نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

ملت افغانستان بر اساس حقوق بین­الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت­های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین­المللی یک تعهد عام­الشمول برای همه­ اعضای جامعه جهانی محسوب می­شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت­هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می­شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت­ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده­اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی­شان وقعی ننهاده­ بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین­المللی برخلاف تعهد عام الشمول­شان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining Afghan People's Right to Self-Determination in International Law, Emphasizing the Legal Status of the Self-proclaimed "Islamic EMARIT" Government

نویسنده [English]

  • Amineh Moaiedian

PhD student in Public International Law Qom university, Qom, Iran

چکیده [English]

freedom of people in determining their own destiny is a value first raised during the French Revolution in the form of a general concept called “the right of the people to determine their destiny” and was later pointed at internationally in different ways by statesmen such as Lenin and Wilson. This right was developed to discard of the old approach in the international arena i.e., the state-oriented tendency in international interactions.
According to the old approach, the international community was made up of states which essentially pursued the political interests of their leaders. In fact, the relations between the governments resulted in the relations between the ruling groups who considered the interests of their citizens only when they were threatened by foreign powers or only when the protection of the citizen’s interests was directly related to the interests of the country's leaders. On the contrary, self-determination means that individuals and nations have a say in the international arena. Governments with sovereignty can no longer oppress nations freely and can't take over territory without considering the wishes of the beneficiary population. People should also play a role in domestic and foreign relations. Self-determination, as a democratic principle, requires the consent of the governed meaning the people must always have the right to freely choose their rulers.
Therefore, institutionalization and gradual legalization of this right, especially after World War I, gave a new concept to domestic and global relations. This right, which was first created in order to support the nations under colonialism, gradually extended its scope of protection to human groups under the domination of racist regimes, as well as the protection of religious, linguistic, and in general, all cultural minorities, and ultimately all peoples and nations. Paragraph 2 of Article 1 of the United Nations Charter states one of the goals of this organization is to establish friendly relations between nations with respect for equal rights and the right to self-determination. This goal is also repeated in Article 55 of this document.
In addition to recognition of this right in the United Nations Charter, the well-known Declaration On the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, also known as the United Nations General Assembly Resolution 1514 approved by the General Assembly in 1960, while calling for the end of colonialism and the domination of foreign nations, emphasized that the nations have the right to determine their own destiny and to freely determine their political status and pursue their economic, social and cultural development.
This concept is also repeated in Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. These documents were approved in 1966 by the General Assembly Resolution A/2200. It is noteworthy that the Human Rights Committee's General Interpretation No. 12 of Article 1 of the Covenants also mentions the right to determine the destiny of nations and highlights its importance to guarantee, and effectively respect, individual human rights. The principle of equal rights and self-determination for the people is also stated in the Friendly Relations Declaration of 1970[1]. All the above-mentioned documents indicate that the principle of self-determination is an internationally recognized right.
According to international law, the Afghan nation has the right to self-determination. Therefore, they have the right to freely determine their political status and pursue their economic, social, and cultural development, in front of the ruling body from an internal perspective and also, from an external perspective, in front of other nations in the world. Furthermore, respecting this fundamental human right is considered a general obligation for all members of the international community, the violation of which entails responsibilities for transgressors. Therefore, with the establishment of the Taliban government, the question arises as to whether the right to self-determination of the Afghan people has been properly exercised, and have other governments fulfilled their commitment to the rights of the Afghan people in this regard? The current research has explored this issue using the descriptive-analytical method. At First glance, it appears that the self-proclaimed government of the Islamic Emirate has not only violated the right of the Afghan people to choose their political structure but is imposing its power on the Afghan nation by widely violating even more of their human rights. Despite all this, it, unfortunately, has the explicit and implicit support of some members of the international community, contrary to their erga omnes commitment.
[1]. Full title: Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self Determination
  • Human Rights
  • Afghan Peoples
  • Erga Omnes
  • International Law
کتاب‌ها
- شاحیدر، عبدالکریم و مؤیدیان، امینه، وضعیت حقوقی دولت­های خودخوانده در حقوق بین­الملل (تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1394).
- فضائلی، مصطفی و کرمی، موسی، حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت­های قومی در حقوق بین­الملل (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1394).
- کمیسیون حقوق بین­الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین­المللی دولت­ها؛ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، چاپ چهارم (تهران: انتشارات شهر دانش، 1392).
- ممتاز، جمشید و رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ سوم (تهران: انتشارات میزان، 1387)
- عزیزی، ستار، حق تعیین سرنوشت در آیینه حقوق بین‌الملل (دفتر دوم: حق تعیین سرنوشت داخلی) (همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا، 1401).
- عزیزی، ستار، حق تعیین سرنوشت در آئینه حقوق بین الملل (دفتر اول: حق تعیین سرنوشت خارجی) ( همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا، 1400).
- مؤیدیان، امینه، حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل و مناسبات آن با دموکراسی (تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1401).
 
