نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است این گونه روابط در قالب همکاری های چند جانبه در سازمان های  بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای می گذارند سازمان جهانی تجارت مجموعه ای از قواعد و مقررات و رویه ها را پدید اورده که در نظام حقوق بین الملل ایجاد شده است و نظم حقوقی ان کاملا در ارتباط با نظم حقوقی آن کاملا در ارتباط  با نظم حقوقی بین المللی است .سازمان در نظم  حقوق خود بسیاری  از اصول مسلم حقوق بین الملل از جمله  اصل برابریب تام دولت ها اصل حسن نیت اصل حلو فصب مسالمت آمیز اختلافات را رعایت می نماید  قواعدی که در دل سازمان ایجاد شده اند با معاهدات و قواعد قبل و بعد از تاسیس سازمان ارتباط دارند  همچنین رویه هیئت های حل و فصل اختلاف و رکن استیناف  در تفسیر موافقتنامه ها  به اصول تفسیر در حقوق  بین الملل  عمومی رجوع می کنند. آن ها در حل اختلاف  قانون حاکم را تنها محدود به موافقتنامه ها ی تحت شمول سازمان نمی سازند و قواعد حقوق بین الملل را نیز اعمال می نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

word trad organization and international legal order

نویسنده [English]

  • mohamad shamasaee
 
 Amrita Narlikar,(2005), The World Trade Organization: A very short Introduction, (New York: Oxford University Press, 2005)
 Asif. H., Qureshi, (1999), International Economic Law, Sweet and Maxwell, London.
1 . quoted in: Lamy, P., Op. Cit., p. 981
 World Trade Organization, Understanding the WTO, (Geneva: World Trade Organization, Information and External Relations Division, 2011)
Articles:
 Barabara Oliveira, (2005), the Relationship between WTO Law and Public International Law: the Applicable Law in Dispute Settlement at the WTO, University College London LLM Program.
 Jacques H.J. Bourgeois, (2009), The World Trade Organization Dispute Settlement System: Embedded in Public International Law? In DISPUTE RESOLUTION, Carl Baudenbacher ed., German Law Publishers.
 James Cameron, Kevin R. Gray, (2001), Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50.
 Joost Pauwelyn, (2007), The Role of Public International Law in the WTO: How far can we Go? AJIL, Vol. 95, 2001
 Pascal Lamy, The Place of WTO and its Law in the International Legal Order, EJIL, Vol. 17, no.5.
 Steve Charnovitz, (2002), International Standards and the WTO, The George Washington University Law School, paper for the Global Forum on Trade, Environment and Development, May.
 Steve Charnovitz, (2005), the World Trade Organization in 2020, Journal of International Law and International Relations, vol. 1 (1-2).
 Surya P. Subedi, (2010), WTO Dispute Settlement Mechanism as a New Technique for Settling Disputes in International Law Duncan French, Matthew Saul, Nigel D. White, eds. Hart Publishing, Oxford.
 Tomer Broude, (2008)Principles of Normative Integration and the Allocation of International Authority: the WTO, the Vienna Convention on the Law of Treaties, and the Rio Declaration, Loyola University Chicago International Law Review, Volume 6, Issue 1.