نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران

چکیده

بی­تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین­الملل معرفی می­شود. با این ­حال تصمیمات دیوان بین­المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه­ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره­ برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت­های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می­کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعدۀ آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می­شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می­شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین­الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می­دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین­الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Confrontation of Immunity and Responsibility Arising from Violation of Jus Cogens Norms in the ICJ Jurisprudence

نویسندگان [English]

 • Mahshid Ajeli lahiji 1
 • S. Ali Hosseiniazad 1
 • Majid Zahmatkesh 2

1 Ph.D, International Law, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran

2 Ph.D, International Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Undoubtedly, jus cogens or preemptory norm is always recognized as the highest source of international law. Nevertheless, the judicial review of International Court of Justice caused doubt in the absolute priority of jus cogens when violation of jus cogens and immunity are simultaneously argued in a case. Especially, in the cases concerning the Arrest Warrant (Congo v. Belgium 2002) and the Jurisdictional Immunities (Germany v. Italy 2012), ICJ tried to separate procedural and substantive norms and declared that the norms of immunity and jus cogens are different in nature, thus they couldn’t oppose each other but immunity as a procedural norm could prevent deciding about merits. In this article, by using descriptive – analytic method, the rationale behind the decision of ICJ is analyzed in order to know that if immunity is considered procedural and jus cogens is recognized as substantive norm in international law and how these norms interact. Evaluation of doctrine shows that there is no certainty about the quality of the separation of procedural and substantive norms and their proof in international law. Therefore, the court’s decision in choosing the approach could cause an insecurity in the peremptory place of jus cogens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jus Cogens
 • Immunity
 • International Court of Justice
 • Procedural Norms
 • Substantive Norms
 • کتاب

  • ابراهیم­گل، علیرضا، مسئولیت بین­المللی دولت؛ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل، چاپ دوم (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1389)

   

  مقاله‌ها

  • حبیبی مجنده، محمد، سید علی حسینی آزاد و الناز رحیم­خوئی، «نقد عملکرد ایالات متحده امریکا در نقض مصونیت دولت­ها در آیینه حقوق بین­الملل و رأی 2012 دیوان بین­المللی دادگستری»، مجلۀ حقوقی بین­المللی، (1393)، شماره 51.
  • ظاهری، علیرضا، «تحولات قاعده مصونیت دولت: تاثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا»، مجله حقوقی بین­المللی، (1383)، شماره 30.
  • کدخدایی، عباسعلی و علی داعی، «سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا»، مجلۀ حقوقی بین­المللی، (1389)، دوره 27، شماره 43.

  References

  Books

  • Cannizzaro, E., “A Higher Law for Treaties?”, in: Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention (Oxford: OUP, 2011).
  • Chamberlayne, Charles, A Treatise on the Modern Law of Evidence (London: Sweet & Maxwell Limited 1911).
  • Ebrahim-Gol, Alireza, International Responsibility of the Government; Text and Description of the Articles of the International Law Commission, Second Edition (Tehran: Shahr-e Danesh Institute of Legal Studies and Research, 2019). [In Persian]
  • Kleffner, J., Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions (New York: OUP, 2008).
  • Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th Edition (London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2002).
  • Milano, E., “Diplomatic Protection and Human Rights before the International Court of Justice: Re-Fashioning Tradition?”, in: Netherlands Yearbook of International Law (New York: CUP, 2004).
  • Orakhelashvili, A., Peremptory Norms in International Law (New York: OUP, 2006).
  • Savigny, Friedrich Karl Von, Private International Law: A Treatise on the Conflict of Laws: And the Limits of Their Operation in Respect of Place and Time (Edinburgh: T.&T. Clark 1869).
  • Talmon, Stefan, “Jus Cogens after Germany v. Italy: Substantive and Procedural Rules Distinguished”, Leiden Journal of International Law, Vol. 25,Issue 4 (2012).
  • Talmon, Stefan, “The Duty Not to ‘Recognize as Lawful’ a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation without Real Substance?”, in: C. Tomuschat and J. M. Thouvenin (eds.) The Fundamental Rules of the International Legal Order (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff, 2005).
  • Tams, C., “Waiver, Acquiescence and Extinctive Prescription”, in: J. Crawford et. al. (eds.), The Law of International Responsibility (New York: OUP, 2010).
  • Webb, Philippa, “Human Rights and the Immunities of State Officials”, in: Erika de Wet and Jure Vidmar (eds.), Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights (Oxford: OUP, 2012).
  • William, D., “Jurisdiction and Admissibility”, in: P. Muchlinksi, F. Ortino, and C. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law (Oxford: OUP, 2008).

