نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین‌الملل، گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت ‌تأثیر خود قرار داده ‌است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی ‌است که با عنوان مزایای ناشی از هوش ‌مصنوعی مطرح شده ‌است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش‌های زیست‌محیطی در اولویت قرار گرفته‌اند. وجود نگرانی‌هایی از این دست، یونسکو را  بر‌آن داشت تا با هدف نظام‌مند نمودن فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف از جمله محیط‌ زیست، پیش‌نویس توصیه‌های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش‌نویس این پرسش مطرح ‌می‌شود که آیا پیش‌نویس توانسته‌ است بخوبی ابعاد مختلف چالش‌های زیست‌محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی‌ـ توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An In-depth Analysis of the Initial Draft of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: Exploring the Right to Environment

نویسندگان [English]

  • Anahita Seifi 1
  • Najmeh Razmkhah 2

1 Assistant Professor, International Law, Department of Women's Studies, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Artificial intelligence is the science of empowering machines to perform actions similar to human activities. In other words, artificial intelligence is considered a science and a set of computer technologies designed to think, reason and imitate human behavior.
Artificial intelligence is considered a new technology that has influenced various aspects of human life, from the economy to health and employment.
Activists in the field of artificial intelligence always talk about the capabilities of this technology. According to them, the development and expansion of artificial intelligence is a great tool to deal with human problems and dilemmas. For example,  the increase in temperature, decrease in biodiversity, deforestation, floods, droughts, air pollution, and garbage accumulation are all among the environmental problems that have plagued humanity, problems that require immediate and effective solutions. For this purpose, resorting to artificial intelligence and its capabilities in environmental care has been proposed as one of the scientific and technical solutions to deal with these environmental challenges.
The capabilities of artificial intelligence in agricultural management, measuring the amount of greenhouse gases, managing and monitoring the optimization of energy consumption, recycling waste, and strengthening and optimizing the public transportation system are all among the potential capabilities of artificial intelligence in the protection of the environment.
But on the other hand, the process of designing, producing, supplying, and resorting to artificial intelligence has been associated with various challenges such as high energy consumption, extensive use of rare metals, and destruction of mineral resources, as well as increasing waste production and environmental pollution. These problems have caused serious doubts about the capabilities of this technology considering the growing trend to resort to artificial intelligence. This has led to environmental activists raising the question of whether this technology will provide a toolbox for a sustainable future for humans.
Concerns regarding the performance of artificial intelligence and the widespread global support for this technology on the other hand prompted the world community to respond to these doubts, by regularizing the processes of research, development, production, and supply of artificial intelligence.
One of these attempts is preparing the First Draft of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence in September 2020 By the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
This draft, which was prepared in the form of 8 sections with the efforts of UNESCO international experts, with the aim of creating an international framework in the field of ethical and legal issues related to artificial intelligence systems, is approved at the 41st annual meeting of UNESCO, which was held in November 2021, with the votes of 193 member countries of this organization as the first international document that specifically considers the ethical norms and human rights of artificial intelligence..
This document will not be binding but it is significant because it will be the first international document that specifically considers the ethical norms and human rights of artificial intelligence.
The drafters of this recommendation talked about four human values which the 1st is respecting, encouraging and ensuring the basic principles of human rights, the second is , protecting the environment,  the third is protecting biodiversity and the fourth, is  living in peace and reconciliation.
This draft demanded all the activists in the field of artificial intelligence to participate in the activities and adhere to principles such as proportionality, safety, fairness, responsibility, and accountability.
But when looking at the draft text it seems that in some cases it contains ambiguities and defects, especially environmental discussions.
These defects lead to several questions such as: “Has UNESCO's ethical draft been able to address the challenges in the environment sector, to provide effective regulations and solutions?” and “Considering the important and ever-increasing role of private companies active in the production and supply of artificial intelligence systems, have the authors of the draft been able to act successfully regarding attributing responsibility, methods of compensation for environmental damages, and commitment to observe the precautionary principle?” This article aims at working on these subjects, questions, and ambiguities with an analytical-descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • UNESCO
  • Environment
  • Liability for Damages
  • Principle of Precaution
مقاله‌ها
- رمضانی قوام‌آبادی، محمد حسین، «بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست‌محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین‌المللی»، فصلنامه‌ پژوهش حقوق عمومی، شماره 40، (1392).
-  سلیمان‌پور، هادی و همکاران، «توافقنامه پاریس: محور جدید همکاری در منطقه خلیج فارس»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 3، (1396).
-  شاه‌حسینی ، عطیه  و همکاران، «جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 55، (1395).
- شهبازی، آرامش و همکاران، «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعه موردی: فناوری جمع‌آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا)»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 1، (1398).
