نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 استادیار حقوق عمومی،‌ دانشگاه امام باقر (ع)، تهران، ایران

چکیده

با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت،‌ برتری فنون حقوقی حقوق عمومی،‌ مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی،‌ کم بها شدن مسلک لیبرال،‌ گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب‌هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم‌ترین آسیب‌ها برای حقوق عمومی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Ramifications of the Expanding Domain of Public Law in Iran's Legal Framework

نویسندگان [English]

 • Hassan Hamzehloei 1
 • Maghsood Ranjbar 2
 • Mohammad Taghi Dashty 3

1 Ph.D Student, Public Law, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Assistnat Professor, Public Law, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Public Law, Imam Bagher University, Tehran, Iran

چکیده [English]

By recognizing the inherent duality of private law and public law, each domain has been allocated its distinct territory. Despite the relative and interconnected nature of these realms, the application of public law within its designated territory is essential due to its specific role, functions, and methodologies. Throughout history, fundamental rights (public laws) have governed the relationship between the government and its citizens, while private rights (civil laws) have governed the interactions between individuals. This demarcation of territories is not exclusive to Iran; numerous countries worldwide have embraced this division, leading to significant substantive and procedural implications.
Notably, in recent years, Iran has witnessed a notable expansion of the public law domain within its legal system, which has raised concerns about its extent. This expansion can be attributed to several underlying reasons. One primary factor is the inadequacy and limitations of existing private law regulations in resolving societal issues. Consequently, legislators are compelled to address private law matters by formulating solutions based on public law principles, inadvertently diverting the core problem into the realm of public law. This practice, however, fails to address the root causes and restricts the available solutions to those provided by public law. As a result, the practical scope of public law expands beyond its intended boundaries. The excessive and multifaceted growth of public law can have far-reaching detrimental effects.
Thus, the central question emerges: What potential harm can the development of public law inflict on citizens' rights, and what are the driving forces behind this expansion in Iran? This research posits that the government's inclination towards exercising authority, excessive interventions in social and economic matters, undervaluing of liberal principles, a tendency to resort to public law in ambiguous cases, and the adaptable nature of public law methods are among the contributing factors to the widening scope of public law. Moreover, the duality of influences on Iran's public law system—Western legal traditions and Shia jurisprudence—has led to its distinct development. Some facets of Iran's public law draw inspiration from Western legal systems, while others find their origins in Shia legal doctrines.
It is worth noting that Iran's legal system is bound by Article 4 of the Constitution, which mandates the utilization of Sharia rulings and adherence to Islamic standards in all laws and regulations. This requirement, however, diverges from Western legal systems where such a mandate is not observed.
The realm of public law has undergone extensive development, permeating even the most intimate legal issues. Notable examples of this expansion include the broadening of public law in labor law, characterized by significant government interventions in the field. Similarly, the realm of public law has made significant strides in business law, and its influence has extended to matters concerning property rights. The objective of this research is to contribute to the advancement of public law in Iran by conducting a comprehensive analysis of its benefits and drawbacks through a systematic examination of its expansion.
To fulfill this objective, we delve into the causes and factors behind the development of the public law realm, providing noteworthy examples that illustrate its expansion. The research findings establish the undeniable separation of the realms of private and public rights, despite ongoing debates regarding their differentiation. In practice, even legal systems that advocate for the unity of public and private law demonstrate a distinct educational system for public law. By acknowledging the distinction between public law and private law, while acknowledging the inherent difficulty in delineating these realms in certain cases, each legal field can be allocated its designated sphere.
In recent years, there has been a notable surge in the expansion and growth of the public law realm. Numerous issues that were traditionally and conventionally within the purview of private law have now either entirely or to a significant extent fallen under the domain of public law.


کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Rights
 • Territory
 • Private Rights
 • Authority
 • کتاب‌ها

  • آجرلو، اسماعیل و طاهری، دانیال، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم «قدرت سیاسی»، چاپ اول (تهران: شورای نگهبان، دفتر مطالعات نظام‌سازی اسلامی: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان،‌ 1395).
  • آیرملو نورالدین، حریم منابع آب، چاپ اول (تبریز: انتشارات پیک نور، 1380).
  • بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ چهارم (تهران:‌ نشر نی، 1385).‌
  • تاموشات، کریستسن، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، جلد اول (تهران: انتشارات میزان،‌ 1398).
  • جلالی، محمد و یاوری، اسداله، درآمدی بر حقوق اساسی، چاپ دوم (تهران: میزان، 1400).
  • حسینی، مینا، حقوق رقابت در آیینه ساختار و تصمیمات شورای رقابت،‌ چاپ اول‌ (تهران: انتشارات مجد، 1396).
  • خدابخشی عبدالله، تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری (تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1389).
  • خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، جلد بیستم (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،‌ 1393).‌
  • دانش‌پژوه‌، مصطفی، منابع حقوق،‌ جلد اول‌‌ (قم:‌ انتشارات حوزه و دانشگاه، 1391).‌
  • دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، لایحه قانون رقابت مبانی نظری و تجربه کشورها وزارت بازرگانی (تهران: 1391).
  • شمس­الدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الإدارة فی الإسلام (بیروت: مؤسسة الدولیة للدراسات و النشر؛ 1420).‌
  • شیدفر زین العابدین، حقوق کار و صنعت، جلد دوم (تـهران: انـتشارات دانشگاه تهران، 1347).
  • طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری (تهران: ‌انتشارات بی‌تا، 1375).
  • عراقی، عزت اله، حقوق کار، جلد اول، ویراست چهارم،پ (تهران: انتشارات سمت، 1396).
  • قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر درجهان معاصر، دفتر اول و دوم، جلد اول (تهران: شهر دانش، 1392).
  • قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل،‌ ‌گفتارهایی در حقوق عمومی،‌ چاپ اول (تهران: ‌نشر دادگستر، 1375).
  • گلدوزیان ایرج، کلیات حقوق و مقدمه علم حقوق، چاپ اول (تهران: مجد، 1386).
  • لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ (تهران: نشر نی، 1388).
  • نیاکی، جعفر، حقوق کار ایران‌، کلیات (تهران: چاپخانه خرّمی، 1360).
  • هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چاپ اول (تهران: میزان،‌ 1384).
  • هاشمی، سید محمد، نگرشی‌ بـر قـانون جـدید کار (تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1370).
  • واحدی، قدرت اله، مقدمه علم حقوق، چاپ دوم (تهران: میزان، 1385).
  • وکیلی مقدم، محمد، توافقات ضدرقابت تجاری، چاپ اول (تهران: انتشارات همگان، 1390).

