نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز پژوهشی حوزه اقلیمی خزر، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران

2 استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین‌المللی دریافت نمی‌کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می‌گردد در دریا نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین‌الملل ایجاد نظام‌های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام‌ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام‌ها با یکدیگر در نظام بین‌المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین‌الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت‌ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Humanization of Law of Sea in Perspective of Interaction between Law of Sea and Human Rights

نویسندگان [English]

 • zahra sadat shareq 1
 • Hossein Rezazadeh 2

1 Researcher, Caspian Climate Basin Research Center, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Assistant Professor, International Law, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Since non-compliance with human rights at sea is not tangible to what is happening on land, it doesnot receive much attention from the international community. While human rights must be taken into account at sea as much as they are on land. Given the fragmentation in international law, the relationship of human rights and law of the sea has provided the necessary grounds for the humanization of the law of the sea. One of the reasons for the fragmentation in international law is the creation of self-contained regimes. Undoubtedly, among these systems are human rights and law of sea, each of which has its own resources and mechanisms, and the collision of these systems with each other in the international system is inevitable. The interaction of the law of the sea with human rights can be seen as an opportunity to develop international law in order to further develop the rule of law. The purpose of the law of the sea is to regulate the relations of states at sea, but our intention is to go in the opposite direction and write about the relation between individual and state in this arena and the interaction between human rights and the law of the sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interaction of human rights and law of the sea
 • Human Rights
 • Law of the Sea
 • Fragmentation OF international law
 • Humanization of the law of the sea
 • کتاب‌ها

  • فلسفی، هدایت اله، سیر عقل در منظومه حقوق بین­الملل (تهران: نشر نو با همکاری نشر آسیم، 1396).
  • شریف، محمد، گذار از حقوق بین‌الملل به حقوق بشر، چاپ اول (تهران: شهر دانش،1393).

  - شهبازی، آرامش، نظام حقوق بین‌الملل: وحدت در عین کثرت (تهران: شهر دانش، 1389).

  مقاله‌ها

  • عبدی، ایوب، سید قاسم زمانی، «حاشیه صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 55، (1396).
  • حبیبی مجنده، محمد، ساناز کامیار راد، «قاعده‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا»، مجله حقوق بین‌الملل، شماره 58، (1397).

  - محبی، محسن، وحید رضادوست، «تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن»، مجله حقوق بین‌الملل، شماره 53، (1394).

  پایان‌نامه‌ها

  • امین رعایا، یاسر، نقش دکترین صلاحدید در تفسیر معاهدات بین‌المللی، رساله مقطع دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، (1393).
  • پارسانیا، نفیسه، اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1389).
  • حسینی اکبرنژاد، حوریه، اعمال فراسرزمینی تعهدات حقوق بشری، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1386).
  • فرزانه، یوسف، انسانی شدن حقوق بین‌الملل در پرتو نظریه مسئولیت حمایت با تاکید بر دیدگاه اسلام، دانشگاه پیام نور، رشته حقوق بین­الملل عمومی، (1393).

  References

  Books

  • Falsafi, Hedayatollah, The Course of Reason in the System of International Law, (Tehran, Nashrenow in collaboration with NashrAsim, 2017). [In Persian]
  • Harrison, James, Making the Law of the Sea (United Kingdom: Cambridge University, 2005).
  • Papanicolopulu, Irini, International Law and the Protection of People at Sea (United Kingdom: Oxford University Press, 2018).
  • Pauwelyn, Joost, Conflict of Norms in Public International Law (United Kingdom: Cambridge University, 2003).
  • Shahbazi, Aramesh, International Legal System: Unity While Plurality, (Tehran, S.D Institution of Law Research and Study, 2010). [In Persian]
  • Sharif, Mohamad, Transition from International Law to Human Rights, First Edition, (Tehran, S.D Institution of Law Research and Study, 2014). [In Persian]
  • Young, Margaret A., Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation, (Netherland: University Leiden, 2011).

  Articles

  • Abdi, Ayub & Zamani, Seyed Qasem, “Margin of Appreciation in Religious Freedom in Light of the Jurisprudence of European Court of Human Rights”, No.55, (2014). [In Persian]
  • Borgen, Christopher, “Resolving Treaty Conflicts”, George Washington International Law Review, Vol. 37, (2005).
  • Czaplinski, W. and G. Danilenko, “Conflicts of Norms in International Law”, Netherlands Ybk Int’l L. 1, (1990).
  • Elferink, Alex G. Oude, “The Arctic Sunrise Incident: A Multi-faceted Law of the Sea Case with a Human Rights Dimension”, Marine and Coastal Law, Vol. 29, (2014).
  • Habibi Majandeh, Mohammad & Kamyar Raad, Sanaz, “Law-Making by the International Court of Justice through Dynamic Interpretation”, International Law Review, No.58, (2015). [In Persian]
  • Koskenniemi, M. and Päivi.Leino, “Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties”, Leiden Journal of International Law, No.15, (2002).
  • Mendelson, M.H., “Fragmentation of the Law of the Sea”, Marine Policy, Volume 12, Issue 3, (1988).
  • Mohebi, Mohsen & Rezadoust, Vahid, “Evolutive Interpretation of Treaties in International Law in the Light of Dispute Regarding Navigational and Related Rights Case (Costa Rica v. Nicaragua)”, International Law Review, No.53, (2012). [In Persian]
  • Papastavridis, E., “The Right of Visit on the High Seas in a Theoretical Perspective: Mare Liberum v. Mare Clausum Revisited”, Leiden Journal of International Law, Volume 24, issue 1, (2011).
  • Polychroniou, C. J., “Human Rights, State Sovereignty, and International Law: An Interview with Richard Falk”, (2018), available at: https:// www. Globalpolicyjournal, com/ blog/ 11/ 09/ 2018/ human-rights-state-sovereignty-and-international-law-interview-richard-falk.

