نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور ایران، تهران

چکیده

افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری
حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند
به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه
کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه
برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و
افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادلۀ دیوان کیفری
بینالمللی در زمینۀ افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض
با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطالۀ دادرسی قرار میگیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessities and Challenges of Evidences Disclosure; Manifestation of Defensive Rights of the Accused in ICC's Statute

نویسنده [English]

  • Javad Salehi

چکیده [English]

Disclosure of evidences to the accused is one of his defensive right
components. Criminal Justice requires that the position of the accused in the
criminal justice system be upgraded to the extent that he could defend himself.
The accused is not entitled to use the facilities for collecting and presenting
evidences for his acquittal charges after his arrest. In international criminal
trials it is the duty of the Prosecutor, so that, in addition to other obligations, he
may collect and disclose the evidences in favor of the accused. Although the
International Criminal Court's Statute and Rules of Procedure and Evidence are
innovative with regard to the evidences disclosure to the accused, but this
disclosure is inconsistent with the protection of witnesses and victims, the
confidentiality of reasons and prolongation of proceedings

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Evidences Disclosure to Accused
  • Protection of Witnesses and Victims
  • Evidences Confidentiality and Prolongation of Proceedings
 
- کاشانی، محمود، ( 1383 )، استانداردهای جهانی دادگستری، چاپ 1، تهران: میزان.
- فضائلی، مصطفی، ( 1387 )، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ 1، تهران: شهردانش.
- محمدنسل، غلامرضا، ( 1391 )، مجموعه مقررات دیوان بینالمللی کیفری، چاپ 2، تهران: دادگستر.
نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی » ،( - آشوری، محمد، ( 1378
. مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 3 ،« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلۀ » ،( - بابایی، محمدعلی و افراسیابی، علی، ( 1389  آموزههای حقوقی، شماره 12 ،« تحقیقات مقدماتی
تکامل حقوق بزه دیدهگان از منظر » ،( - رضویفرد، بهزاد و فقیه محمدی، حسن، ( 1390
مجله حقوق بینالمللی؛ نشریۀ مرکز امور حقوقی ،« مقررات موضوعه دیوان کیفری بینالمللی . بینالمللی ریاست جمهوری، شماره 45
اصل برابری سلاحها در فرایند کیفری (با تکیه بر حقوق فرانسه و » ،( - ساقیان، محمدمهدی، ( 1385 56 - مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 57 ،«( ایران
تعالی ،« تعارض ادلۀ کیفری از منظر دادرسی عادلانه » ،( - صالحی، جواد و صمدی، محمد، ( 1387 .27 - حقوق، شماره 28
در ،« حق آگاهی متهم؛ جلوهای از دادرسی عادلانه » ،( - صالحی، جواد و زیدآبادی، رضا، ( 1392
مجموعه مقالات برگزیدة نخستین همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری؛ فرصتها و چالشها (بایستههای پژوهش در نظام عدالت کیفری)، چاپ 1، تهران: میزان.
جایگاه بزهدیدگان و شهود در اسناد و رسیدگیهای دیوان » ،( - فقیه محمدی، حسن، ( 1390
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکزی. ،« کیفری بینالمللی مترجم: ،« قربانیان و شهود در حقوق بینالملل از حق حمایت تا حق بیان » ،( - والین، لوک، ( 1385
توکل حبیبزاده و مجتبی جعفری، مجلۀ حقوق بینالمللی؛ نشریۀ مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست . جمهوری، شماره 34  Calvo-Goller, K. N. (2006), The Trial Proceedings of the International
Criminal Court. ICTY and ICTR Precedents, Martinus Nijhoff.
- May, R. and M. Wierda (2002), International Criminal Evidence, Transnational Publishers, Ardsley, New York.
- Nowak, Manfred, (1993), U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rhein, Strasbourg; Arlington.
- Schabas, William A. (2011), An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press.
- Ambos, K. & Miller, Dennis, (2007), “Structure and Function of the
Confirmation Procedure before the ICC from a Comparative Perspective”,
International Criminal Law Review, Vol. 7, No. 2-3.
- Ambos, K. (2009), “Confidential Investigations (Article 54(3) (E) ICC
Statute) vs. Disclosure Obligations: the Lubanga Case and National Law”, New
Criminal Law Review, Vol. 12, No. 4.
- Arsajani, Mahnoush. H. & W. Michael Reisman, (2005), “The Law in
Action of International Criminal Court”, American Journal of International Law, Vol. 99.
- Baylis, Elena A. (2009), “Outsourcing Investigations”, UCLA Journal of
International Law & Foreign Affair, Vol. 14.
- De Vos, Christian M. (2008), “Someone Who Comes between one Person
and Another: Lubanga, Local Cooperation and the Right to a Fair Trial”,
Melbourne Journal of International Law, Vol. 12.
