نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزه
جهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموم
مفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقارب
یافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدن
حقوق، حداقل در برخی از حوزه ها من جمله حقوق بشر به عنوان یک واقعیت مسلم، در حال
روی دادن است. این نـوع جهـانی شدن بـر مبنای نــزدیک شدن انسـانها از لحاظ فرهنگ به
یکدیگر و پذیرش وجـود ارزش ها، باورهـا، آگاهی ها، رفتارها ونهادهای مشترکی که انسانها در
سراسر جهان دارند، شکل و سیاق می یابد و در دو قالب یکسان سازی و یا هماهنگ سازی به
پیش می رود. مقاله حاضر با در نظر گرفتن این مبنای فرهنگی و انتخاب روش هماهنگ سازی،
به تبیین و تحلیل جهانی شدن حقوق بشر به عنوان بارزترین نمونه عملی جهانی شدن حقوق
پرداخته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Universal rights , from Theory to action Bar with emphasis latest global human rights

نویسندگان [English]

  • mahmud akhondi 1
  • mohahmad ali jahed 2
آقایی، داود،( 1375 )، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین  جهانی،انتشارات پیک فرهنگ.
احتشامی، هادی، ( 1388 )، بررسی جهانی شدن دموکراسی، فصلنامه سیاست، مجله 
. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1
ازر، آلبین؛ ( 1387 )، اهمیت پژوهشهای تطبیقی در توسعه و تکامل علوم جزایی،  . مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 10
22 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
امبوس، کای؛( 1386 )، آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط، 
مترجم: آقایی جنت مکان، حسین، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 45
پرادل، ژان؛ ( 1383 )، به دنبال جهانی شدن حقوق کیفری، ترجمه: محمدمهدی ساقیان، 
. مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 11
تاجیک، محمدرضا؛( 1380 )، فرایند جهانی شدن و فراگشت جامعه ایرانی، فصلنامه  . مطالعات راهبردی، شماره 3
توحیدفام، محمد؛ ( 1382 )، باز اندیشی دربارة دولت و دموکراسی درآغاز سدة بیست 
. و یکم، مجله اطلاعات سیاسی  اقتصادی، شماره 195 و 196
توحیدی، احمدرضا؛ ( 1384 )،حقوق بشر و تحولات آن در جهان معاصر، مجله رواق   . اندیشه، شماره 48
توحیدی فرد، محمد؛( 1380 ). فرایند جهانی شدن حقوق کیفری، فصلنامه مدرس،  . شماره 21
جین، لیونز؛ ( 1373 ).مداخله بین المللی، حاکمیت دولت و آینده جامعه بین المللی، 
. ترجمه: خجسته عارف نیا، مجله اطلاعات سیاسی  اقتصادی، شماره 84 و 83
حسینی نژاد، حسینقلی؛( 1383 ). حقوق کیفری بین الملل، تهران، نشر میزان. 
حسینی، حسین؛ ( 1385 ).جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی، مجموعه مقالات 
همایش ملی جهانی شدن حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد.
خمامی زاده، فرهاد؛ ( 1382 ). درآمدی بر روند یکسان سازی حقوق خصوصی در 
مؤسسه بین المللی رم برای وحدت حقوق خصوصی، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره .9
دله، ایو؛ ( 1375 ).دولت و جهانی شدن حقوق، ترجمه: ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات 
. حقوقی، شماره 25  26
دلبروک،جوست؛( 1377 ). حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت،مترجم: 
حسین شریفی، نشر دادگستر.
دهشیری، محمدرضا؛ ( 1380 ).ایران و جهانی شدن، تهدیدها و فرصتها، فصلنامه 
. مصباح، شماره 37
ذاکریان، مهدی، ( 1377 ).جهان شمولی حقوق بشر در نظام نوین بین المللی،فصلنامه 
. پژوهشی امام صادق(ع)، ش 8
حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی.../ 23
ذاکریان، مهدی ؛ ( 1379 ). فرایند یکپارچگی نسلهای حقوق بشر، اطلاعات سیاسی  
. اقتصادی، شماره 157 و 158
ذاکریان، مهدی ؛ ( 1381 ). حقوق بشر در هزاره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 
ردیر، رنه؛( 1371 ) مقدمه ای بر حقوق تطبیقی،ترجمه: محمدعلوی، تهران، دفتر خدمات 
حقوقی بین المللی ج. ا.ا.
