نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین الملل ، گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی‌هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges to the Health of Immigrant Women in the Light of International Human Rights with Emphasis on the Covid-19 Crisis

نویسنده [English]

 • Anahita Seifi

Assistant Professor, International Right, Department of Women's Studies, Faculty of Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Immigrants are among the most vulnerable to Coronavirus pandemic conditions due to limited access to health care. Therefore, any action by governments must address the needs of vulnerable groups, including migrant women. Increasing the rate of women's migration; raises concerns about safety, health, and wellness issues, and makes it inevitable to pay attention to review existing laws and policies. One of the aims of this article is to study the right to health of immigrant women in Coronavirus crisis situations with a descriptive-analytical approach and seeks to answer the main question: what are the harms caused by the corona pandemic in the field of right to health of immigrant women? The results show that there are major challenges to the right to health of migrant women in the coronavirus pandemic. Indifference to the feminization of immigration leads to the lack of relevant policies and awareness in the countries of origin and host, and the protection of the rights, safety, and mental health of immigrant women in a difficult crisis. paying attention to the complexities of gender and immigration in programs and policies reduces the health costs of immigrant women. Cooperation at the international and national levels by emphasizing the Global Compact on Migration and other international instruments, allocating sufficient resources and empowering migrant women by removing barriers and facilitating access to services can be effective and helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona's pandemic
 • the feminization of immigration
 • the right to health
 • international human rights instruments
 • immigration policies
 • سادات اخوی، سید علی، حسنی، سارا، «وضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین‌الملل و عملکرد دولت‌های میزبان»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 49، شماره 4، (1398).
 • اصغرنیا، مرتضی، «چالش‌ها و الزامات دولت‌ها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره سی و هفتم، (1395).
 • عباسی، محمود، دهقانی، غزاله و رضایی، راحله، «الزامات حقوقی اسناد بین‌المللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی و چالش‌های فراروی آن»، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 33، شماره 2، (1394).
 • مشفق، محمود، خزایی، معصومه، «تحلیلی بر ویژگی‌ها و تعیین کننده‌های مهاجرت مستقل زنان در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم، شماره 67، (1394).
 • مؤمنی زاده، ندا، «تحلیل مقایسه‌ای در خصوص زنان سرپرست خانوار»، مجله اقتصادی، شماره‌های 3و4، (1393).
 • نیاورانی، صابر، جاوید، احسان، «قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 41، (1392).

