دوره و شماره: دوره 17، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 3-120 (این شماره مربوط به تابستان 1394 بوده که در آبان 1394 به چاپ رسیده است.) 
1. تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی

صفحه 9-33

محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی


6. قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران

صفحه 157-184

احمد مرکز مالمیری؛ مهدی مهدی زاده