نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانش اموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند  به طور کامل موفق به انجام وظیفه خود نشدند بنابر این نهاد امبود زمان سوئدی به عنوان نهادی که نظارتی فرا قضایی و غیر رسمی را اعمال می کند به مددمحاکم آمد و نظارت قضایی را در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان  تکمیل کرد.در گفتار نخست این نگارش چگونگی گسترش جهانی  این نهاد و دلایل ان و کارکرد های چندگانه  آمبود زمان مورد بررسی قرار می گیرد  ودر گفتار دوم به نظارت فراقضایی و چگونگی اعمال ان توسط این نهاد پرداخته می شود 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ombudsman,ultra-judicial review supplement of judical review

نویسندگان [English]

  • saeed bigdeli 1
  • vali rostami 2
  • Fazlollah joker 3
 
 Adamolekunon, Ladipo (2005),»The transfer ability of governance institutions: two illustration Sweden’s ombudsman and Hongkong’s independent commission against corruption«, Department of Public Administrationand Development
Management, UNDESA, Tus.
 Benny Y. T. Tai( (2010), »Models of Ombudsman and human rights protection«, International Journal of Politics and Good Governance, Volume 1, No. 1.3 Quarter III.
 Buck, Trevor, Kirkham, Richard, Thompson, Brain (2011), The ombudsman enterprise and administrative justice, UK,Ashgate.
 Finker, evgeny (2005),» Defendingrights, promoting democracy, the institution of ombudsman in Poland, Russia and Bulgaria«, occupied Palestine, the Hebrew university of Jerusalem.
 Kuchko-standlmayer(ed),Gabriele(2008), European ombudsman-institution«, Austria, springing Wien New York.
 Kuchko-standlmayer (ed.), Gabriele (2009),» The spread of the ombudsman idea in European«, Austria, universityof Vienna.
 Magnette, Paul (2003),» Between parliamentary control and the rule of law: the political role of the Ombudsman in the European Union«, Journal of European Public Policy, October 677–694.
 Mollah,Md. Awal Hossain,Uddin,Md. Nizam(2004),»Ombudsman for Bangladesh: theory and reality«, International Journal of Public Administration, Volume 27, Issue 11-12, p 979-1002
 Obeidollah, a.t.m (2001), »Democracy and good governance the role of ombudsman«, first edition, Dhaka, Bangladesh, Bangladesh institute of parliamentary studies.
 Oosting, Morgan (2000), »Protecting the integrity and independence of ombudsman institution: global respective«, international ombudsman institute, Durban, South Africa.
 Pinheiro, S, Paulo, Baluarte, C, David )2000(,»National Strategies human rights commission, ombodsman, and national action Plans«,Human Development Report 2000 Background Paper,
 Seneviretne, Mary (2002),» Ombudsman, public services and administrative justice«, UK, Butterworth’s LexisNexis.
 Soderman, jocab (2004), »How to be a good ombudsman«, international ombudsman institute, Madrid, Spain, Conference of European Ombudsmen.
 Acts, Document
 The European ombudsman annual report, 199
 Maastricht treaty, 1992.