- Kuschnik, Bernard, (2009), “International Criminal Due Process in the
Making: New Tendencies in the Law of Non-Disclosure in the Proceedings
before the ICC”, International Criminal Law Review, Vol. 9.
- Leigh, M. (1997), “Witness Anonymity Is Inconsistent with Due Process”,
American Journal of International Law, Vol. 3.
- Marchesiello, M. (2002), “Proceedings before the Pre-Trial Chamber”, in:
A. Cassese, P. Gaeta and J. R. W. D. Jones (eds.), the Rome Statute of the
International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, Vol. II.
- Miraglia, M. (2008), “Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and
Nature of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in Lubanga”, Journal
of International Criminal Justice, Vol. 6.
- Robinson, Darryl (2008), “The Identity Crisis of International Criminal
Law”, Leiden Journal of International Law, Vol. 21.
- Schabas, William. A. (2008A), “Prosecutorial Discretion v. Judicial
Activism at the International Criminal Court”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 6.
- Schabas, William. A. (2008B), “Complementarity in Practice: Some
Uncomplimentary Thoughts”, Criminal Law Forum, Vol. 19.
- Stuart, H. V. (2008), “ICC in Trouble”, Journal of International Criminal
Justice, Vol. 6.
- Swoboda, Sabine, (2008), “The ICC Disclosure Regime: A Defence
Perspective”, Criminal Law Forum, Vol. 19.
- Turner, Jenia Iontcheva, (2008), “Defense Perspectives on Law & Politics
in International Criminal Trials”, Virginia Journal of International Law, Vol. 48.
- Weissbrodt, D., F. Pekinm and A. Wilson, (2006), “Piercing the
Confidentiality Veil: Physician Testimony in International Criminal Trials
against Perpetrators of Torture”, Minnesota Journal of International Law, Vol. 15.
- Prosecutor v. Bagosora et al., Decision on Interlocutory Appeals of
Decision on Witness Protection Orders, Case No. ICTR-98-41-AR73(B), 6
October,2005,Availableat:
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB452/docs/doc23.pdf.
accessed on 10 Feb. 2013.
- Prosecutor v. Blaškić, Judgement, Case No. IT-95-14-A, 29 July 2004,
Available at: www.icty.org/case/blaskic/4. accessed on 12 August 2013.
- Prosecutor v. Brima et al., Decision on Joint Defence Motion on Disclosure
of all Original Witness Statements, Interview Notes and Investigators’ Notes
Pursuant to Rules 66 and/ or 68, Case No. SCSL-04-16-T, 4 May 2005,
Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/SCSL/SCSL-04-
16_Files/SCSL-04-16-T-483.htm. accessed on 29 May 2013.
- Prosecutor v. Furundžija, Scheduling Order, Case No. IT-95-17/1-PT, 29
April 1998, Available at: http://www.icty.org/case/furundzija/4. accessed on 22
August 2013.
- Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui, Corrigendum to the Decision on
Evidentiary Scope of the Confirmation Hearing, Preventive Relocation and
Disclosure under Article 67(2) of the Statute and Rule 77 of the Rules, Case No.
ICC-01/04-01/07-428-Corr, 25 April 2008, Available at: http://www.icccpi.
int/en_menus/icc/situations/aspx. accessed on 12 August 2013.
- Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui, Status Conference, Case No.
ICC-01/04-01/07-T-52-ENG, 27 November 2008, Available at: http://www.icccpi.
int/en_menus/icc/situations/aspx. accessed on 12 August 2013.
- Prosecutor v. Katanga, First Decision on the Prosecution Request for
Authorisation to Redact Witness Statements, Case No. ICC-01/04-01/07-90, 7
December,2007,Availableat:
http://www.iclklamberg.com/Caselaw/DRC/Katanga/Appeals/ICC-01-04-01-07-
475-ENG.pdf. Accessed on 11 July 2014.
- Prosecutor v. Katanga, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the
decision of Pre-Trial Chamber I entitled ‘‘First Decision on the Prosecution
Request for Authorisation to Redact Witness Statements’’, Case No. ICC-04/01-
01/07-475,13May,2008,Availableat:
http://www.iclklamberg.com/Caselaw/DRC/Katanga/Appeals/ICC-01-04-01-07-
475-ENG.pdf. accessed on 24 July 2014.
- Prosecutor v. Katanga, Judgment on the appeal of Mr. Katanga against the
decision of Pre-Trial Chamber I entitled, “First Decision on the Prosecution
Request for Authorisation to Redact Witness Statements”, Case No. ICC-04/01-
01/07-476,13May2008.Availableat:
http://www.worldcourts.com/icc/eng/decisions/2008.05.13_Prosecutor_v_Katan
ga3.pdf. Accessed on 25 July 2014.
- Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui, Decision on the Prosecutor`s
Request for Late Disclosure of Exculpatory Evidence Witness P-387, Case No.
ICC-01/04-01/07-1423, 25 August 2009, Available at: http://www.icccpi.
int/en_menus/icc/situations/aspx. accessed on 12 August 2013.
- Prosecutor v. Krstić, Judgement, Case No. IT-98-33-A, 19 April 2004,
Available at http://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/krs-aj040419e.pdf
accessed on 13 July 2013.
