نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اصول مهم حقوق بین ­الملل آب، اصل "بهره ­برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می‌باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت­ های ذی­نفع در بهره­برداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می­ گیرد. پرسش اصلی مقاله این­ است که اصل بهره­ برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین ­المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می­ باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟  این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین‌الملل آب در مقام قاعده حقوق بین ­الملل عرفی بوده و در اسناد بین­ المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدید­آوردن سیستمی قانونمند برای دولت ­ها، روند اختلافات میان دولت­ ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره ­گیری از منابع کتابخان ه­ای، اینترنتی، اسناد بین­ المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره ­برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین­ الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept and Realm of the Principle of Equitable and Reasonable Utilization of Shared Water Resources: From the Perspective of International Law

نویسندگان [English]

 • Seyed Qasem Zamani 1
 • Pouya Berelian 2

1 Professor, Public International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Ph. D Student, Public International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the important principles of international water law is the Principle of Equitable and Reasonable Utilization. According to this principle, any Watercourse State is eligible for an equitable and reasonable share in the constructive use of the shared water resource. The allocation of states' rights in using shared water resources has long been based on the multi-dimensional and complex definition of fairness. The main questions to which this research intends to answer are as follows: what is the concept and realm of the principle of equitable and reasonable utilization in the international law and procedure and how was the process of its changes? This principle, as the main basis and component of the international water law system, is considered a rule of the customary international law and is included in various international instruments. The described principle, along with other principles ruling in this field, can create a lawful system for the states and control the disputes between the states in shared water resources management. In this research, by using library and internet resources and international instruments, and using a descriptive-analytical method, the concept and realm of the principle of equitable and reasonable utilization will be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Principle of Equitable and Reasonable Utilization
 • The Principle of No Significant Harm
 • The Principle of Fairness
 • International Water Law
 • Shared Water Resources
 • کتاب‌ها

  • بابایی، مجتبی و حسن بابایی، رژیم حقوقی بین­المللی حاکم بر بهره­برداری از سفره­های زیر زمینی آب مشترک میان دولت­ها، با تاکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1394).
  • ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی (تهران: انتشارات گنج دانش، 1393).
  • کاپونئرا، دانته آگوستو، اصول حقوق و مدیریت آب، ترجمه و تحقیق محسن عبدالهی و اصلی عباسی (تهران: انتشارات شهر دانش، 1392).
  • محمد­علیپور، فریده، حقوق استفاده‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی؛ مطالعه موردی رودخانه‌های مرزی و مشترک ایران (تهران: انتشارات میزان، 1396).

  مقاله‌ها

  • آوریده، فریده جلال عطاری و محسن عبداللهی، «مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین­المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه­های فرامرزی»، فصلنامه علوم محیطی، شماره 2، (1395).
  • اکبری، نرگس و علی مشهدی، «تهدیدها و تعهدات زیست­محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست­محیطی در ایران (ریزگردها)»، مجله حقوقی بین­ا­لمللی، شماره 16، (1398).
  • شولی، علیرضا، جبار وطن فدا، فریبا آوریده، «بررسی نظریه­های حقوقی و مقررات تقسیم آب در قوانین و معاهدات بین­المللی آب­های مرزی»، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، شماره 2، (1394).
  • محبی، محسن، اعظم امینی، «اصل انصاف و ظرفیت قاعده‌سازی آن در رویه دیوان بین المللی دادگستری»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 51، (1393).
  • مشهدی، علی، نرگس اکبری، «تعهدات دولت­های حوضچه هریرود در احداث تاسیسات آبی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 63، (1399).
  • نواری، علی، «بهره‌برداری از سد ایلیسو در ترکیه و موازین حقوق بین‌الملل آب»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 63، (1398).

   

  References

   Books

  • Arcari, M. & A. Tanzi, The United Nations Convention on the Law of International Watercourses: A Framework  for Sharing (London: Kluwer Law International, 2001).
  • Babaei, Mojtabi and Hassan Babaei, Legal Regime of Transboundary Aquifers Utilization Based on International Law Commission Draft 2008 (Tehran: Scientific Assembly and Cultural Majd, 2014 ). [In Persian]
  • Berber, F. J., Rivers in International Law (London: Stevens, 1959).
  • Boisson de Chazournes, L., C. Leb, and M. Tignino (eds.), International Law and Freshwater: The Multiple Challenges (Cheltenham: Edward Elgar, 2013).
  • Brierly, J. L., The Law of Nations (Oxford: Clarendon Press, 1955).
  • Utton & L. Teclaff (Eds.), Transboundary Resources Law (London: Westview Press, 1987).
  • Caponera, Dante Augusto, Principles of water Law and Administration National and International, translated and researched by Mohsen Abdollahi and Asli Abbasi (Tehran: Shahr-e-Danesh Institute of Law Research & Study, 2012). [In Persian]
  • Kaya, I., Equitable Utilization: The Law of the NonNavigational Uses of International Watercourses (Aldershot: Ashgate, 2003).
  • McCaffrey, Stephen, The Law of International Watercourses (Oxford University Press, 2 nd Edition, 2007).
  • McIntyre, O., Environmental Protection of International Watercourses under International Law (Aldershot: Ashgate, 2007).
  • Mohammad-Alipour, Farideh, The Law of Non-navigational Uses of International Watercourses (Tehran: Mizan Legal Foundation, 2016). [In Persian]
  • Salman S. & L. Boisson de Chazournes (Eds) International Watercourses: Enhancing Cooperation and Managing Conflict: Proceedings of a World Bank Seminar, (Washington, D.C.: The World Bank, 1998).
  • Tanzi, A., Owen Mcintyre, The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundry Watercourse and International Lakes (Brill Nijhoff: Leyden/Boston, 2015).
  • Tanzi, A., The Consolidation of International Water Law: A Comparative Analysis of the UN and UNECE Water Conventions (Napoli: Editoriale Scientifca, 2017).
  • Wouters P., International Water Law Selected Writings of Professor Charles B. Bourne, (International and National Water Law and Policy Series) (New York: Springer, 1998).
  • Ziai Bigdeli, Mohammad Reza, Public International Law (Tehran: Ganjedanesh Publications, 2014). [In Persian]

