نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می‌تواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمی‌تواند از نادیده گرفتن آن مخاطره‌آمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزام‌آوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته می‌شود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعه‌ای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشده‌اند و نه تنها مشروعیت خود را از متن ‌نمی‌گیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیده‌اند؛ این سوال مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب می‌کنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای، تلاش شده است، با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The foundations of the legitimacy of the unwritten constitution

نویسندگان [English]

  • Ayat Mulaee 1
  • Maedeh Soleymani Dinani 2

1 Associate Prof, Public Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz. Tabriz, Iran

2 Ph.D . Public Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Although the idea of an unwritten constitution and the identification of this concept can be very challenging and even be used as a tool to circumvent the text of the constitution or as or a template for explaining the nature of political preferences and legitimizing actions that do not have a specific place for explanation in the field of constitutional rights; But dealing with this concept cannot be more dangerous than ignoring. By examining the foundations of the legitimacy in its original origin the boundaries of this concept are defined and the way of any preferential use is taken. If introduce the unwritten constitution as a set of legal rules of the stature of the constitution that are not included in the written text of the constitution and not only do not derive their legitimacy from the text, but also give credibility to the principles contained in the text; This question is raised, where do such rules get their legitimacy? with the descriptive-analytical method and the collection of materials in a library, an attempt has been made to give an appropriate answer to the question by examining the concept of the unwritten constitution and analyzing its foundations in its watershed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unwritten constitution
  • rule of law
  • People'؛ s sovereignty
  • human rights
  • natural rights