نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش‌های موضوع پیش‌رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی‌سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی‌های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش‌های روز قانون اساسی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Living Constitution; History and Approaches

نویسندگان [English]

 • Faeghe Chalabi 1
 • Seid Hossein Malakooti Hashtjin 2
 • Mohammad Reza Mojtehedi 3
 • Ayat Mulaee 4

1 Ph.D Student, Law Department, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Asisstant Professor, Department, of Law , Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Professor Department, of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

4 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The constitution should be a symbol of flexibility in the face of social challenges. In most constitutions, it is possible to amend the constitution through a formal revision. The difficulty of the formal reform process has led constitutionalist democracies to believe that a formal revision of the constitution cannot be the only way to achieve the desired goal of meeting the constitution with the needs of society, parties, and people on the constitution in the constitutional law. In this respect, two approaches of originality and dynamism are noteworthy. The controversy between the originalists and the dynamic constitution suggests that in addition to the formal method, constitutions can be reviewed and changed informally. In this article, the concept and principles of the dynamic constitution as a new theory, survey the limits of living constitution interaction in the face of the originalist constitution, the relationship between the living constitution and the legitimacy of the political system, and its confrontation with the rule of law are examined. The main goal of this article is to provide the basis for further research and localization of the present theory by examining the dimensions and challenges of the forthcoming issue to address the shortcomings of the Iranian constitution in the face of the current challenges of the constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Living Constitution
 • Flexibility
 • Originality
 • Rule of Law
 • Legitimacy
 • کتاب‌ها

  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق (تهران: انتشارات گنج دانش، 1372).
  • راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری (تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1384).
  • سلطانی، سیدناصر، حقوق اساسی نانوشته گفتارهایی درباره عرف‌های اساسی در نظام حقوق اساسی فرانسه (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1399).
  • کیوانفر، شهرام، مبانی فلسفی تفسییر قانون (تهران: انتشارات تهران، 1390).
  • گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ سوم (تهران: انتشارات جنگل، 1394).
  • لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، چاپ چهارم (تهران: انتشارات نی، 1396).

  مقاله‌ها

  • اصلانی، فیروز، رحمانیان، عبدالمجید، «بررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، بهار و تابستان، سال ششم، شماره 17، (1396).
  • پروین، خیرالله، «از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره 43، تابستان، شماره 2، (1392).
  • رندی ا بارنت، «مشروعیت قانون اساسی»، ترجمه عباسعلی کدخدایی و عبدالعلی محمدی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان، شماره 70، (1384).
  • خلف رضایی، حسین، «رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، بهار، سال سوم، شماره 7 (1393).
  • زارعی، محمد حسین و دبیرنیا، علیرضا، «قدرت موسس و پویایی قانون اساسی»، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه، شماره 14، (1392).
  • سلطانی، سید ناصر، «اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال ششم، پاییز و زمستان، شماره 18، (1396).
  • کدخدایی، عباسعلی و بهادری جهرمی، محمد، «ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، بهار، شماره 1، (1397).
  • عباسی، بیژن، «نقش عرف در حقوق اساسی»، نشریه حقوق اساسی، شماره‌های 6 و7، (1385).
  • علم الهدی، سید حجت الله و همکاران، «مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت‌های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 19، بهار، سال هفتم، (1397).
  • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، «حق تعیین سرنوشت و مسئله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی»، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 97، (1382).
  • مرادخانی، فردین، «لایه‌های پنهان قانون اساسی»، مطالعات حقوقی، دوره دوازدهم، زمستان، شماره 4، (1399).
  • مرادخانی، فردین، «بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی، مجله مطالعات حقوقی»، دوره دهم، زمستان، شماره 4، (1397).
  • یاوری، اسدالله، مهرآرام، پرهام، «تفسیر قضایی در حقوق عمومی»، مجله حقوقی دادگستری، تابستان، شماره 102، (1397).

   

  ب- انگلیسی

  Books

  • Strauss, David, The Living Constitution (London: Oxford University Press, 2010).
  • Bork, Robert, “The Struggle Over the Role of the Court”, (Sept. 17, 1982).
  • Dicey, Albert, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (London: Liberty Classe Press, 1982).
  • Donber, Peter, Loughlin, Martin, The Twilight of Constitutionalism, (London: Oxford Press, 2010).
  • Ginsburg, Tom, James Melton, Zachary Elkins, The Endurance of National Constitution (New York: Cambridge University Press, 2009).
  • Gurji Azandriani Ali Akbar, in the struggle for constitutional rights, third edition (Tehran: Jangal Publications, 2015). [In Persian]
  • Jafari Langroudi, Mohammad Jafar, Legal Terminology (Tehran: Ganj Danesh Publications, 1993). [In Persian]
  • Keivanfar Shahram, Philosophical Foundations of Law Interpretation (Tehran: Tehran Publications, 2011). [In Persian]
  • Laughlin Martin, Basics of Public Law, Translated by Mohammad Rasekh, 4th Edition (Tehran: Nei Publications, 2017). [In Persian]
  • MunroWilliam Bennett, The Makers of the Unwritten Constitution, Fred Morgan Kirby Lectures )New York: Lafayette College, 1930(.
  • Murkens, Jo Eric Kushal, “From Empire to Union Conceptions of German ConstitiutionaL Law Since 1871”, Oxford Univercity Press, (2013).
  • Eskridge William, “Dynamic Statutory Interpretation”, Harvard University Press, (1994).
  • Sandholtz W.&Stiles, International Norms & Sycles of Change (London: Oxford University Press, 2009).
  • Thorpe, Francis N., The Constitutional History of the United States (Chicago: Callaghan & Company Press, 1902).
  • Murphy, Walter, Fleming, James E., Sotirios A. Barber, American Constitution Interpretation (New York: Foundation Press, 1986).
  • Rasakh, Mohammad, Theoretical Foundation for Reforming the Legislative System (Tehran: Islamic Council Research Center, 2005). [In Persian]
  • Soltani Seyed Nasser, the Unwritten Laws of the Constitution, Speeches about Basic Customs in the French Constitutional Law System (Tehran: Sahami Publishing Company, 2020). [In Persian]
  • Wheare, K. C. (Kenneth Clinton), Modern Constitutions (New York: Oxford University Press, 1951).