- Prosecutor v. Kordić and Čerkez, Decision on Motions to Extend Time for
Filing Appellant’s Briefs, Case No. IT-95-14/2-A, 11 May 2001, Available at:
www.icty.org/x/cases/kordic/acdec/en/040211.htm. accessed on 12 August 2013.
- Prosecutor v. Lubanga, Decision on Prosecution`s Requests to Add Items to
the Evidence to be Relied on at Trial Filed on 21 April and 8 May 2008, Case
No. ICC-01/04-01/06-1377, 4 June 2008, Available at http://www.icccpi.
int/en_menus/icc/situations/aspx. accessed on 13 July 2013.
- Prosecutor v. Lubanga, Second Decision on the Prosecution Requests and
Amended Requests for Redactions under Rule 81, Case No. ICC-01/04-01/06-
455,20September2006,Available,at:http://www.icc
cpi.int/en_menus/icc/situations/aspx. Accessed on 13 July 2013.
- Prosecutor v. Lubanga, Decision on the Final System of Disclosure and the
Establishment of a Timetable, Case No. ICC-01/04-01/06-102, Annex 1, 15 May
2006, Available at http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations/aspx. accessed
on 13 July 2013.
- Prosecutor v. Lubanga, Decision on the Postponement of the Confirmation
Hearing and the Adjustment of the Timetable Set in the Decision on the Final
System of Disclosure, Case No. ICC-01/04-01/06-126, 24 May 2006, Available
at http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations/aspx. accessed on 13 July
2013.
- Prosecutor v. Lubanga, Decision Regarding the Timing and Manner of
Disclosure and the Date of Trial, Case No. ICC-01/04-1/06-1019, 9 November
2007, Available at: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc511249.PDF.,
accessed on 14 June 2014.
- Prosecutor v. Lubanga, Prosecution Submission of Information on the 29
February 2008 Disclosure of Incriminatory Evidence and Request for Protection,
Case No. ICC-01/04-1/06-1212, 7 March 2008, Available at:
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ICC/Stay_the_Proceedings.html.
Accessed on 17 June 2014.
- Prosecutor v. Lubanga, Hearing Transcript, Case No. ICC-01/04-1/06-T-75,
13February,2008,Availabl,at:http://icccpi.
int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%20
0104/related%20cases/icc%200104%200106/transcripts/trial%20chamber%20i/
Pages/icc%2001%2004%2001%2006%20t%2075%20eng%20et%20wt%2013%
2002%202008%201%2049%20nb%20t.aspx. Accessed on 29 July 2014.
- Prosecutor v. Lubanga, Decision on the Final System of Disclosure and the
Establishment of a timetable, Case No. ICC-01/04-01/06-102 Annex I, 15 May
2006,Available,at: http://www.iclklamberg.com/Caselaw/DRC/Dyilo/PTCI/ICC-
01-04-01-06-407_English.pdf. Accessed on 19 July 2014.
- Prosecutor v. Lubanga, Decision on the Final System of Disclosure and the
Establishment of a Timetable, No. ICC-01/04-1/06-102, 15 May 2006, Available
at:http://www.icc,cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/cases/Pages/
cases%20index.aspx. Accessed on 13 July 2013.
- Prosecutor v. Lubanga, Decision Establishing General Principles Governing
Applications to Restrict Disclosure pursuant to Rule 81(2) and (4) of the Statute,
Case No. ICC-01/04-1/06-108, 19 May 2006, Available at: www.icccpi.
int/iccdocs/doc/doc192159.PDF. accessed on 23 July 2014.
- Prosecutor v. Lubanga, Hearing Transcript, Case No. ICC-01/04-1/06-T-52,
1 October,2007,Availableat http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations/aspx. Accessed on 13 July 2013.
- Prosecutor v. Milošević, First Decision on Prosecution Motion for
Protective Measures for Sensitive Source Witnesses, Case No. IT-02-54-T, 3
May,2002,Available,at:
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/jud_supplement/supp50-
e/milosevic.htm. accessed on 5 June 2013.
- Prosecutor v. Milutinović et al., Decision on Prosecution’s Motions for
Protective Measures, Case No. IT-99-37-PT, 17 July 2003, Available at:
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/jud_supplement/supp45-
e/milutinovic.htm. accessed on 27 May 2013.
- Prosecutor v. Norman et al., Decision on Disclosure of Witness Statements
and Cross-Examination, Case No. IT- 98-33-A, 16 July 2004, Available at:
http://www.commonlii.org/sl/cases/SCSL/2004/115.html. accessed on 2 August 2013.
- Prosecutor v. Orić, Decision on Defence Motion to Recall a Witness, Case
No.IT-3-68-T,30,November,2004,Availableat:
www.icty.org/x/cases/oric/tdec/en/051213.htm. accessed on 12 August 2013.
- Prosecutor v. Sesay et. al., Ruling on Oral Application for the Exclusion of
Part of the Testimony of Witness TF1-199, Case No. SCSL-04-15-T, 26 July
2004,Available,at:
https://www.unodc.org/tldb/pdf/International_Jurisprudence/Adhoc_Tribunals/S
CSL_Sesay_Kallon_Gbao_Appeal_Judgement.pdf. accessed on 12 May 2013.
- Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,
Available,at:
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept08_en.pdf.
accessed on 10 July 2014.