نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه‌ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل‌ تعارض یک‌جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت‌ها را به‌سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین‌الملل عمومی، منافع دولت‌ها و قیود پیرامون معیارهای حقوق بشر از قبیل اصل تناسب و ملاحظات نظم عمومی موجب کاهش تأثیر حقوق بشر در عرصه بین‌الملل خصوصی و به‌ویژه تعارض دادگاه‌ها شده است. در این مقاله در ابتدا مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با حقوق بشر بررسی شده و سپس هنجارهای حقوق بشر در هریک از مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی با توجه به آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Rights Rules on Private international Law In the Light of European Court of Human Rights Judgments

نویسنده [English]

  • Reza Maghsoudi

چکیده [English]

Human rights norms have caused some evolutions in the scope of forum conflicts, conflict of laws and recognition and enforcement of foreign judgments. Use of traditional rules in this branch of law such as unilateral conflict rules has been questioned and some ancient connecting factors, such as nationality have been periled. In the area of foreign judgments recognition, human rights regulations have also persuaded states to accept acquired rights abroad. However, necessities of public international law, states interests, human rights limits, like proportionality and public order considerations have decreased human rights effects on private international law and especially forum conflicts. In this paper we will first discuss the concept of public order and its relationship to human rights, and then human rights norms in each private international law issues will be analyzed with regard to the judgements of European Court of Human Rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Discrimination
  • Fair Trial
  • Conflicting Rules
  • public order
  • Recognition
- الماسی، نجادعلی، ( 1384 )، حقوق بینالملل خصوصی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
- سلجوقی، محمود، ( 1385 )، حقوق بینالملل خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
- مرادی برلیان، مهدی، ( 1392 )، اصل تناسب در حقوق اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای
دیوان عدالت اداری ایران، تهران: انتشارات خرسندی.
- موحد، محمدعلی، ( 1384 )، در هوای حق و عدالت، چاپ سوم، تهران، نشر کارنامه.
مجله حقوقی بین المللی، شماره ،« تنوع قواعد حل تعارض » ،( - خمامیزاده، فرهاد، ( 1376 .21
نشریه حقوق ،« محدودیتهای حقوق بشر در اسناد بینالمللی » ،( - کوچنژاد، عباس، ( 1383 اساسی، سال دوم، شماره سوم.
،« محدودیتهای اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین » ،( - نیکبخت، حمیدرضا، ( 1385
. مجله تحقیقات حقوقی، شماره 44
جایگاه حقوق بشر در نظریههای روابط » ،( - مصفا، نسرین، ابراهیمی، نبیالله، ( 1387 . فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38 ، شماره 4 ،« بینالملل
- Obrien, John, (1999), Conflict of Laws, Second Edition, London, Cavendish
Publishing Limited.
- Kiestra, Louwrens, (2014), The Impact of the European Convention on
Human Rights, Netherland, Asser Press, Springer.
-Stone, Peter, (2006), EU Private International Law, London, Elgar European Law.
- Bassiouni, M. Cherif, (1996), “International Crimes: JUS COGENS and
Obligatio Erga Cogens”, Law and Contemporary Problems, Vol 59, Noun 4.
- Buonaiuti, Fabrizio Marongiu, (2009), “Lis Alibi Pendens and Related
Actions in Civil and Commercial Matters within the European Judicial Area”,
Yearbook of Private International Law, Vol, 11.
- Clermont, Kevin, (2006), “Exorbitant Jurisdiction”, Maine Law Review, Vol. 58: No 2.
- Fawcett, JJ, (2007), “The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private
International Law”, International and Comparative Law Quarterly, Vol 56.
- Franzina, Pietro, (2011), “Some Remarks on the Relevance of Article 8 of
the ECHR to the Recognition of Family Status Judicially Created Abroad”,
Diritti Umani e Diritto Internazionale, vol. 5, No. 3.
- Hess Burkhard, Peiffer Thomas, (2011), “Interpretation of the Public Policy
Exception As referred to in EU Instruments of Private International and
Procedural Law”, Manuscript completed European Parliament, Brussels,
available at: http://www.europarl.europa.eu/studies.
- Kinsch, Patrick, (2011), “Private International Law Topics before the
European Court of Human Rights”, Yearbook of Private International Law,
Volume 13, European Law publishers & Swiss Institute of Comparative Law.
- Kinsch, Patrick, (2011), “Choice of Law Rules and the Prohibition of
Discrimination under the ECHR”, Law Working Paper Series, Paper number
2011-01, Electronic Copy available at: http://ssrn.com/abstract=1739810.
- Kruger, Thalia, (2010), “The Family: A State of the Art”, Religare Working
Paper No. 2, www.Religareproject.eu.Case & Regulastion:
- Official Journal of the European Union, “Regulation (EC) No 864/2007 OF
The European Parliament and of The Council of 11 July 2007 on the law
applicable to non-contractual obligations (Rome II)”, L 199/40.
- OUP (2011), “Al-Adsani v United Kingdom, Merits”, App No 35763/97,
ECHR 2001-XI, [2001] ECHR 761, (2001), 34 EHRR 273, (2002) 34 EHRR 11,
12 BHRC 88, (2001) 123 ILR 24, IHRL 2981 (ECHR 2001), 21st November
2001, European Court of Human Rights [ECtHR, Grand Chamber], available at
opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ihrl/2981echr01.case.1/...last visited 15
October 2015.