitarian Law Enforcement: State Obligations to Respect and to Ensure Respect

نویسندگان [English]

  • rezvan bagherzadeh 1
  • amir hossein ranjbarian 2

چکیده [English]

International Humanitarian Law is considered as a legal regime whose
governing rules are being changed particularly as a result of the transformation
of international and non-international armed conflicts. But noticeably, the
stability of humanitarian law enforcement has more or less constantly survived.
In other words, nearly all states feel to have an obligation to adhere strictly to
the rules, which reflects in common article 1 of 1949 Geneva conventions and
some consequent Protocols. It reads: “The High Contracting Parties undertake
to respect and to ensure respect for the present Convention [this Protocol] in all
circumstances.” Accordingly, there are many areas in which all parties should
establish and anticipate sufficient actions and mechanisms e. g. passing some
Acts and Regulations, instructing military forces how to act, and punishing the
perpetrators of certain crimes for their commission. Presently, to respect and
ensure respect are undoubtedly applicable on varying entities beside states. This
article proceeds to discuss the common article and some challenging
dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Humanitarian Law Enforcement
  • 1949 Geneva Conventions
  • Human Rights Documents
  • Obligation to Respect