References

Articles

 • Abbasi, Mahmoud, Dehghani, Ghazaleh and Rezaei, Raheleh, “Legal Requirements of International Documents for Public Health and the Challenges Facing It”, Scientific Journal of the Medical Organization of the Islamic Republic of Iran, Volume 33, Number 2, (2015). [In Persian]
 • Addressing the Impacts of the COVID-19 Pandemic on Women Migrant Workers, UN Women, https:// int/ sites/ reliefweb. int/ files/ resources/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf, (2020).
 • Arora Sanjana, Bo Bodil, Tjoflat, Ingrid, Eslen-Ziya .Hande,” Immigrants in Norway: Resilience, challenges and vulnerabilities in timesof COVID-19”, Journal of Migration and Health 5 (2022) 100089, journal homepage: www.elsevier.com/locate/jmh.
 • Asgharnia, Morteza, “Challenges and Requirements of Governments in Regulating Health”, Quarterly Journal of Medical Law, Tenth Year, No. 37, (2016). [In Persian]
 • Basudeb Guha-Khasnobis and Suvir Chandna, (2021), “Socio-Economic Impact of COVID-19 on Women Migrant Workers Evidence from 12 Indian States”, UNDP Global Policy Network Brief, https:// www. undp. org/ sites/ g/ files/ zskgke326/files/2021-07/UNDP-DFS-Socio-Economic-Impact-of-COVID-19-on-Women-Migrant-Workers.pdf.
 • Birchall, Jenny Gender, (2016), “Age and Migration an Extended Briefing, Bdidge Development-Gender”, Institute of Development Studies (IDS), https:// opendocs. ids. uk/ opendocs/ bitstream/ handle/20.500.12413/10410/Gender%20Age%20and%20Migration%20Extended%20Briefing.pdf?sequenc.
 • Caarls, Kim, Mazzucato, Valentina “Transnational Relationships and Reunification: Chanaian Couples between Ghana and Europe Demographic Research A peer-reviewed, Open-access Journal of Population Sciences, Vol. 34, Article 21, pages 587-614, (24 march 2016), available at: http:// www. demographic-reserch. org/ Vol. 34/ DoI:10.4054/Demres.
 • COVID-19 CrisisThrough a Migration Lens, Migration and Development Brief 32 April, (2020), Migration and Remittances Team Social Protection and Jobs World Bank.
 • Daphne Panayotatos, “Supporting Solidarity: Why the World Must Bolster Colombia’s Response to the, Human Rights are Critical for the Response and the RUn.org/victim softerrorism/sites/www.un.org, (2020).
 • Dunja Mijatović “Learning from the pandemic to better fulfil the right to health, commissioner for human rights”, https:// coe.int/ en/web/commissioner/-/learning-from-the-pandemic-to-better-fulfil-the-right-to-health?inheritRedirect=true, (2020).
 • Ernesto Londoño, Manuela Andreoni, Letícia Casado and Azam Ahmed, “As Latin America Shuts Down to Fight Virus, Brazil and Mexico Are Holdouts,” New York Times, published March 25, 2020 https:// www. nytimes. com/ 2020/03/25/ world/ americas/ coronavirus-brasil-mexico.html.
 • Fleury, Anjali, “Understanding Women and Migration”, A Literature Review Knomad Working Paper 8, (2016), General Comment No. 26 on Women Migrant Workers, CEDAW/c/2009/wp.1/R,2 december, (2008).
 • Foley, Laura and Piper, Nicola, (2020), “COVID-19 and Women Migrant Workers: Impacts and Implications”, IOM, UN Migration, Available at: https:// publications. iom. int/system/files/pdf/covid19-and-women.pdf.
 • Francesca Vietti, “Human Insecurity: Understanding International Migration from a Human Security Perspective”, Journal of Migration and Human Security, (2013), JMHS Volume 1 Number 1, at 26, 27, available at: https:// journals. sagepub. com/ doi/ pdf/ 10.1177/233150241300100102.
 • Gender-ResponsiveSocial Protectionduring COVID19: Technical Note, Unicef, Social Policy Programme Division, Published (32 april 2020).
 • Global Forum on Migration & Development, (2016), “Rights of Migration Women: Achild Rights Perpective”, Global Forum on Migration & Development 2nd Edition- Bridging Paper.
 • Goums, Amanda, (2016), “The Feminization of Migration”, See Discussions, State and Author Profiles for this Publication, at: http:// www. research net/ publication/ 268056291, Department of political science university of Stellenbosch.
 • Human Rights Dimensions of COVID-19 Response. Reliefweb. int/ sits/ reliefweb. int/ files/resources/human/rights.to COVID-19, Paris, France, (March 17, 2020), © 2020 Sipa via AP Images.
 • Indranil Chakraborty, Prasenjit Maity, COVID-19 outbreak: Migration, Effectsonsociety, Globalenvironment and Prevention Scienceof the Total Environment elsevier. com/ locate/ scitoten https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882 0048-9697/© 2020 Elsevier B.V. All rights reserved, Science ofthe Total.
 • Jenny Barchfield, “Relocation flights give Venezuelans a new lease on life in Brazil, “The UNRefugee Agency, (December 27, 2019), https:// www. unhcr. org/ en-us/ news/ stories/2019/12/5e0108964/relocation-flights-givevenezuelans-new-lease-life-brazil.html.
 • Karen, Oreilly, “Lough Borough University Institutional Repository International Migration and Social Theory”, Basingstoke: Palgrave Macmillan the Definitive, pub; ished, Version of record is available here: http://www.palgrave.com, (2012), publisher: Palgrave Macmillan Karen Oreilly Full Details of thid Licence are available at: https:// creative commons.org, http:// dspace. lboro. ac. uk/ dspace- jspui bitstream/2134/156.
