نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای عاری از هرگونه ویروس و باکتری یکی از تعهدات تدریجی و فرامرزی منشعب از حق بر غذای کافیست و بنظر می‌رسد که در این راستا اجرای یکپارچه و فرامرزی رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت یک اقدام مقتضی ایجابی کارآمد در جهت ایفای تعهدات مرتبط با حق بر غذای کافی و حصول به امنیت و ایمنی غذایی بشمار رود. ایفای این تعهد مقتضی، مستلزم وجود ابزار حقوقی کارآمد در حوزه‌های مرتبط است و شیوع کووید-19 مبین وجود خلأهای حقوقی در این حوزه‌ها است. این جستار با تبیین تفصیلی ابعاد حقوقی و بین‌المللی موارد فوق بر آن است تا به تحلیل این خلأها بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت ایفای تمام وکمال تعهدات مذکور در نظام حقوق بین‌الملل ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Requirements for Preventing Food Insecurity in Light of a Health Impact Assessment Approach; Covid 19 Outbreak Case Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saleh Anisi 1
  • Mahdi Piri 2
  • Shirin Shirazian 3

1 Ph.D Student, Public International Law, Rafsanjani University Complex, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, International Law, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Environmental Rights, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The strongest hypothesis as to the origin of Covid-19 indicates that it is zoonotic. The food use of products from the wild animal market in Wuhan, and its economic impacts and mortalities urged us to explain the relationship between the right to adequate food, food security and safety, and the approach to health impact assessment.
In general, creating food security and safety and providing food free from any virus and bacteria is one of the gradual and cross-border obligations branching from the right to sufficient food, and it seems that the integrated and cross-border implementation of the approach in assessing the effects on health is a necessary and positive measure. Fulfilling this due obligation requires the existence of efficient legal tools in related fields, and the spread of Covid-19 lacks the presence of legal gaps in these fields. By detailed explaining of the legal and international dimensions of the above cases, this paper aims to analyze these gaps. Finally, it will come up with suggestions for the total fulfillment of the aforementioned obligations in the international law system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Environmental Law
  • Covid19
  • Health Impact Assessments
  • Food Safety
  • Zoonotic Virus
کتابها
- پورهاشمی، سیدعباس و بهاره، ارغند، حقوق بین‌الملل محیط زیست (تهران: دادگستر، 1392).
- شیرازیان، شیرین و طیبی، سبحان، مقدمه‌ای بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال خسارات زیست‌محیطی (تهران: خرسندی، 1398).
- ابراهیم‌گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، چاپ یازدهم (تهران: شهر دانش، 1398).
- مشهدی، علی، ایران و حقوق بین‌الملل محیط زیست (کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی محیط زیست ایران (تهران: خرسندی، 1398).
مقاله‌ها
- جاوید، احسان و نیاورانی، صابر، «قلمرو حق سلامتی  در نظام بین‌المللی حقوق بشر»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 41، (1392).
- توکلی، احمد و همکاران، «کرونا ویروس جدید 2019(Covid 19): بیماری عفونی نوظهور در قرن 21»، دوماهنامه طب جنوب، سال 22، شماره 6، (1398).
- شجاعی، پرسیا و همکاران، «مرور مدل‌های ارزیابی اثرات بر سلامت»، نشریه رفاه اجتماعی، شماره 47، (1391).
- اسفندیاری، چنگیز و میرعباسی، سیدباقر، «بررسی ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایی در اسناد بین‌المللی»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره 35، (1394).
- پورهاشمی، سید عباس و موسوی، مریم السادات، «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق محیط زیست»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 7، شماره 15، (1390).
- موسوی، سیدفضل الله و همکاران، «اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 48، (1394).
- موسوی، سید فضل الله وآرش‌پور، علیرضا، «جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 2، (1394).
- زمانی، سیدقاسم و غریب آبادی، کاظم، «تحریم‌ها به مثابه نقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حمایت از حقوق بشر»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره 11، شماره20، (1396).
- کریمی، سیامک، «تعهد دولت منشأ و سایردولت‌ها به پیشگیری از خسارات فرامرزی کووید-19»، پژوهش حقوق عمومی، دوره 22، شماره 67، (1399).
- شیرازیان، شیرین و انیسی، محمدصالح، «چالش‌های حقوقی کنوانسیون تهران با تأکید بر ارزیابی راهبردی محیط زیست»، اولین همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)، (1398).
- کدخدایی، عباسعلی و سالاری، اسماء، «احتیاط در حقوق بین‌الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال بیستم، شماره 59، (1396).
- مسافری، علیرضا و همکاران، «ارزیابی اثرات سلامت (HIA)، رویکردی نوین در ارزیابی اثرات طرح‌های توسعه‌ای در ایران»، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، (1392).
- ابراهیم‌گل، علیرضا، «حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایرحقوق»، مجله حقوقی، شماره 39، (1387).
- سوری، عباس و همکاران، «ایمنی غذا و دارو در پرتو دکترین امنیت انسانی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره 15، شماره 56، (1400).
- دبیری، فرهاد و همکاران، «نگاهی به برخی از رویکردهای حقوق بین‌المللی در حمایت از محیط زیست»، انسان و محیط زیست، شماره 48، (1395).
- طلایی، فرهاد و رزمخواه، علی، «تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 43، شماره 2، (1392).
 