   

  Articles

  • Bartsch, Kerstin and Bjorn Elberling, “Jus Cogens vs. State Immunity, Round Two: The Decision of the European Court of Human Rights in the Kalogeropoulou et al. v. Greece and Germany Decision” GLJ, Volume 4, Issue 5, (2003).
  • Colangelo, Anthony J., “Jurisdiction, Immunity, Legality, and Jus Cogens”, Chicago Journal of International Law, Volume 14, 1 (2013).
  • Cook, Walter Wheeler, “"Substance" and "Procedure" in the Conflict of Laws”, Yale Law Journal, Volume 42, (1993).
  • Douglas, Z., “The MFN Clause in Investment Treaty Arbitration: Treaty Interpretation off the Rails”, Journal of International Dispute Settlement, Volume 2, Issue 1 (2011).
  • Fawcett, James, “The Exhaustion of Local Remedies: Substance or Procedure?”, BYBIL, Volume 31, (1954).
  • Habibi Mojandeh, Mohammad, Seyed Ali Hosseini Azad & Elnaz Rahim-Khoei, “Criticism of the Performance of the United States of America in Violating the Immunity of States in the Mirror of International Law and the 2012 Judgment of the International Court of Justice”, International Law Review, Vol. 31, 51,(2013).[In Persian]
  • Kodkhodaei, Abbas Ali & Ali Daiee, “Deprivation of Immunity of the Iranian Government in American Courts”, International Law Review, Volume 27, No. 43 (2009).[In Persian]
  • Moghadam, Tanaz, “Revitalizing Universal Jurisdiction: Lessons from Hybrid Tribunals Applied to the Case of Hissene Habre”, Colum. Rts. L.Rev., Vol. 39, Issue 2, (2008).
  • Souresh, Anogika, “Jurisdictional Immunities of the State: Why the ICJ Got It Wrong”, European Journal of Legal Studies, Volume 9, 2 (2017).
  • Trapp, Kimberley & Alex Mills, “Smooth Runs the Water where the Brook is Deep: The Obscured Complexities of Germany v. Italy”, CJICL, CJICL, Volume 1, 1 (2012).
  • Wagner, M. L., “Jurisdiction by Estoppel in the International Court of Justice”, California Law Review, Volume 74, 5, (1986).
  • Zaheri, Alireza, “Developments in the Rule of State Immunity: The Effect of the Judiciary Law of the Islamic Republic of Iran and the Anti-Terrorism Law of the United States of AmericaL”, International Law Review, Volume 21, 30, (2004).[In Persian]
  • Zimmermann, A., “Sovereign Immunity and Violations of International Jus Cogens – Some Critical Remarks”, Mich. JIL, Volume 16, Issue 2 (1995).

  International Documents

  • Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, (1984).
  • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) Entered into force on 12 January (1951).
  • ILC, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Commentary on Art. 44, UN Doc. A/56/10, (2001).
  • Rome Statute of the International Criminal Court, (1998).
  • Statute of the International Court of Justice, (1945).
  • The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Princeton University Program in Law and Public Affairs, (2001), Available at: http:// umn.edu/instree/princeton.html. Last visited December 16, 2021.
  • Vienna Convention on the Law of Treaties, United Nations, (1969).

  Cases

  • Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, (1950).
  • ECtHR, Case of Al-Adsani v. the United Kingdom, Application no. 35763/97, Judgment, (2001).
  • House of Lords, Jones v. Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 AC 270, (2007).
  • ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, (2006).
  • ICJ, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, (2002).
  • ICJ, Gabcıkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, (1997).
  • ICJ, Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, (Hungary v. Romania) (Second Phase) Advisory Opinion, (1950).
  • ICJ, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) Judgment, (2012).
  • ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, (2004).
  • ICJ, Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Germany), Preliminary Objections, Judgment, (2004).
  • ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, (2011).
  • ICJ, Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal) Judgment, (2012).
  • ICJ, SouthWest Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminary Objections, Judgment, (1962).
  • ICSID, Phoenix Action, Ltd. v. The Czech Republic, Case No. ARB/06/5, Award, (2009).
  • Inter-American Court of Human Rights, Baldeon-Garcia v Peru, Inter-American Court of Human Rights Series C No 147, (2006).
  • Inter-American Court of Human Rights, Dismissed Congressional Employees v. Peru, Inter-American Court of Human Rights Series C No 158, (2006).
  • Inter-American Court of Human Rights, Goiburu v Paraguay, Inter-American Court of Human Rights Series C No 153, (2006).
  • Inter-American Court of Human Rights, Pueblo Bello Massacre v Colombia, Inter-American Court of Human Rights Series C No 140, (2006).
  • SCSL, Decision on Immunity from Jurisdiction, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, SCSL-03–01-I-059, Appeals Chamber, (2004).
  • STL, In the Matter of El Sayed (Order Assigning Matter to Pre-Trial Judge) STL CH/PRES/2010/01, (2010).