نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست‌های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه‌ای نمایان می‌سازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of European Court of Justice in the Development of EU Legal Integration

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Farokhi 1
  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavam Abadi 2
  • Seyd Ghasem Zamani 3

چکیده [English]

European Court of Justice (ECJ) is the judicial body of the European Union (EU). Since its founding in 1952, ECJ has always played a prominent role in the development of the EU law. What has been studied in this article is the role of ECJ in transition of the EU law from duality (between national law of member states and EU law) to legal monism with the superiority of EU law. In implementation of its effective role, the ECJ has utilized different instruments such as Interpretation of EU law under the preliminary rulings, addressing the infringements of the EU law, recognizing the general principles of law in the form of case law, and also the principle of proportionality of regulations and domestic politics to promote the position of EU law in relation to municipal law of member states. This research partly reveals the process of EU legal integration, through the study of the ECJ case law

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • European Court of Justice
  • Instruments of Legal Integration
  • Case Law
  • Proportionality Principle
- فرسایی، شهرام، ( 1382 )، تحولات نوین سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا، چاپ اول، تهران،
مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- کاتبرت، مایک، ( 1380 )، حقوق اتحادیه اروپا، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، چاپ
اول، بهار، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
- کدخدایی، عباس، ( 1380 )، ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
رژیم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی؛ عدم شمولیت و » ،( - تقوی، سید محمدعلی، ( 1392
. پژوهشنامۀ ایرانی سیاستبینالملل، سال دوم، پاییز و زمستان، شماره 1 ،« یکپارچگی
- Craig, Paul and Gráinne de Búrca, (2011), EU Law: Text, Cases, and
Materials, 5th ed. New York: Oxford University Press.
- Rasmussen, Hjalte, (1986), On Law and Policy in the European Court of
Justice, Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Stone Sweet, Alec, (2000), Governing with Judges: Constitutional Politics
in Europe, New York: Oxford University Press.
-Stone Sweet, Alec and James A. Caporaso, (1998), From Free Trade to
Supranational Polity: The European Court and Integration, In European
Integration and Supranational Governance, edited by Wayne Sandholtz and
Alec Stone Sweet, 92-133. New York: Oxford University Press.
-Alter, Karen J., (1998), “Who are the “Masters of the Treaty”? European
Governments and the European Court of Justice,” International Organization, Vol. 52, No. 1.
-Alter, Karen J. and Sophie Meunier-Aistsahalia, (1994), “Judicial Politics in
the European Community: European Integration and the Pathbreaking Cassis de
Dijon Decision,” Comparative Political Studies, Vol. 26, No. 4.
-Burley, Anne-Marie and Walter Mattli, (1993), “Europe before the Court: A
political Theory of Legal Integration,” International Organization, Vol. 47, No. 1.
-Carrubba, Clifford J., Matthew Gabel, and Charles Hankla., (2008),
“Judicial Behavior under Political Constraints: Evidence from the European
Court of Justice,” America Political Science Review, Vol. 102, No. 4.
- Garrett, Geoffrey, R. Daniel Kelemen, and Heiner Schulz, (1998), “The
European Court of Justice, National Governments, and Legal Integration in the
European Union,” International Organization, Vol. 52, No.1.
- Jacobs, Francis, (2006), “The Role of the European Court of Justice in the
Protection of the Environment,” Journal of Environmental Law, Vol. 18, No. 2.
- Mattli, Walter and Anne-Marie Slaughter, (1998), “Revisiting the European
Court of Justice.” International Organization, Vol. 52, No. 1.
-Stone, Sweet, Alec and Thomas Brunell, (2012), “The European Court of
Justice, State Noncompliance, and the Politics of Override.” American Political
Science Review, Vol. 106, No.1.
- Tridimas, George and Tridimas Takis, (2004), “National courts and the
European Court of Justice: a Public Choice Analysis of the Preliminary
Reference Procedure,” International Review of Law and Economics Vol. 24.
-Wasserfallen, Fabio, (2010), “The Judiciary as Legislator? How the
European Court of Justice Shapes Policy-making in the European Union,”
Journal of European Public Policy Vol. 17, No. 8
-Court of Justice of the European Union Annual Report 2010, “Statistics
concerning the judicial activity of the Court of Justice”, 2010.
-Treaty Establishing European Community (Roma Treaty), 1957.
-Treaty of Lisbon, Lisbon, Portugal, 13 December 2007.
-Treaty on the European Union, 7 February 1992.
Cases:
-Case 22/70 Commission v Council [1971] ECR 263.
-Case 120/78 Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für
Branntwein [1979] ECR 649.
-Case 26/62 NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend
en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1.
-Case 26/62 NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend
en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1.
-Case 6/64 Flaminio Costa v ENEL [1964] ECR 585, 593.
-Case 14/83 Von Colson and Kamann v Land Nordrhzin-Westfalen [1984]ECR 1891.
-Cases C-6 and 9/90 Francovich and Bonifaci v Italy [1991] ECR 1-5357.
-Case 28/67 Mölkerei-Zentrale Westfalen v Hauptzollamt Paderborn [1968]ECR 143, 153.
-Case 96/81 Commission v Netherlands [1982] ECR 1791.
-Case 167/73 Commission v France [1974] ECR 359.
-Cases 28-30 Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV and Hoechst-
Holland NV v Nederlandse Belastingadministratie [1963] ECR 31.
-Case 283/81 Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health[1982] ECR 3415.
-Case 66/80 International Chemical Corporation v Amministrazione delle
Finanze dello Stato [1981] ECR 1191.
-Case 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein[1979] ECR 649.