دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
شماره 48
این شماره مربوط به پاییز 1394 بوده که در آذرماه 94 به چاپ رسیده است.
شماره 47
این شماره مربوط به تابستان 1394 بوده که در آبان 1394 به چاپ رسیده است.
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی

سیدفضل اله موسوی؛ سیدحسین حسینی؛ سید حسین موسوی فر

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، صفحه 9-25

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1752

چکیده
  اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند ...  بیشتر

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)

ولی رستمی؛ سمیرا َاصغری

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1753

چکیده
  مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص ...  بیشتر

بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی

جواد صالحی

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1754

چکیده
  افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته ...  بیشتر

تأثیر تئوری های واقعگرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل

مهدی فیروزآبادیان؛ محمود جلالی؛ لیلی رئیسی

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، صفحه 69-95

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1755

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطۀ بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است ...  بیشتر

بایسته های حقوقی بودجۀ نهادگرا

مهدی رضایی

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، صفحه 97-117

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1756

چکیده
  پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . ...  بیشتر

نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1757

چکیده
  توسعۀ صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار ...  بیشتر

کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی

مهدی شهابی

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1758

چکیده
  ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری ...  بیشتر