References
Books
- Ebrahimgol, Alireza, The Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts with Commentaries 2001, 11 (Tehran: Shahre Danesh, 1398). [In Persian]
- Mashhadi, Ali, Iran and International Environmental Law, Vol. 2, (Tehran: Khorsandi, 1398). [In Persian]
- Pourhashemi, Seyed Abbas & Arghand, Bahareh, International Environmental Law (Tehran: Dadgostar, 1398). [In Persian]
- Shirazian, Shirin & Tayebi, Sobhan, Introduction to International States Liability for Environmental Damages (Tehran: Khorsandi, 1398). [In Persian]
Articles
- Ayala, Ana and Benjamin Mason Meier, Benjamin, “A Human Rights Approach to the Health Implications of Food and Nutrition Insecurity”, Public Health Rev, Vol. 38, No.10, (2017), https://doi.org/10.1186/s40985-017-0056-5.
- KadKhodaei, Abbasali & Salari, Asma, “Precautionary in International Law: A Customary Principle or a General Principle of Law?”, Public Law Research, Vol. 20, No. 59, (2018), 33-63. [In Persian]
- Tavakoli, Ahmad et.al., “Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): An Emerging Infectious Disease in the 21st Century”, Iran South Med J. Vol. 22, No. 6, (2020), 432-450. [In Persian]
- Ebrahimgol, Alireza, “Right to Food, A Prerequisite For Realization of other Rights”, Law Review, Vol. 39, (2009), 221-243. [In Persian]
- Fallahzadeh, Alimohammad et.al , “Food and Drug Safety in The Light of the Doctrine of Human Security and International Human Rights Instruments”, MLJ, Vol. 15, No. 56, (2021), 349-364. [In Persian]
- Damari, Behzad et al., “Implementing Health Impact Assessment at National Level: An Experience in Iran”, Iranian Journal of Public Health. Vol. 47, No. 2, (2018), 246-255.
- Esfandiari, Changiz and Mirabbasi, SeyedBagher, “Examination of the Aspects of the Right to Food and Food Security in International Documents”, MLJ, Vol. 9, No. 35, (2015), 157-184. [In Persian]
- Javid, Ehsan and Niavarani, Saber, “The Scope of the Right to Health in International Human Rights Law”, Public Law Research, Vol. 15, No. 41, (2014), 47-70. [In Persian]
- Talaie, Farhad and Razmkhah, Ali, Obligations of States Regarding the Right to Food, According to Article XI of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, Law Quarterly, Vol. 43, No. 2, (2013), 119-134. [In Persian]
- Dabiri Farhad et.al., An Overview of Some International Legal Approaches for Environmental Protection, Human & Environment, Vol. 17, No.1, (2019), 131-144. [In Persian]
- Nowacki, Julia et.al., Health in Impact Assessments – Opportunities Not to Be Missed: RainerFehr, European Journal of Public Health, Vol. 24, (2018) 10. 1093/ eurpub/cku166.136.
- Mosaferi, Alireza et.al., Health Impacts Assessment (HIA), A New Approach to Assessing the Impacts of Development Projects in Iran, Civilica, NCEH16_058, (2012). [In Persian]
- Shojai, Parisa et.al., Review the Health Impacts Assessment Models, Social Welfare, Vol. 12, No. 1, (2011). [In Persian]
- Poorhashemi, Seyed Abbas & Mousavi, Maryam Sadat, International Responsibility in Environmental Law, Journal of Law and Politics, Vol. 7, No. 15, (2011). [In Persian]
- Karimi, Siamak, The Obligation of the State of Origin and other States to Prevent of Corona’s (Covid-19) Transboundary Damages, Public Law Research, Vol. 22, No. 67, (2020). [In Persian]
- Mousavi, SeydFazlolah & Mousavi, Seyd Hossein, Principles of International Environmental Law in Light of International Case Law, Public Law Research, Vol. 17,  No. 48, (2015). [In Persian]
- Mousavi, Seyed Fazlolah & Arashpour, Alireza, The Principle of Prevention in International Environmental Law, Public Law Research, Vol. 45, No. 2, (2015). [In Persian]
- Shirazian, Shirin & Anisi, Mohammadsaleh, Legal Challenges of the Tehran Convention, with Emphasis on the Strategic Environmental Assessment, Civilica, (2018), OCCS01_025. [In Persian]
- United Nations Environment Programme, An Assessment of Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Decision-making in Asia-Pacific - Technical Briefing Paper prepared for Expert Meeting on Human Rights and the Environment, Knowledge RepositoryUNEP, (2021), Web. 9 Jun 2022, https:// wedocs.unep.org/20.500.11822/36334.
- Rongguang, Zhao & Kent, George, Human Rights and the Governance of Food Quality and Safety in China, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, Vol. 13, (2004), 178-83.
 
Instruments
- U.N. Rio+20 Conference on Sustainable Development, The Future We Want, U.N. Doc. A/CONF.216/L.1 (June 19, 2012).
- I.C.J, Judgment of Case Concerning Pulp Mills in the River Uruguay(Argentina v. Uruguay), (2012) ;Available in www.icj-cij.org.
- I.C.J, Judgment of Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project( Hungary- Slovakia), (1997).