  مقاله‌ها

  • احمدوند، محمدرحیم، «واکاوی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره ۲، (۱۳۹۲).
  • ﺑﺎﻗﺮﯼ، ﻣﺤﻤﻮﺩ و ﺭﺷﻮﻧﺪ ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ، مهدی، «ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﯿﻪ»، ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 82، (1387).‌
  • باقریان، محمد صابر، «شهرسازی، حقوق عمومی و خصوصی در دوران معاصر نسبت‌ها، نظام‌ها و چالش‌ها، هنر و معماری»، نشریه باغ نظر، شماره 8، (1387).‌
  • پیلوار، رحیم و رجبی، مریم، «حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی»، نشریه دانشنامه‌های حقوقی،‌ شماره 2،‌ (1398).‌
  • توتونچیان، مهری و خزائی، احمدرضا، «حقوق اقتصادی شهروندی و تعارض آن با منافع عمومی با تاکید بر نظر امام خمینی (ره): نشریه حقوق پزشکی، شماره 46، (1397).
  • دیانی، عبدالرسول و دیگران،‌ «اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی»، نشریه دانش حقوق مدنی، شماره 4، (1392).
  • حیدری کوچی، سیاوش و بابایی خانه سر، عباس، «بررسی تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی از خصوصی و تاثیر آن بر مقررات جزائی»، نشریه مطالعات علوم سیاسی، دوره چهارم، شماره 1، (1397).
  • خیرالدین، رضا و دالایی میلان، ابراهیم، «نظام حقوق شهرسازی ایران در پرتو قوانین و مقررات اسلامی (تبیین الگوی برهمکنش حقوق عمومی و خصوصی)»، نشریه مدیریت شهری و روستایی، شماره 43، (1395).‌
  • ﺭﻫﺒﺮﯼ، ابراهیم و ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺁﻫﻮﺋﯽ، نجمه، «ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺪﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ»، ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 2، (1391).
  • سهرابلو، علی و عباسی، بیژن، «بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه‌ها و مصادیق»، نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 2، ‌(1396).
  • طاهانی نژاد نوبری، سیده الهام،‌ «بررسی مالکیت اراضی نفتی تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی»، نشریه قانون یار، شماره 6، (1397).
  • ﻋﻼءﺍﻟﺪﯾﻨﯽ، ﺍﻣﯿﺮﻋﺒﺎﺱ و ﺷﯿﺮﯼ، مهرزاد، «ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺍﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ»، ﻗﻀﺎﻭﺕ، شماره 87، (1395).
  • فلاح سکوکلایی، محمد، «نظارت بر حکومت و سازوکارهای آن در اسلام، حکومت اسلامی»، سال چهاردهم، شماره 2، (1388).
  • گرجی ازندریانی، علی اکبر و مرادی برلیان، مهدی، «پیوندهای حقوق عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری درآمدی بر مبانی نظری»، نشریه حقوق شماره 3، ‌(1393).‌
  • گرجی ازندریانی، علی اکبر، «حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی»، نشریه تحقیقات حقوقی،‌ شماره 47، ‌(1387).‌
  • محسنی، فرید و میرعماد، محمدحسین، «مبانی و استثنائات حریم خصوصی در اسلام و حقوق ایران از دیدگاه حقوق عمومی»، نشریه آموزه‌های حقوقی گواه، شماره 9، (1398).
  • معظمی، زهرا و کاظم زاده، علی، «احیای کارخانجات ورشکسته از منظر حقوق عامه در گستره حقوق عمومی»، نشریه پژوهش و مطالعات اسلامی، شماره 15، (1399).
  • مهرآرام، پرهام و افتخار جهرمی، گودرز، (1398)، «بن مایه‌های رومی حقوق عمومی»، نشریه پژوهش حقوق عمومی، شماره 62، (1398).
  • موسوی، سید فضل الله، «نگاهی به جنبه‌های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 50، (1379).
  • نوین، پرویز، «تعریف و قلمرو حقوق عمومی»، نشریه قضاوت، شماره 60، (1388).
  • ویژه، محمد رضا، «مفهوم تازه حاکمیت در حقوق عمومی»، نشریه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ‌های231 و 232، (1385).‌

   

  References

  Books

  -  Ajarlou, Ismail & Taheri, Daniyal, Getting to Know the Concepts of Public Law, Examining the Concept of "Political Power", First Edition (Tehran: Guardian Council, Islamic Institutional Studies Office: Guardian Council Research Institute Publications, 2015). [In Persain]

  -  Ayrmelo, Nouraldin, The Sanctuary of Water Resources, First Edition (Tabriz: Peak Noor Publishing House, 2010). [In Persain]

  -  Behkish, Mohammad Mahdi, Iran's Economy in the Context of Globalization, 4th Edition (Tehran: Ney Publishing, 2015). [In Persain]

  - Goldouzian, Iraj, Generalities of Law and Introduction to the Science of Law, First Edition (Tehran: Majd, 2016). [In Persain]

  - Hashemi, Seyed Mohammad, An Attitude Towards the New Labor Law, (Tehran: Shahid Beheshti University Faculty of Law Publications, 1370). [In Persain]

  - Hashemi, Seyed Mohammad, Human Rights and Basic Freedoms, First Edition (Tehran: Mizan, 2014). [In Persain]

  - Hosseini, Mina, Competition Laws in the Mirror of the Structure and Decisions of the Competition Council, First Edition (Tehran: Majd Publications, 2016). [In Persain]

  - Iraqi, Ezzatullah, Labor Rights, First Volume, Fourth Edition (Tehran: Samet Publications, 2016). [In Persain]

  - Jalali, Mohammad & Yavari, Asadalah, An Introduction to Constitutional Rights, Second Edition (Tehran: Mizan, 1400). [In Persain]

  - Khodabakhshi, Abdullah, Fundamental Distinction between Civil Rights and Criminal Laws (Tehran: Shahr Danesh Institute of Legal Studies and Research Publications, 1389). [In Persain]