مقاله‌ها
- اسلامی، رضا و بشکاردانا، کتایون، «حق بر دموکراسی در حقوق بین­الملل معاصر»، مجله حقوقی بین­المللی، سال بیست و نهم، شماره 97، (1391).    
- حبیب­زاده، توکل، «ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه بین­المللی در قبال آن»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 4، (1395).
- سیفی، سید جمال، «تحولات مفهوم حاکمیت دولت­ها در پرتو اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 15، (1373).
- شریفی، محسن، «دیوان بین­المللی دادگستری و تعهدات Erga Omne»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره 4، (1387).
- عسکری، پوریا و ساعدی، بهمن، «تحولات جایگاه نهاد شناسایی درایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره 1، (1397).
- لسانی، حسام­الدین، «جایگاه اقلیت­ها در حقوق بین­المللی بشر»، اندیشه­های حقوقی، شماره 3، (1382).
- محسنی، محمد و میرعلی، محمدعلی، «ویژگی­های قوم پشتون و تأثیر آن بر شکل­گیری طالبان»، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، پیاپی 11، بهار و تابستان، (1397).
 -طیبه واعظی، «تحول مفهوم شناسایی بین­المللی دولت­ها، با تاکید بر شناسایی بین­المللی اوستیای جنوبی و آبخازیا»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره۱۲، شماره ۴، (1388).
 
پایان‌نامه­ها
- کابلی، مصطفی، تعهدات بین­المللی دولت افغانستان در رعایت حقوق بشر اقلیت هزاره، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، (1396).
- زارع­فر، امین­اله، تحولات شناسایی دولت­ها در حقوق بین­الملل معاصر، پایان‌نامه دکتری رشته حقوق، گرایش حقوق بین­الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، (1390).
 