رشیدی، احمد؛ ( 1386 ).بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه جامعه و دولت در عصر 
. جهانی شدن، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 3
روحانی، حسن؛ ( 1382 ).مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها، مجله 
. حکومت اسلامی، شماره 28
روییز فابری، هلن و ژان مارک سورل؛ ( 1378 ). آیین های دادرسی بین المللی، ترجمه: 
. ابراهیم، بیگ زاده، مجله حقوقی، ش 24
زراعت، عباس؛ ( 1380 ). نظام حقوقی اسلام و وحدت جهانی حقوق، اطلاعات سیاسی- 
. اقتصادی، ش 165 و 166
ستوده، محمد، ( 1379 ). جهانی شدن و امنیت ملی، مجله علوم سیاسی، سال سوم ، 
. شماره 90
سید فاطمی، سید محمد قاری؛ ( 1382 ). حقوق بشر در جهان معاصر، انتشارات دانشگاه 
شهید بهشتی.
شایگان، فریده و دیگران،( 1382 ).تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق 
بشر، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
شایگان فرد، مجید؛ ( 1385 ).جهانی شدن حقوق،مقالات همایش ملی جهانی شدن 
حقوق، دانشگاه فردوسی.
شریفیان، جمشید، ( 1379 ).راهبرد حقوقی جمهوری اسلاامی ایران در زمینه نظام 
. بین المللی حقوق بشر، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 3
شریفیان، جمشید ؛ ( 1380 ). بین المللی شدن حقوق بشر، فصلنامه سیاست خارجی، 
. ش 3
شریفی طرازکوهی، حسین؛( 1388 ). روندهای سیاسی و فرهنگی در فرایند جهانی 
. شدن حقوق بشر، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4
شیروی، عبدالحسین؛ ( 1384 ) .حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات سمت. 
24 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
صادقی، حاتم؛ ( 1384 ). آیین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری، فصلنامه مجله 
. حقوقی، شماره 33
ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ ( 1381 ). جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل، پژوهش 
. حقوق و سیاست، مجله دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 7
ضیایی بیگدلی، محمد رضا ؛ ( 1385 ).جهانی شدن حقوق بین الملل (چالش قرن بیست 
و یکم)، مجموعه مقالات همایش جهانی شدن حقوق و چالش های آن، دانشگاه فردوسی
مشهد.
فریدن، مایکل؛ ( 1384 ) .مبانی حقوق بشر، ترجمه : فریدون مجلسی، انتشارات وزارت 
امور خارجه.
36 . فلسفی، هدایت ا...؛ ( 1379 ).حقوق بین الملل معاهدات، تهران، نشر علم. 
فلسفی، هدایت ا... ؛( 1 1380 ). حق، صلح و منزلت انسانی تأملاتی در مفاهیم قاعده 
. حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت، مجله حقوقی، شماره 26 و 27
فلوری، موریس؛ ( 1370 ). گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین المللی، مجله حقوقی، . 
. شماره 14 و 15
کاتوزیان، ناصر؛( 1386 ).عدالت و حقوق بشر، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه 
. تهران، دوره 37 ، شماره 3
گروس اسپیل، هکتور؛( 1382 ).جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، ترجمه: 
. ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38
گوروویچ، جرج و دیگران؛( 1371 ). حقوق و جامعه شناسی، ترجمه: مصطفی رحیمی، 
انتشارات سروش.
گل محمدی، احمد؛( 1381 ) . نگاهی به مفهوم و نظریه های جهانی شدن، مجله جامعه 
. شناسی، شماره 11
گیدنز، آنتونی؛ ( 1377 ).پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز. 
لوی برول، هانری؛ ( 1383 ).جامعه شناسی حقوق، مترجم : ابوالفضل قاضی، تهران، 
انتشارات میزان.
