نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود.
مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش
خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور
رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند.
لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع
صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهام در
محدودة شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر
بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط
تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی
آنان امری ضروری است که میبایستبراساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Competent Authorities for Addressing the Recruitment Complaints in the Iranian Legal System; Ambiguities and Solutions

نویسندگان [English]

  • Vali Rostami 1
  • Samira Asghari 2

چکیده [English]

Regulations governing the employment of human resources in Iran are
studied in two separate legal systems. Provisions relating to public sector
employment are studied in the administrative law and provisions relating to
private sector employment are studied in the labor law. According to the existing
laws, certain authorities are determined in order to deal with complaints
concerning the employment of each of these two groups. However, despite the
determination of such authorities, it seems that in some cases uncertainty may
arise as to discern the competent authority. Its major problem relates to the
ambiguity in the scope of labor law on the one hand, and other employment laws
and regulations on the other hand. Thus according to the definition of the
worker and employee, detecting their difference aspects, their diagnosis criteria,
and determination of the competent authority to deal with the recruitment
complaints would be essential, and should be conducted according to the rules
and legal texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisdiction
  • Recruitment Complaints
  • Iranian Legal System
  • Work Trial Authorities
  • Administrative Justice Court
-الهیان، محمدجواد، ( 1383 )، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی
کشور در زمینۀ مسائل کار و تأمین اجتماعی، ج 1، چاپ دوم، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
-الهیان، محمدجواد، ( 1387 )، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی
کشور در زمینۀ مسائل کار و تأمین اجتماعی، ج 3، تهران:مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
- الهیان، محمدجواد، ( 1390 )، پرسش و پاسخ در زمینۀ روابط کار ، ج 4، تهران :مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
- الهیان، محمدجواد، ( 1389 )، مجموعه حقوق کار (دامنه شمول قانون کار)، ج 1، تهران : مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
- امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، ( 1388 )، حقوق اداری، چاپ ششم، تهران: میزان.
- حسینی پور اردکانی، مجتبی، ( 1389 )، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی، تهران: جنگل (جاودانه).
- دوانی، غلامحسین، ( 1379 )، مجموعه قو انین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ، چاپ هشتم، تهران: کیومرث.
- صدرالحفاظی، نصرالله، ( 1372 )، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری ، تهران : شهریار.
- عراقی، عزتالله، ( 1387 )، حقوق کار ( 1)، چاپ نهم، تهران: سمت.
- قربانی، فرجالله، ( 1389 )، مجموعه آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری، چاپ پنجم، تهران: فردوسی.
- نجابت خواه، مرتضی، ( 1390 )، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران :جنگل (جاودانه).
-نعیمی، عمران، ( 1388 )، صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری ، صلاحیت قضایی و دادرسی اداری ، چاپ
اول، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
- وحید عبانیا، رسول، ( 1388 )، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینۀ
مسائل کار و تأمین اجتماعی، تبریز: فروزش.
ساختار قانونی نظارت بر فعالیت شرکت های دولتی و » ،( - امینی، امرالله و امامی، مصطفی، ( 1390
. مجله تحلیلی، اطلاع رسانی و پژوهش حسابرس،آبان، شماره 55 ،« واگذاری آنها
تمایز صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و » ،( - محمودی، جواد، ( 1384 ) و ( 1385
46 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 48 ، پاییز 94
دو فصل نامه تخصصی حقوق عمومی و ح قوق بشر، پاییز و زمستان و بهار و ،« مراجع قضایی  تابستان،شماره 2 و 3
- آیین نامۀ مقررات استخدامی اعضای هیئتعلمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مصوب .1371/1/25
. - اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1366
.1389/1/ - اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 24
1364 و ملحقات بعدی آن در ارتباط با فهرست سی و دو /6/ 9 مصوب 6 / - بخشنامه شماره 1301 گانه مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی.
.1345/3/ - قانون استخدام کشوری مصوب 31
- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
.1387/3/ اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25
- قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات
.1374/7/ عمومی غیردولتی مصوب 11
.1360/11/ - قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4
.1385/9/ - قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25
.1392/3/ - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25
.1373/4/ - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19
.1366/6/ - قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1
.1386/7/ - قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8
.1359/4/ - لایحۀ قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 13