  - Khomeini, Seyed Ruhollah, Sahifa Imam, Volume 20 (Tehran: Institute for Editing and Publishing the Works of Imam Khomeini, 2013). [In Persain]

  - Laughlin, Martin, Fundamentals of Public Law, Translated by Mohammad Rasakh (Tehran: Ney Publishing, 2008). [In Persain]

  - Niaki, Jafar, Labor Laws of Iran, Kliat (Tehran: Khorrami Printing House, 1360). [In Persain]

  - Office of Economic Studies, Vice President of Planning and Economic Affairs, Competition Law Bill, Theoretical Foundations and Experience of Vountries (Ministry of Commerce, 2013). [In Persain]

  - Qari Seyed Fatemi, Seyed Mohammad, Contemporary Human Rights, Book 1 and 2, Volume 1 (Tehran: Shahr Danesh, 2012). [In Persain]

  - Qazi Shariat Panahi, Abulfazl, Speeches in Public Law, First Edition, (Tehran: Nasser Dadgstar, 1375). [In Persain]

  - Scholar, Mustafa, Sources of Laws, First Volume (Qom: Hozah and University Publications, 2011). [In Persain]

  - Shams-al-Din, Mohammad Mahdi, Nizam al-Hakm wa Al-Dahram in Islam (Beirut: Est. Al-Dawliyya for Studies and Al-Nashar; 1420). [In Persain]

  - Shidfar, Zain al-Abidin, Labor and Industry Laws, Second Volume, (Tehran: Tehran University Press, 1347). [In Persain]

  - Tabatabae’i Motmani, Manouchehr, Administrative Law (Tehran: Beta Publications, 1375). [In Persain]

  - Tamoshat, Christsen, Human Rights, Translated by Hossein Sharifi Tarazkohi, First Volume (Tehran: Mizan Publications, 2018). [In Persain]

  - Vahidi, Ghodratollah, Introduction to the Science of Law, Second Edition, (Tehran: Mizan, 2015). [In Persain]

  - Vakili Moghadam, Mohammad, Commercial Anti-Competition Agreements, First Edition (Tehran: Hemgan Publishing House, 2019). [In Persain]

  • Allison, J, A Continental Distinction in the Common Law, A Historical and Comparative Perspective on English Public Law (Oxford: Oxford University Press, 1994).
  • Brown, W, Undoing the Demos, Neoliberalism’s Stealth Revolution (New York: Zone Books, 2015).
  • Caenegem, Van, A Historical Introduction to Western Constitutional Law (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
  • Crouch, C (eds.), Citizenship, Markets, and the State (Oxford: Oxford University Press, 2001).
  • Frenkel, David, Selected Issues in Public Private Law (Athens: Athens Institute for Education and Research, 2015).
  • Mac, Amhlaigh, (eds.), After Public Law (Oxford: Oxford University Press, 2013).
  • Tocqueville, De, Correspondance anglaise, Oeuvres complètes (Paris: Gallimard, 1991).
  • Van Creveld, M, The Rise and Decline of the State (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
  • Van den Berge, Lukas, Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding (The Hague: Boom Juridisch, 2016).
  • Von, Hayek, Freidrich, Law, Legislation and Liberty: The Political Orders of a Free People (Chicago: Chicago University Press, 1985).

  Articles

  - Ahmadvand, Mohammad Rahim, “Evaluation of Privatization Performance in Iran”, Financial and Economic Policy Quarterly, No. 2 (2012). [In Persain]

  - Alaaldini Amir, Abbas & Shiri, Mehrzad, “Rules of Competition Laws in Iran and Its Developments in the Light of the General Policies of Article 44 of the Constitution”, Qezavat, No. 87, (2015). [In Persain]

  - Bagharian, Mohammad Saber, “Urban Planning, Public and Private Rights in the Contemporary Era of Eelations, Systems and Challenges, Art and Architecture”, Bagh Nazar Magazine, Number 8, (2007). [In Persain]

  - Bagheri, Mahmoud & Rashund Bukani, Mehdi, “Competition Rights and Defense of Completeness in Umami Jurisprudence”, Islamic Law Research, No. 82, (1387). [In Persain]