-  مشهدی، علی و همکاران، «جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 55، (1395).
-  موسوی، سید فضل‌اله و همکاران، «جبران خسارت‌های زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1، (1390).
-  موسوی، سید فضل‌اله و همکاران، «اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 48، (1394).
References
Book
- Keith R, Skene, Artificial Intelligence and Environmental Crisis, Can Technology Really Save the World? (Oxford: Routledge, 2020).
Articles
- Anders, Andrae, “Hypotheses for Primary Energy Use, Electricity Use and CO2 Emissions of Global Computing and its Shares of the Total between 2020 and 2030”, WSEAS Transactions on Power Systems, Volume. 15, Issue. 1, (2020).
- Arnold, Thomas, “Big Red Button is too Late: An Alternative Model for the Ethical Evaluation of AI Systems”, Ethics and Information Technology, Volume. 20, Issue. 1, (2018).
- Awad, Edmond, “Crowdsourcing Moral Machines”, Communications of the ACM, Volume. 63, Issue. 3, (2020).
- Belkhir, Lotfi, “Assessing ICT Global Emissions Footprint: Trends to 2040 & Recommendations”, Journal of Cleaner Production, Volume. 177, Issue. 2, (2018).
- Bertolini, Andre, “On Robots and Insurance”, International Journal of Robotics, Volume. 8, Issue. 1, (2016).
- Boukabara, Sid-Ahmed et al., “Outlook for Exploiting Artificial Intelligence in the Earth and Environmental Sciences”, BAMS, Volume. 102, Issue. 5, (2021).
- Brkan Maja, “Do Algorithms Rule the World? Algorithmic Decision-Making in the Framework of the GDPR and Beyond”, International Journal of Law and Information Technology, Volume. 27, Issue. 2, (2019).
- Castro, Daniel et al., “Ten Ways the Precautionary Principle Undermines Progress in Artificial Intelligence”, Information Technology & Innovation Foundation, Center for Data Innovation, (2019).
- Feroz, Abdul Karim, “Digital Transformation and Environmental Sustainability: A Review and Research Agenda”, Sustainability, Volume. 13, Issue. 3, (2021).
- Floridi, Luciano, “AI4People—an Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations”, Minds and Machines, Volume. 28, Issue. 2, (2018).
- Frank, B, “Artificial Intelligence-enabled Environmental Sustainability of Products: Marketing Benefits and their Variation by Consumer, Location, and Product Types”, Journal of Cleaner Production, Volume. 285, Issue. 1, (2021).
- García, Martín, “Estimation of eEnergy Consumption in Machine Learning”, Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume. 137, Issue. 1, (2019).
- Jung, J, et al., “The potential of Remote Sensing and Artificial Intelligence as Tools to Improve the Resilience of Agriculture Production Systems”, Current Opinion in Biotechnology, Volume. 70, Issue. 1, (2021).
-  Khakurel, Jayden, “The Rise of Artificial Intelligence under the Lens of Sustainability”, Technologies, Volume. 6, Issue. 4, (2018).
- König, Pascal, “Dissecting the Algorithmic Leviathan: On the Socio-Political Anatomy of Algorithmic Governance”, Philosophy & Technology, Volume. 33, Issue. 4, (2020).
- Luccioni, Alexandra, “Estimating Carbon Emissions of Artificial Intelligence”, IEEE Technology and Society Magazine, Volume. 39, Issue. 2, (2020).
- Mashhadi,  Ali et al., “Compensation for Environmental Damages Based on the 2006 Plan of the International Law Commission Based on the Principles of Allocation of Damages in Cases of Trans boundaryD caused by Dangerous Activities”, Public Law Research Quarterly, Volume. 19, Issue. 55, (2015). [In Persian]
- Mazur, Joanna, “Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in EU Law”, Baltic Journal of European Studies, Volume. 9, Issue. 4, (2019).
-Mousavi,  Seyed Fazallah et al., “Compensation for Environmental Damages in International Law”, Law Quarterly, School of Law and Political Science, University of Tehran, Volume. 41, Issue. 1, (2011). [In Persian]
- Mousavi, Seyed Fazallah et al., “Principles of International Environmental Law in the Light of Opinions of International Legal Authorities”, Public Law Research Quarterly, Volume.17, Issue. 48, (2014). [In Persian]
- Ramezani Qavamabadi, Mohammad Hossein, “Comparative Study of the Implementation of the Principle of Environmental Precaution in the Light of Opinions and Decisions of International Authorities”, Public Law Research Quarterly, Volume. 15, Issue. 40, (2012). [In Persian]
-Shahbazi, Aramesh et al., “The International Responsibility of Governments for Damages Caused by the Use of Alternative Energy Sources (Case Study: the Technology of Collecting and Accumulating Carbon Dioxide under the Seabed)”, Public Law Studies Quarterly, Volume.49, Issue. 1, (2018). [In Persian]
- Shah Hosseini, Atiyeh et al., “Compensation for Environmental Damages on the 2006 Plan of the International Law Commission Based on the Principles of Damage Allocation in Cases of Trans boundary Damage Caused by Dangerous Activities”, Public Law Research Quarterly, Volume. 19,  Issue. 55, (2015). [In Persian]
-Soleimanpour, Hadi, et al., “Paris Agreement: A New Axis of Cooperation in the Persian Gulf Region”, Foreign Policy Quarterly, Volume. 31, Issue. 3, (2016). [In Persian]
- Spike Back,  Neurons, “The Invention of Inductive Machines and the Artificial Intelligence Controversy”, Reseaux, Volume. 211, Issue. 5, (2018).
Documents
- Convention on Access to Information, Public Participation in Decision- Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention), (1998), Available at: http:// www. unece. org/ env/pp/documents.
- Convention on Biological Diversity (CBD), Earth Summit, (1992), Available at: www. cbd. int/ convention/text.
- First Draft of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, UNESCO,  SHS/ BIO/ AHEG- AI/ 2020/ 4 REV.2, 2020, available at: https://en.unesco.org.
-International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations General Assembly, (1966), Available at: www. ohchr. org/ en/ professionalinterest/pages/ccpr.aspx.
- The African Charter on Human and People’s Rights, African Union, (1981), Available at: http://www.achpr.org/instruments/achpr/.
- The Convention on the Rights of the Child, United Nation General Assembly,1989, Available at: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest.
Cases
- Artegodan GmbH V. Commission, 2002, European Court, case T- 74/00, Available at: http://caria.eu.int/jurisp/cgi-bin.
- Gabcikovo-Nagymaros, (Hungary V.Slovakia), (1997), ICJ, Available at: icj-cij.org.