نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. جستار حاضر نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأ های حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آب را به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

human rights requirements of states in the utilization of international watercourses: a Case study of Hirmand

نویسندگان [English]

  • Mohammad saleh Anisi 1
  • Mahnaz Rashidi 2
  • mahdi piri 3

1 Tehran Central branch of Islamic Azad University

2 Assistant Professor, Department of Law, Shahed University, Tehran, Iran

3 university of tehran

چکیده [English]

Today, state's utilization of international watercourses is very important considering the essential role of water in human life and livelihood. Although this issue is subject to a unique legal regime in a special way, it also has very important aspects of human rights. Currently, the water crisis in the Hirmand Basin has human rights aspects more than ever before. The right to access to water, the right to health, and finally the right to life are among the rights that need to be respected and protected in national and international dimensions. The present paper is also related to the explanation of various dimensions of human rights, as well as the examination of international legal and judicial rulings that can be applied to the subject and their application through analogy and induction with the current crisis of the Hirmand basin mentioned the requirements of human and transboundary rights in this particular case, and then by explaining the current legal gaps, explained the minimum approaches to respect, protect and implement the right to access to water as an appropriate international legal solution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Right to Health
  • International Watercourses
  • Hirmand
  • Right to Access to Water