  - Diyani, Abdul Rasool & Others, “Human Rights Practices in Private Relationships”, Danesh Law of Civil Rights, No. 4, (2012). [In Persain]

  - Fallah Sakokolae’i, Mohammad, “Monitoring the Government and Its Mechanisms in Islam”, Islamic Government, 14th Year, Number 2, (1388), [In Persain]

  - Gorji Azandariani, Ali Akbar & Moradi Berlian, Mehdi, “Links of Public Law and Literary and Artistic Property Rights Based on Theoretical Foundations”, Law Journal, No. 3, (2013). [In Persain]

  - Gorji Azandariani, Ali Akbar, “Public Law and Private Law: Duality or Unity”, Legal Research Journal, No. 47, (1387). [In Persain]

  - Heydari Kochi, Siavash & Babae’i Khaneh Ser, Abbas, “Study on the Separation of Legal Entities under Public Law from Private Law and Its Impact on Criminal Regulations”, Journal of Political Science Studies, Volume. 4, Number. 1, (2017). [In Persain]

  - Khairuddin, Reza & Dalai Milan, Ibrahim, “Iran's Urban Planning Law System in the Light of Islamic Laws and Regulations (Explanation of the Interaction Pattern of Public and Private Rights)”, Urban and Rural Management Journal, No. 43, (2015). [In Persain]

  - Mehraram, Parham & Eftekhar Jahrami, Goudars, “The Roman Principles of Public Law”, Public Law Research Journal, No. 62, (2018). [In Persain]

  - Moazzami, Zahra & Kazemzadeh, Ali, “Reviving Bankrupt Factories from the Perspective of Public Law in the Scope of Public Law”, Journal of Islamic Research and Studies, No. 15, (2019). [In Persain]

  - Mohseni, Farid & Mir Emad, Mohammad Hossein, “Basics and Exceptions of Privacy in Islam and Iranian Law from the Public Law Perspective”, Evidence Legal Teachings Journal, No. 9, (2018). [In Persain]

  - Mousavi, Seyed Fazlollah, “Looking at the General Aspects of Labor Law Based on the Labor Law of the Islamic Republic of Iran”, Faculty of Law and Political Science (Tehran University), No. 50, (1379). [In Persain]

  - Novin, Parviz, “Definition and Scope of Public Law”, Judgment Magazine, No. 60, (2008). [In Persain]

  - Pilvar, Rahim & Rajabi, Mariam, “Water Well Ownership Rights; The Field of Transformation from Private Law to Public Law”, Daneshnameh al-Hawriy Publication, No. 2, (2018). [In Persain]

  - Rahbari, Ebrahim & Kazemi Ahoui, Najmeh, “Liquidation and Amendment of the Non-competition Agreement, An Applied Study in the Laws of Iran, America and the European Union Countries”, Applied Law Studies, No. 2, (2013). [In Persain]

  - Sohrablo, Ali & Abbasi, Bijan, “The Internationalization of Contemporary Public Law; Manifestations and Examples”, Journal of Legal Research, No. 2, (2016). [In Persain]

  - Tahaninejad Nobari, Seyed Elham, “Study on the Ownership of Oil Lands, the Conflict between Public Rights and Private Rights”, Ganun Yar Magazine, No. 6, (2017). [In Persain]

  - Totunchian, Mehri & Khazaei, Ahmadreza, “Economic Rights of Citizenship and Its Conflict with Public Interests with an Emphasis on the Opinion of Imam Khomeini”, Journal of Medical Law, No. 46, (2017). [In Persain]

  • Alon, Harel, “Introduction to Public and Private Law”, Oup Uncorrected Proof– First Proofs, Mon Jul, 14 (2014).
  • Linden Allen, M., “Public Law and Private Law: The Frontier from the Perspective of a Tort Lawyer”, Les Cahiers de droit, 17 (4), (1976), 831–873. https://doi.org/10.7202/042139ar.
  • Van den Berge, Lukas, “Rethinking the Public-Private Law Divide in the Age of Governmentality and Network Governance, A Comparative Analysis of French, English and Dutch Law”, European Journal of Comparative Law and Governance, 5, (2018).
  • ViZheh, Mohammad Reza, “The New Concept of Sovereignty in Public Law”, Political-Economic Information Journal, Nos. 231- 232, (2006). [In Persain]