نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار
باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی
کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف
افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در
این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای
متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در
دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس
با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و
قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی
جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Media in Judicial Transparency

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Javid
  • Esmat Shahmoradi

چکیده [English]

The principle of tangible justice requires legal proceedings to enjoy sufficient
level of transparency. The principle is viewed as underlying a key human right
as a general presumption that there is to be judicial openness as a firm rule,
with secret or obscured proceedings to be considered exceptional, requiring
justifiable grounds. The present paper investigates the human rights role of
media in the judicial system and examines both the challenges and the benefits
of such mechanism in Iranian courts of law. The paper begins with an overview
of the concept of judicial corruption and explores the Iranian laws as to discuss
the applicability of media in the judicial system of Iran. Making reference to the
role of media in Iran’s recent lawmaking developments including penal
procedural law 2013 and the penal code of 2013, It concludes with proposing a
number of recommendations on the subject

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice
  • Judicial Corruption
  • Media
  • Transparency

- جاوید، محمدجواد، ( 1388 )، نظریه نسبیت در حقوق شهروندی (تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشر گرایش.
- جلالی فراهانی، امیرحسین و بهرهمند بگ نظر، حمید، ( 1387 )، برنامه های جهانی مبارزه با فساد، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها.
-شریعتی، سعید، ( 1384 )، حقوق ملت و دولت در قانون اساس ، ی تهران، نشر کانون اندیشه جوان.
- کاتوزیان، ناصر، ( 1383 )، مبانی حقوق عمومی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
- مطهری، مرتضی، ( 1371 )، مجموعه آثار، ج 24 ، تهران: صدارا.
- مهرپور، حسین، ( 1383 )، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات.
مقاله
معاونت ،« حکمرانی خوب بهمثابه آرمان نظارت و ارزیابی » ،( - آرایی، وحید، ( 1388 برنامه ریزی و مدیریت منابع مرکز پژوهش و برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور، گزارش پژوهشی، سال دوم، شماره ششم.
اصلاح رویه قضایی با نقد آرای قضایی در گفتگو با دکتر » ،( - بختیار نژاد، پروین، ( 1384 روزنامه شرق، 26 آبان. ،« کاتوزیان
گزارش
، - حق شناس، محمدجواد و نجف پور، شعبان، ( 1389 )، بارومتر جهانی فساد سال 2010
. گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال سوم، بهمن، شماره 30
2007 )، گزارش فساد جهانی، ترجمه آرش فرهودی، سازمان بازرسی کل کشور. ) - سایت
:« بیان حق » - اخوت، محمدعلی، ( 1390 )، معضل آرای قطعی خلاف شرع، در سایت
. http://bayanehagh.persianblog.ir/post/27
تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی 33
17 مرداد، روزنامه ،« ریشهکنی فساد به شرطها » ،( - سلیمی نمین، عباس، ( 1389
.1393/9/ حمایت، بخش حقوقی قضایی، 17
- قرآن کریم.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- اعلامیه جهانی حقوق بشر.
- میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
- برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ.1382/12/20
1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. /11/ - رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمعتشخیص مصلحت نظام مورخ1388/5/31
. - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 6 بهمن 1387
. - قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392
.( - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394  1390
. - قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392
- Cárdenas, Emilio J. and Chayer, Héctor M. (2007), Corruption, Accountability and the Discipline of Judges in Latin America, in: Transparency
International, Global Corruption Report on Corruption in Judicial Systems, New York: Cambridge University Press.
- Judicial Commission of New South Wales (2015) “Media Access to Court Records and Exhibits”, accessed online: http://www.judcom.nsw.gov.au/
publications/ benchbks/civil/ media_access.html
- Robertson QC, Geoffrey (2007), The Media and Judicial Corruption, in: Global Corruption Report, Transparency International, Cambridge University
Press.
- Transparency International (2007), Global Corruption Report on Corruption in Judicial Systems; New York: Cambridge University Press
- Transparency International (2010), Global Corruption Barometer 2010, Retrieved: Transparency International,  http://www.transparency.org/ www.csrglobal.cn/upload/image/303453.pdf