   

  Articles

  • Aslani, Firooz, Rahmanian, Abdolmajid, “Examining the Legal Validity of Unchangeable Principles of the Constitution with a View to the Constitution of the Islamic Republic of Iran”, Quarterly Journal of Public Law Knowledge, Vol. 6, (2017). [In Persian]
  • Straus, David, “Do We Have a Living Constitution?”, University of Chicago Law School, 59 Drake Law Review 973, (2011).
  • Alamolhoda, Sayyed Hojjatollah, Mansourian, Mostafa, “The Basis, Nature and Guarantee of the Revision Restrictions in the Constitution of the Islamic Republic of Iran”, Quarterly Journal of Public Law Knowledge, Vol. 19, (2018). [In Persian]
  • Balkin, Jack. M, “The New Originalism and the Uses of History”, Fordham Law Review, Vol. 82, )2013(.
  • Solum, Lawrence, “Originalism Versus Living Constitutionalism: The Conceptual Structure of the Great Debate”, Printed in U.S.A.Vol. 113, No. 6, (2019).
  • Solum, Lawrence, “Legal Theory Lexicon: Living Constitutionalism”, (November: 2018), Available at https:// lsolum. typepad.com/legaltheory.
  • Barent, Rendy. E., “The Legitimacy of the Constitution”, Abbasali Kadkhodaee, Abdol Ali Mohammadi, Low and Political Science, Vol. 70, (2005). [In Persian]
  • Commission of the Council of Europe Final Draft Reporton Constitutional Amendment Procedure, (Strasburg: 2009).
  • Dyzenhaus, David, “The Unwritten Constitution and Rule of Law”, University of Toronto, Faculty of Law, Department of Philosophy, (2004).
  • Elkins, Zachary, James Melton, Tom Ginsberg, “The Lifespan of Written Constitiution”, American Law & Economics Association Annual Meetings, (2007).
  • Duncan, Richard, “Justice Scalia and the Rule of Law: Originalism vs. the Living Constitution”, Vol. 29, (2016).
  • Ghari Seyed Fatemi, S M, “The Right to self - Determination and Monitoring Public Election: Guaranteed Monitoring against Restricted Monitoring”, Comparative Law Researches, Vol. 97, (2003). [In Persian]
  • Jonathan, Gienapp, “Constitutional Originalism and History”, Process is the Blog of the Organization of American historians, The Journal of American History, (2017), Available at http:// www. processhistory. org/originalism-histor.
  • Jefferson Wrote to James Madison in September 1789, Available at: https://founders.archives.gov.
  • Kadkhodaee, Abbasali, Mohammad Bahadori Jahromi, “The Necessity for Interpretation of the Constitution in the Light of its Specifications”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 48, (2018). [In Persian]
  • Khalaf Rezaei, Hossein, “Approaches to Constitutional Interpretation; with Regard to the Guardian Council’s Decisions”, Quarterly Journal of Public Law Knowledge, Vol. 7, (2014). [In Persian]
  • Moradkhani, Fardin, “Review of Constitutional Convention in Constitutional Law”, Journal of Legal Studies, Vol. 10, (2018). [In Persian]
  • Moradkhani, Fardin, “The hidden layers of the constitution”, Journal of Legal Studies, Vol. 12, (2021). [In Persian]
  • Pierdominici, Leonardo, “The Canadian Living Tree Doctrine as a Comparative Model of Evolutionary Constitutional Interpretation”, Vol. 9, Issue 3, (2017).
  • Parvin, Kheirollah, “From Custom Constitution to Custom Constitutional Law”, Private Law Studies Quarterly, Vol. 43, (2013). [In Persian]
  • Sloltani, Sayyed Naser, “Accreditation of the Constitutional Customs and Precedents”, Quarterly Journal of Public Law Knowledge, Vol. 6, (2018). [In Persian]
  • Tremablay, luc. B, “General Legitimacy of Judicial Review and Fundemantal Basis of Constitutional Law”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 23, No. 4, (2003).
  • Jackson, Vicki C., “Constitutions as Living Trees? Comparative Constitutional Law and Interpretive Metaphors”, Georgetown University Law Center, 75 Fordham L. Rev., (2006).
  • Yavari, Assadollah, Mehraram, Parham, “Judicial Interpretation in Public law”, The Judiciary Law Journal, Vol. 102, (2018). [In Persian]
  • Zarei, Mohammad Hosein, Dabir Nia, Alireza, “The Power of the Founder and the Dynamics of the Constitution”, Legal research, Vol. 14, (2013). [In Persian]