نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

تهعد در عالم حقوق اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد اورند اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش تهعدی الزام اور برای خود با دیگر ی ایجاد کند از دیدگاه برخی از حقوقدانان  امری توجیه  ناپذیر  و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهد آور بودن  اراده یک جانبه شخص نسبت به خود را به گونه ای که بتواند منشا حقی قانونی برای طرف مقابل شود مورد نقد و بررسی قرار می دهد در این نوشتار علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقین  و مخالفین  این نهاد تلاش شده است  به استناد مصادیق احتمالی ان در قوانین ایران آنچه با معیار های داخلی پذیرفتنی  تر است معرفی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the theory of unilateral effect of obligators will

نویسنده [English]

  • saeed bigdeli
 
 Colin etCapitan, (1995), courelementair de droitfrancais, Tome2, 5e edition, Paris, dalloz.
 Marty (J), Raynaud (p), (1989), obligations, sirey, 2eedition, Paris.
 Stark (B), (1972), obligations, liberair technique, Paris.
 Mazaud (L – H – J), Chabas, (1991), lecons de droit civil, tome 2, Montchristian, Paris.
 Martin de la moute, (1999), EncyclopedyDalloz.
 Malaury .Aynes, (1992), obligations, cujas.