نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری  یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the judical review of administrTIVE JUSTICE COURT

نویسنده [English]

  • mohammad reza vuijeh
 
 Chapus, René,( 2001), Droit administratif général, T .1, 15e éd., Paris, Montchrestien.
 CHAPUS, René, (2002), Droit du contentieux administratif, 10e éd., Paris, Montchrestien.
 Eisenmann, Charles, (1957), « Le droit administratif et le principe de légalité », Etudes & Documents, Conseil d’Etat, p.26.
 Morand-Deviller, Jean, (1999), Cours de droit administratif, 6e éd., Paris, Montchrestien.
 Rivero, Jean, (1995), Droit public, T.1, 3e éd., Paris, Economica.