 • Kholmatova, Nodria, “Changing the Face of Labor Migration?”, Feminization of Labor Migration by Nodira Kholmatova PHD Researcher, European University Institute, Florence, Italy, (2016).
 • Mediterranea Saving Humans, “Sailing Through the Crisis, Planning Hope, A Letter to All the Ground and Seacrews”, (March 19, 2020), https://mediterranearescue.org/en/news-en/sailing-through-the-crisis-planning-hope-aletter-to-all-the-ground-and-sea-crews/.
 • Messias, Johnnatan, Benevenuto, Fabricio, Weber, Ingmar, Zagheni, Emilio, (2016), “From Migration Corridors to Clusters”, The Value, of Goole Data for Migration Studies, http// www. researchgate. net/ publication/304789166 conference paper.
 • Migrant Camps on Islands Put on Lockdown,” Ekathimerini.com, (March 17, 2020),http:// www. ekathimerini. com/250739/ article/ekathimerini/news/migrant-camps-on-islands-put-on-lockdown.
 • MMC North Africa 4Mi Snapshot, (2021), “The Impact of COVID-19 on Refugee and Migrant Women in Tunisia”, Mixed Migration Centere, https://mixedmigration.org/wpcontent/uploads/2021/04/164_impact_covid19_on_refugee_and_migrant_women_in-Tunisia.pdf.
 • Mollo Kenneth Otieno and Lewis Nkenyereye, Effects of Pandemics on Migrant Communities: Analysis of Existing Sources. https:// org/10.3390/rel12050289,https://www.mdpi.com/journal/religions.2021.
 • Momenizadeh, Neda, “Comparative Analysis of Women Heads of Households”, Economic Journal, Nos. 3 and 4, (2014). [In Persian]
 • Mushfegh, Mahmoud, Khazaei, Masoumeh, “An Analysis of the Characteristics and Determinants of Independent Migration of Women in Iran”, Quarterly Journal of Women's Strategic Studies, Year 17, No. 67, (2015). [In Persian]
 • Nafees Ahmad, “Refugee Rights and Health: The Impact of COVID-19 on Refugee Camps”, https:// www. jurist. org/ commentary/ 2020/04/ nafees-ahmad-refugee-rights-covid19/, (2020).
 • Niavarani, Saber, Javid, Ehsan, “The Realm of the Right to Health in the International Human Rights System”, Quarterly Journal of Public Law Research, Fifteenth Year, No. 41, (2013). [In Persian]
 • Nicolas, Cesar, “Feminization of Migration, Working Paper 1, United Nations International Research and Training Institute for the Advantcement of Women”, The Feminization of International Labor Migration, Website: www,un-instraw.org, (2007).
 • Oneil, Tam, Fleury, Anjali& Foresti, Marta, “Women on the Move Migration, Gender Equality and the 2030 Agenda for Sustainable Development”, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Swiss Agency forDevelopment and Cooperation SDC, (2016).
 • Pillinger, Jane, “Immigrant council of Ireland, Independent Law Center”, The Feminization of Migration: Experience and Opportunities in Ireland, Report Commissioned by the council of Irelend, (2016).
 • Piper, Nicola, “Feminization of Labor Migration as Violence Against Women, International, Regional and Local Nongovernmental organization Responses in Asia”, Australian National University, Violence Against Women, Vol. 9, No. 6, (June 2003).
 • Refugee and migrant health in the COVID-19 Response, Published Online, March 31, 2020, https:// doi. org/ 10. 1016/ S0140- 6736(20) 30791-1, Thelancet.com/action/show pdf?pii=so1406736 thelancet.com, Vol. 395 (April 18, 2020).
 • Sadat Akhavi, Seyed Ali, Hassani, Sara, “The Situation of Syrian Immigrants from the Perspective of International Law and the Performance of Host States”, Quarterly Journal of Public Law Studies, Volume 49, Number 4, (1398). [In Persian]
 • Stefania, DsIgnoti, “How Coronavirus hits Migrants and Asylum Seekers in Italy”, https:// www. thenewhumanitarian. org/news/ 2020/03/16/ italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers, s Freelance journalist focusing on migration, conflict, women and religion.
 • The Coronavirus Pandemic Could be Devastating for the World's Migrants, https:// www. weforum. org/ agenda/ 2020/ 04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/.
 • UN, “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women”, Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf, (2020).
 • UNHCR, “Aegean Islands Monthly Snapshot”, Greece, February 2020,
  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74693.pdf, (2020).
 • UNHCR, “Syria Emergency, “Last Accessed March 29, 2020, https://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html.
 • Valentina Di Donato, Nicola Ruotolo, and Laura Smith-Spark, “Italy Calls in Military to Enforce Coronaviruslockdown as 627 people die in 24 hours,” CNN News, (March 20, 2020),https:// www. cnn. com/ 2020/ 03/20/ europe/ italy- military- coronavirus-intl/index.html.
 • Venezuelan Displacement Crisis, Refugees International, December 20, 2019,https://www.refugeesinternational.org/reports/2019/12/19/supporting-solidarity-why-the-world-must-bolstercolombias-response-to-the-venezuelan-displacement-crisis.
 • Wickramasinghe, A.A.I.N. “International Migration and Migration Theories”, Wijitapure Wimalaratana Social Affairs: A Journal for the Social Sciences Vol. 1, No. 5, (2016), available at: http://www.social affairscom.
 • World Health Organization, Seventy-Second World Health Assembly A72/25 Rev.1Agenda item 12.4 23 May )2019(, Promoting the Health of Refugees and Migrants Draft global action plan, 2019–2023, Report by the Director-Genera, Available at: https:// apps. who. int/ iris/ rest/ bitstreams/1253973/retrieve.