  Academy Course

  Trinidade, Antonio Agust Cancado, International Law for Humankind, the Hague Academy of International Law Monographs (Netherland: ARCADI, Volume 8, 2013).

  Jurisprudence

  • ITLOS Press Release, “Case Concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean”, (2000).
  • ITLOS Report, The M/V ‘Louisa’ Case(no.18) (Saint Vincent and the Grenadines v Kingdom of Spain) (Judgment of 28 May 2013).
  • ITLOS Report, The Arctic Sunrise Case(no.22) (Kingdom of the Netherlands v Russian Federation) (Provisional Measures, Order of 22 November 2013).
  • ITLOS report, The MOX Plant Case, (Ireland v. United Kingdom), (Provisional Measures), (2001).
  • ITLOS Report, M/V “Saiga”, (No. 2) (St. Vincent v. Guinea), (Judgment (1 July 1999)
  • ITLOS report, M/V “Saiga”, (No. 2) (St. Vincent v. Guinea), (order of 1998), (Dissenting Opinion of Judge Ndiaye).
  • ITLOS Report, The ‘Juno Trader’ (no.13) (Saint Vincent and the Grenadines v Guinea-Bissau) (Prompt Release, Judgment of 18 December 2004).
  • Constitutional court of South Africa, The Government of the republic of South Africa v. Irene Grootboom (Case CCT 11/00) (2000), paras.7-10, Available at: http:// www. saflii. org/za/cases/ZACC/2000/19.html.
  • ECtHR (Fourth Section), Appleby and Others v. The United Kingdom, (judgment of 6 May 2003).
  • ECtHR (Second Section), Women on Waves et autres c. Portugal, (Judgment of 3 February 2009).
  • ECtHR, Andreou v. Turkey, (Application No. 45653/99), (2010).
  • ECtHR, Cyprus v. Turkey, (Judgment of 10 May 2001, 2001-IV).
  • ECtHR, Al-Skeini v. UK, (Application No. 55721/07), (2011).
  • ECtHR, Hirsi Jamaa v. Italy, (app. no. 27765/09), 2012.
  • ECtHR, McElhinney v. Ireland, (Judgment of 21 November 2001).
  • ECtHR, Medvedyev v. France, (Application No. 3394/03), (2010).
  • ECtHR, Nada v Switzerland, (Application No. 10593/08), (12 September 2012).
  • ECtHR, Women on Waves et autres c. Portugal, (Judgment of 3 February 2009).
  • ICJ Rep, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (U.S. v. Iran), (1980).
  • ICJ Rep, Corfu Channel case (UK v. Albania), Individual Opinion by Judge Alvarez, (1949).
  • ICJ Report, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, (Advisory opinion) (1996)
  • ICJ Report, The Right of Passage over Indian Territory (Preliminary Objections) (Portugal v. India), (1957).
  • ICJ Report, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v Uganda) (2005).
  • ICJ report, Corfu Channel (U.K. v. Albania), (1949).
  • ICJ Report, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Territory, (Advisory Opinion) (2004).
  • ICJ Reports Legal consequence for states of the continued presence of south Africa in Namibia, (Advisory Opinion), (1971).
  • PCA rep. The Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v Russia), (Award of 14 August 2015).
  • PCIJ, S.S. Wimbledon (U.K./Japan), ser. A, No. 1, (1923).

  - The Award of the Arbitral Tribunal on the dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention, Ireland v. United Kingdom, 42 ILM, (2003).

  Documents

  • ILC reports, UN Doc. A/CN.4/L.682.
  • Ocean and Law of the Sea, Report of the Secretary-General. Addendum, 31 August 2012, A/67/79/Add.1.
  • UNSC RES/1816(2 June 2008).

  Thesis

  • Amin Roaya, Yaser, The Role of Discretionary Doctrine in the Interpretation of International Treaties, Phd thesis, Allameh Tabataba’i University, (2014). [In Persian]

   Parsania, Nafiseh, Principles of Interpretation of the European Convention on Human Rights in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Master Thesis, Tehran University, (2010). [In Persian]

  • Hosseini Akbarnejhad, Hurieh, Extraterrestrial Implementation of Human Rights Obligations, Master Thesis, Tehran University, (2007). [In Persian]
  • Farzaneh, Usof, The Humanization of International Law in the Light of the Theory of the Responsibility of Protection with Emphasis on the View of Islam, Payame Noor University, (2014). [In Persian]