References
Books
- Chadwick, Elizabeth, Self – determination Terrorism and the International Humanitarian Law of Armed Conflict (Hague: Boston Martinus Nijhoff, 1996).
- Crawford, James, The International Law Commissions Articles on State Responsibility: Introduction, Text Commentaries (Cambridge: Cambridge University, 2002).
- Macartney, C. A, National States and National Minorities (Oxford University Press, H. Milford, 1934).
- Meron, Theodor, The Humanization of International Law, The Hague Academy of International Law (Hague: Boston  Martinus Nijhoff Publisher, 2006).
- Nowak, M, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl: N.P. Engel, 2005).
- Higgins, Rosaly, Problems and Process: International Law and How We Use It (Oxford University: Clarendon Press, 1994).
- Shaheyder, Abdul Karim & Moayedian, Amine, The Legal Status of Self-Proclaimed States in International Law (Tehran: Majd Scientific and Cultural Association Publications, 2014). [In Persian]
-  Shaheydar, Abdul Karim, Solving Disputes in the Legal Regime of the Caspian Sea, First Edition (Tehran: Daddgostar Publications, 2011) p. 198
- Fazaeli, Mustafa & Karmi, Musa, Supporting the Cultural Rights of Ethnic Minorities in International Law (Tehran: Shahr Danesh Institute of Legal Studies and Research, 2014). [In Persian]
- United Nations International Law Commission, International Responsibility of States; The text and description of the materials of the International Law Commission, Translated by Alireza Ebrahim Gol, 4th Edition (Tehran: Shahr Danesh Publishing House, 2012). [In Persian]
- Mumtaz, Jamshid & Ranjbarian, International Humanitarian Law, Internal Armed Conflicts, third edition (Tehran: Mizan Publications, 2017). [In Persian]
- Azizi, Sattar, The Right to Self-Determination in the Mirror of International Law (Second Book: The Right to Internal Self-Determination) (Hamedan: Bo Ali Sina University Publishing Center, 1401). [In Persian]
- Azizi, Sattar, The Right to Self-Determination in the Mirror of International Law (First Book: The Right to Foreign Self-Determination) (Hamadan: Bo Ali Sina University Publishing Center, 1400). [In Persian]
- Moayedian, Amine, The Right to Self-determination in International Law and Its Relationship with Democracy (Tehran: Shahr Danesh Institute of Legal Studies and Research, 1401). [In Persian]
Articles
- Amini, Ma'ruf & Arifani, Devina, “The Taliban & Afghanistan: Conflict & Peace in International law Perspective”, International Journal of Law Recontraction, Volume. 5, Number. 2, (2021).
- Halliday, Fred & Zahir Tanin, “The Communist Regime in Afghanistan 197 – 1992: Institutions and Conflicts”, Published Online in Journal Europe – Asia Studies, Vol, 50, No, 8 (2007).
- Thonberry, Patrick, “Self-Determination, Minority, Human Rights”, A Review of International Instruments, International and Comparative Law Quarterly, October (1989), Vol. 38, No 4, (1989).
- Zemanek, Karl, “New Trends in the Enforcement of Erga Omnes Obligation”, Max plank Un y b, Vol. 4, (2000).
-Tayyaba Vaezi, The Evolution of the Concept of International Recognition of Governments, With an Emphasis on the International Recognition of South Ossetia and Abkhazia”, Strategic Studies Quarterly, Volume. 12, No. 4, (2008). [In Persian]
- Eslami, Reza & Beskardana, Ketayoun, “The Right to Democracy in Contemporary International Law”, International Law Journal, 29th Year, No. 97, (2011). [In Persian]
- Habibzadeh, Tawakkul, “Contesting the Resistance of the Palestinian People to the Right of Self-determination and the International Community's Obligations Towards It”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 46, No. 4, (2015). [In Persian]
- Seifi, Seyed Jamal, “Developments in the Concept of Government Sovereignty in the Light of the Principle of Self-determination of Nations”, Legal Research Quarterly, No. 15, (2013). [In Persian]
- Sharifi, Mohsen, “The International Court of Justice and Erga Omne Commitments”, Foreign Policy Quarterly, Year 22, No. 4, (2007). [In Persian]
- Askari, Pouria & Saedi, Bahman, “Developments in the Position of the Identification Body in the Creation of a New State: Examining ISIS's Claim to Create an Islamic State”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 48, No. 1, (2017). [In Persian]
- Lasani, Hossamuddin, “The Position of Minorities in International Human Rights”, Legal Thoughts, No. 3, (2012). [In Persian]
- Mohseni, Mohammad & Mir Ali, Mohammad Ali, “Characteristics of the Pashtun People and Its Influence on the Formation of the Taliban”, Scientific-research Bi-Quarterly Journal of Historical Studies of the Islamic World, Series 11, Spring & Summer, (2017). [In Persian]
Theses
- Kabuli, Mustafa, “The International Commitments of the Afghan Government in Respecting the Human Rights of the Hazara Minority”, Master's Thesis in the Field of Law, Human Rights, Faculty of Law and Political Sciences of Allameh Tabataba’i University, (2016). [In Persian]
- Zare Far, Amin Elah, “Developments in the Recognition of Governments in Contemporary International Law”, Doctoral Thesis in the Field of Law, Public International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, (2010). [In Persian]
Cases
- Barselona Traction Case, Dissenting opinion of Riphagen, ICJ Reports-1970, para 8.
- Committee on the Rights of the Child, General Comment No 11, Idigenous Children, para.5.
Websites
- Bigdeliacademy.com/1400/06/o7/setting-the-right-recedent-victim-centred-justice-in-afghanistan-rmohammadrezamellat.
- https://www.isna/news/1400052719331/ Last Seen January 29, 2021
چرا- مردم-افغانستان-نجنگیدند؟  تاریخ آخرین بازدید: 18/02/1402.
- United Nation General Assembly Resolution, no. 2625, 24 October 1970, available at: http:// www. daccessdds. un. org/ doc/ Resolution/ Gen/ Nro/ 348/ 90/ IMG/NR034890. PDF.
- Unesco Declaration of the Principles of International Culture Cooperation (4 November 1966). For the Text see: http:// portal unesco.org/en/ev.php-URL_ ID = 13147& URL _ DO = DO _ TOPIC&URL _ SECTION= 201. Html. www. Irna. ir. cdn. ampproject. org/v/s/ www. irna. ir/ amp/ 84474036/?amp
Documents
- Security council Resolution (SC Res) 841. SC/5649, 16 June 1993: SC Res 861, SC/5692, 27 August 1993: SC Res 862, SC/ 5693, 31 August 1993: SC Res 875, SC/5718,16 October 1993.
- Document of the Copenhagen Meeting of the Conference for Security and Cooperation in Europe.