نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران، پردیس البرز

چکیده

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به‌عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان‌شهرها که منجر به ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه‌ای در این مناطق گردیده و تنفس‌گاه‌های طبیعی آن‌ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می‌سازد.
مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش‌گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم‌گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role and Functioning of the National Lands Disputes Commission from the Perspective of a Fair Trial

نویسندگان [English]

  • Reza Tajarloi 1
  • Zeinolabedin Taghavi 1
  • Hossien Poshtdar 2

چکیده [English]

Understanding the role of the Commission of single article as a legal entity - the legal, economic and cultural considerations in the metropolises, that leads to a marginal and illegal construction in these areas and the destruction of their natural environment, reveals the necessity to review the role and functioning of the commission of single article in the Iranian legal system. According to the above mentioned points and the need to review the legal and institutional foundations of the commission of single article, this article examines its procedure and decision-making process based on the the most important principles of a fair trial, in order to determine the efficiency and deficiencies of this administrative authority, so that its weaknesses are identified for review by the legislators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Authorities
  • the Commission of single article
  • Disputes Arising from Public Lands
  • Public interests
  • Principles of Fair Trial
ابوالحمد، عبدالحمید، ( 1370 )، حقوق اداری ایران، چاپ چهارم، تهران: نشر توس. 
جعفری لنگرودی، جعفر، ( 1375 )، دانشنامه حقوق ، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران :  انتشارات امیرکبیر.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( 1380 )، ترمینولوژی حقوق، چ یازدهم، تهران، انتشارات  گنج دانش.
شیدفر، ز، ( 1342 )، حقوق عمومی و اداری، جلد 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
صیادی نژاد، ابراهیمی، تفکری؛ فرید، محمدرضا، محمد، ( 1380 )، مجموعه بخشنامه ها و 
دستورالعملهای اجرایی در ارتباط با واگذاری اراضی ملی و دولتی و نقطه نظرات حقوقی
(سالهای 1359 تا پایان 1387 )، چاپ اول، تهران: اداره کل روابط عمومی و امور بین المللسازمان جنگلها و مراتع کشور.
طباطبائی موتمنی، منوچهر، ( 1374 )، حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت. 
غفاری، محمدحسین، ( 1389 )، مجموعه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و نظرات حقوقی 
ممیزی اراضی (از ابتدای سال 82 تا پایان سال 87 )،چاپ اول 1389 ، تهران: نشر پونه.
ولالومی یر، دپی یر؛ دومیشل، آندره ، ( 1376 )، حقوق عمومی ، ترجمه ابوالفضل قانی ، تهران: نشر دادگستر.
هداوند، مهدی، آقایی طوق، مسلم، ( 1389 )، دادگاه های اختصاصی اداری ، تهران : نشر  خرسندی.
هداوند، مهدی، مشهدی، علی، ( 1389 )، اصول حقوق اداری، چاپ اول، تهران: انتشارات  خرسندی