نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مفید قم

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نسل‌ها در حقوق بشر از یک‌سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه‌ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین‌المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراین‌باره مجال طرح می‌یابد این است که آیا تلاش‌های اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به‌عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟
مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارش‌ها مناسبات میان حق بر همبستگی بین‌المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می‌رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین‌المللی» جستجو می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right to Solidarity and Iinternational Solidarity: Challenges Ahead and the Most Recent Changes

نویسندگان [English]

  • mostafa Mir Mohammadi 1
  • Jalal Sadeghi 2

چکیده [English]

Generations theory in human rights on the one hand, and solidarity rights on the hand have always had proponents and opponents. After three decades of the emergence of solidarity rights, it has been accepted much better on the regional level than on the global scale. Nevertheless, in recent years the United Nations has endeavored to introduce a new reading of solidarity rights through its two special reporters, who seek to reintroduce this right and its instances. But the question that arises is whether recent measures of the United Nations could be considered as a new evolution of solidarity rights? Will reporters be able to redefine and recognize solidarity rights as a collective and third generation right in the human rights system?
This article tries to analyze and consider the relationship between solidarity rights and the right to international solidarity through with an overview of the latest instruments and reports.
It seems that the reporters of the United Nations seek third generation rights through the “Right of peoples and individual to international solidarity” in order to present a new plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Third Generation Rights
  • Right to Solidarity
  • Solidarity Right
  • International Solidarity
 
- تاموشات، کریستین، ( 1386 )، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- موحد، محمدعلی، ( 1384 )، در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر ، چاپ سوم، تهران: نشر کارنامه.
- راسخ، محمد، ( 1392 )، حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه ی حقوق، فلسفه ی حق و فلسفهی ارزش، چاپ اول، تهران: نشر نی.
- شیملیه، ژانرو، مونیک، ( 1382 )، بشریت و حاکمیت ها ، سیری در حقوق بین الملل ، ترجمهی مرتضی کلانتریان، چاپ اول، تهران، نشر آگه.
- وکیل، امیر ساعد و عسکری، پوریا، ( 1383 )، نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی ، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
- وکیل، امیر ساعد، ( 1392 )، مجمع عمومی سازمان ملل متحد : پیشگام نهضت همکاری مجموعه ،« جامعهی بینالمللی و حقوق بینالملل در قرن 21 » بینالمللی تا مسئولیت حمایت، در
مقالات اهدایی به دکتر محمدرضا ضیایی بیگ دلی، چاپ اول، تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
- زمانی سید قاسم، وکیل، امیر ساعد و عس گری، پوریا، ( 1386 )، نهادها و سازوکارهای
منطقهای حمایت از حقوق بشر، چاپ اول، تهران: مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
. فصلنامه حقوق، دوره 41 ، شماره 4 ،« مبانی حقوق همبستگی » ،( - انصاری، باقر، ( 1390 بررسی ماهیت حقوق همبستگی، » ،( - صلحچی، محمدعلی و درگاهی، رامین، ( 1393
. پژوهش حقوق عمومی، دوره 15 ، شماره 41 ،« حقوق جمعی یا مردمی جهانی شدن و نسل سوم حقوق » ،( - منسرای، ابوصدیق، ترجمه محمدرضا امین، ( 1386
. نشریه حقوق بشر، جلد 2، بهار و تابستان، شماره 1 ،« بشر در آفریقای پس از استعمار
- Bayertz, Kurt, (1999), Solidarity, Kluwer Academic Publishers.
- Ife, Jim, (2008), Human Rights and Social Work Towards Rights-Based
Practice, Cambridge University Press.
- Joseph, Sara and Mc Beth, Adam ,(2010), Research Handbook on
International Law, Edward Elgar Publishing Limited.
- Kabasakal Ara, Zehra F, (2006), Human rights worldwide: A Reference
Handbook, ABC-CLIO, Inc.
- Provost, Rrne, (2004), International Human Rights and Humanitarian Law,
Cambridge University Press.
- Simma, Bruno, (1994), From Bilateralism to Community Interest in
International Low, Collected Courses of the Hague Academy of International
Low, 1994 ed. 217–384, Vol.1994, No.VI, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Tomuschat, Christian, (1993), Obligation for States without or against
Their Will, (Volume 241), The Hague Academy of International Law.
- Wolfrum R. and C. Kojima, (2010), Solidarity: A Structural Principle of
International Law, Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law, Springer.
- Wolfrum, Rudiger, Edited by Hestermeyer Holger, (2012), Coexistence,
Cooperation and Solidarity, Volume 1, Martinus Nijhoff Publishers.
Articles:
- Alston Philip, (1982), “A Third Generation of Solidarity Rights Progressive
Development or Obfuscation of International Human Rights Law?” Netherlands
International Law Review, Vol. 29.
- Drzewicki, Krzysztof, (1984), “The Rights of Solidarity-the third
Revolution of Human Rights”, 53 Nordisk Tidsstrift int 1 Ret 27.
- Mac Donald, R.St .j, (1993), “The Principle of Solidarity in Public
International Law”, in Etudes de droit V en L, honneur de Pierre Lalive, Basle et
al., Helbing and lichtenhahn.
- Wellman, Carl, (2002), “Solidarity, the Individual and Human Rights”,
Human Rights Quarterly, Vol. 22, No. 3.
- African Charter on Human and Peoples' Rights, 1981.
- Commission on Human Rights (2002), E/CN.4/2002/200.
- Commission on Human Rights (2004), Fifty- sixth session, E/CN.4/ Sub.2/
2004/43,15 June.
- Commission on Human Rights (2006), United Nations High Commissioner
for Human Rights, E/CN.4/2006/96, 1 February.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2000), E/c.12/2000/4.
(General Comments NO.14), 25 April – 12 May.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2001), Twenty–Fifth
session, E/c.12/2007/10,10 May.
- Human Rights Council, (2007), United Nations High Commissioner for
Human Rights, A/HRC/4/8, 7 February.
- Human Rights Council, (2008), United Nations High Commissioner for
Human Rights, A/HRC/9/10, 15 August.
- Human Rights Council, (2009), United Nations High Commissioner for
Human Rights, A/HRC/12/27, 22 July.
- Human Rights Council, (2010), Report of the Independent Expert on
Human Rights and International Solidarity, A/HRC/15/32, 5 July.
- Human Rights Council, (2011) , Eighth session , A/HRC/AC/8/CRP.1.
- Human Rights Council, (2012), Report of the Independent Expert on
Human Rights and International Solidarity, A/HRC/21/44/Add.1 , 11 July.
- Human Rights Council, (2013), Report of the Independent Expert on
Human Rights and International Solidarity, A/HRC/23/45/Add.1, 12 March.
- Human Rights Council, (2013), Report of the Independent Expert on
Human Rights and International Solidarity, A/HRC/21/44, 10 August.
- Human Rights Council (2013), Report of the Independent Expert on Human
Rights and International Solidarity, 11 March. A/HRC/23/45.
- Human Rights Council, (2014), Report of the Independent Expert on human
rights and international solidarity, 1 April 2014, A/HRC/26/34.
- General Assembly, (2005), Fifty – ninth session, A/RES/59 / 212, 3 March.
- UNESCO Symposium on the “Rights of Solidarity”, (1980), Mexico, 12-15
August 1980, SS- 80 /CONF. 806/6 Paris, 9 July, 1980.