نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه  نمی شود اما از لزوم بی طرفی  دادستان که د رقوانین موضوعه تلویحا  و یا صراحتا مورد توجه قرار گرفته است استنباط می شود که در حقوق ایران نیز باید در ارائه  دلایل به نفع متهم و جلوگیری ازدلایل فاسد علیه او خود داری نکند.با این حال شایسته است که قوانین موضوعه  و رویه قضایی به خلا موجود در این زمینه تو جه کرده و وظیفه دادستان را در امور مزبور متذکر شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the comprative study of situation of prosecutor and his(or her) impratility to evidences favor and against accused in Iran and U.S law

نویسندگان [English]

  • hassanali moazenzadegan 1
  • sirous zargham nezhad 2
 
 Criminal Justice Act 2003.
 Criminal Procedure and investigations Act 1996.
 The U.S Constitution.
 Acker, James and David Brody, (2004), Criminal Procedure, Jones and Berlet Publisher &, Inc, Second Edition.
 Alexis, Martin. “Prosecutorial Misconduct”, Washington, U.S, Georgetown University Law Center, 1998.
 Del Carmen, Rolando, (2007), Criminal Procedure, Wads Worth, Belmont, Eighth Edition, U.S.
 Ferdico, Johnand Henry Fradella and Christopher Totten, (2008), Criminal Procedure, Wads Worth, Belmont, U.S, Tenth Edition.
 Frohmann, Lisa, (2008), Prosecutors and Prosecution, Ashgale Publishing Company, Burlington, U.S.
 Gardner, Thomas and Terry Anderson, (2004), Criminal Evidence, Wads worth Publishing, Belmont, U.S.
 Garner, Brayan (Editorin Chief), (2004), Black’s Law Dictionary, Thomson Publishing.
 
 Gershman, Bennett, (2001), “The Prosecutor’s duty to truth”, torrent Washington, US, George Town university press.
 Hess, Karen and Christine Hess Orthmann, (2010), Criminal Investigation, Delmar Publishing, Clifton Park U.S, Ninth Edition.
 Hoffman, Dennis, Criminal Justice, (2000), IDG books word wide, Inc.
 Lerman, Lisa and Philip Schray, (2008), Ethic Problems in the Practice of Law, Aspen Publishers, New York.
 May, Richard and Steven Powles, (2004), Criminal Evidence, Sweet and Mau Well Publishing, London.Fifth Edition.
 Neubauer, David and Henry Fradella, (2008), America’s Courts, Wad Worth, Belmont, U.S.
 Sprack, John, (2006), Criminal Procedure, Oxford University Press.
 United Nations, Prosecution Service, (2006), Office on drugs and crime, New York.
 Zabel, Richard and Benjamin James, (2008), in Pursuit of Justice, human right First Publishing, Washington, and U.S.
 Keane, Adrian, (2006), the modern law of evidence, Oxford university press, sixth edition.
 www.legal-dictionary.thefreedictionary.com
 www.americanbar.org