                                                                

  Articles

  • Akbari, Narges and Ali Mashhadi, “Environmental Threats and Obligations of the Government of Turkey in Implementing the GAP Project in Relation to Environmental Impacts in Iran (Dust Storms)”, International Law Review, Vol. 61, (2018). [In Persian]
  • Anton, Donald K., “Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) (Judgment) 2010”, Aust. Int’l L.J., Vol. 17, (2010).
  • Avarideh, Farideh Jalal Attari and Mohsen Abdullahi, “Comparative Study of International Law Related to Water Sharing in Trans-Boundary Rivers”, Environmental Sciences Quarterly, No. 2, (2015). [In Persian]
  • Belinskij, Antti, “Water-Energy-Food Nexus Within the Framework of International Water Law”, Journal Water, 7(10), (2015).
  • Bourne, C. B., “The Primacy of the Principle of Equitable Utilization in the 1997 Watercourses Convention”, Canadian Yearbook of International Law, 35, (1997).
  • Brunnée, J. & S. J. Toope, “Environmental Security and Freshwater Resources: A Case for International Ecosystem Law”, Yearbook of International Environmental Law, 5(1), (1994).
  • Dellapenna, Joseph, “The Customary International Law of Transboundary Fresh Waters”, International Journal of Global Environmental Issues 1(3-4), (2001).
  • Goldie, L. F. E., “Equity and the International Management of Transboundary Resources” in A. Utton & L. Teclaff (Eds.), Transboundary Resources Law, (London: Westview Press, 1987).
  • Helal, Mohammed S., “Sharing Blue Gold: The 1997 UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses Ten Years On”, Colo. J. Int'l Environmental, Law & Pol'y, Vol. 18: 2, (2007).
  • Lowe, V., “The Role of Equity in International Law”, Australian Yearbook of International Law, 12, 54, (1992).
  • Mashhadi, Ali, Narges Akbari, “The International Obligation of Harirud Riparian States in Marine Construction”, International Law Review, No. 63, (2019). [In Persian]
  • McCaffrey, S. C. “An Assessment of the Work of the International Law Commission”, Natural Resources Journal, Vol. 36, (1996).
  • McCaffrey, S. C. “The Law of International Watercourses: Some Recent Developments and Unanswered Questions”, Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 17:3, (1989).
  • McIntyre, O., “Utilization of Shared International Freshwater Resources – the Meaning and Role of “Equity” in International Water Law”, Water International, Vol. 38, No. 2, (2013).
  • McIntyre, O., “The World Court’s Ongoing Contribution to International Water Law: The Pulp Mills Case between Argentina and Uruguay”, 4(2), WA 124, (2011).
  • Mohebi, Mohsen, Azam Amini, “The Principle of Equity and Its Lawmaking Capacity in the Jurisprudence of the International Court of Justice”, International Law Review, No. 51, (2013). [In Persian]
  • Navari, Ali, “Utilization of Ilisu Dam in Turkey and the Rules of International Water Law”, Public Law Research Quarterly, No. 63, (2018). [In Persian]
  • Nelson, L. D. M., “The Role of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries”, American Journal of International Law, 84, 837, (1990).
  • Paisley, R, “Adversaries into Partners: International Water Law and the Equitable Sharing of Downstream Benefits”, MelbJlIntLaw, 13, 3(2), (2002),
  • Salman, S. M.A. “Downstream Riparians Can also Harm Upstream Riparians: the Concept of Foreclosure of Future Uses”, Water International, Vol. 35, No. 4, (2010).
  • Salman, S. M.A. “The United Nations Watercourses Convention Ten Years Later: Why Has its Entry into Force Proven Difficult?”, International Water Resources Association Water International, Vol. 32, No. 1, (2007).
  • Shooli, Alireza, Jabbar WatanFada, Fariba Avarideh, “Investigating the Legal Theories and Rules of Water Distribution in the Laws and International Treaties of Territorial Waters”, Journal of Border Science and Technology, No. 2, (2014). [In Persian]
  • Tanzi, A. “The Inter‑Relationship Between No Harm, Equitable and Reasonable Utilization and Cooperation under International Water Law”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Volume 20, (2020).
  • Wouters P. & A.D. Tarlock, “The Third Wave of Normativity in Global Water Law: The Duty to Cooperate in the Peaceful Management of the World’s Water Resources: an Emerging Obligation Erga Omnes?”, Journal of Water Law, 23(2), (2013).
  • Wouters, P. K, “An Assessment of Recent Developments in International Watercourse Law through the Prism of the Substantive Rules Governing Use Allocation”, International Watercourse Law, Vol. 36, (1996).