مسه، میشل؛ ( 1387 ). شکل های نامتقارن بین المللی شدن حقوق کیفری، ترجمه: 
روح الدین کردعلیوند، مجله حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شماره
.39
حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی.../ 25
مارتی، می ری دلماس؛( 1376 ). به دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی، ترجمه: علی 
. حسین نجفی ابرندآبادی، مجله حقوقی، ش 21
مارتی، می ری دلماس ؛ ( 1378 ). جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات، ترجمه: 
. اردشیر امیر ارجمند، مجله حقوقی، شماره 24
مارتی می ری دلماس ؛ ( 1386 ). دیوان کیفری و میانکش های حقوق داخلی و بین 
المللی، ترجمه: روح الدین کردعلیوند، مجله حقوقی؛ نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی
. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شماره 37
محمدی، عبدالعلی، ( 1384 ). تحول دولت در عصر جهانی شدن، مجله معرفت، شماره 
.90
مصفا، نسرین و ابراهیمی، نبی ا...،( 1387 ). جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط 
. بین الملل، فصلنامه سایت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4
مک، رابرت؛ ( 1381 ). جهانی شدن و حقوق بشر، ترجمه: صفر علی محمودی، مجله 
.175 - اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 176
ممتاز، جمشید؛ ( 1377 ). حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللى، تهران: نشر دادگستر. 
مولائی، آیت،( 1379 ). حقوق بشر و حاکمیت ملی، مجله اطلاعات سیاسی  اقتصادی، 
.155 - شماره 156
مهرپور، حسین،( 1377 ). نظام بین المللی حقوق بشر، نظام بین المللی حقوق بشر، 
تهران، انتشارات اطلاعات.
میرزایی، سعید،( 1373 ). تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، تهران، دفتر 
مطالعات سیاسی و بین المللی .
نجفی ابرندآبادی، علی حسین و خزانی، منوچهر؛ ( 1383 ).درآمدی بر پیش نویس قانون 
. بین الملل جزا، مجله حقوقی، شماره 18 و 19
نراقی، احسان؛( 1363 ). علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، انتشارات نیکان. 
نوع پرست، زهرا؛( 1381 ). جهانی شدن و حقوق کیفری بین المللی ، اطلاعات سیاسی و 
.179 - اقتصادی، ش 180
ورله، گرهارد؛ ( 1378 ). جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر، ترجمه: 
. امیرساعد وکیل، مجله حقوقی بین المللی، شماره 39
ویلیامز، مارک، ( 1379 ). تاثیر جهانی شدن برحاکمیت دولت، ترجمه: اسماعیل مردانی، 
.155 - اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 156
26 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
هانتینگتون، ساموئل؛( 1378 ). برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی، تهران، نشر دفتر 
پژوهشهای فرهنگی.
هلد، دیوید؛( 1382 ). جهانی شدن و مخالفان آن، ترجمه : مسعود کرباسیان، تهران، 
نشر علمی فرهنگی .
 
 Andre, Clip, (2002). Harmonization in Criminal law, Royal
Netherland Academy of Art Publication, Amsterdam,
 Antanas, Mockus, (2002). Co- Existence as Harmonization of
Law Morality and Culture Prospective, Vol xxx11, no1,
 Anthony, Colangelo, (2009). Univarsal Jurisdiction, Michigan
Journal of International Law, Vol 33.
 Boodman, (1991). The Myth of Harmonization of Law, The
American Journal of Comparative Law, vol 39.
 Boyle EH, (2002). Conflict in the Global Community, John
Hopkins University Press.
 68. Cassese, Sabino, (2006). The Globalization of Law,
International Law and Politics journal, vol.37.
 Encyclopedia of Public International Law, Vol.􀀀􀀀, 1948.
 .Jihn, Reitz, (2001). The Convergence Teory and political
Economy, 36 Colum.
 Marcelo.g.Kohen, Europe and the Standarzation of law: past
and present,p.3:www.unigc.ch/cof/75eme /globalization
/files/kohen.pdf.
 Marc, Jean, (2003). The Globalization of Human Right, Unitrd
Nations, University Press.
 McDougal and H.D.lasswell, (1959). "The Identification and
appraisal of Diverse Systems of Public Order," Am.J.I.L.53.
 Stapert, Bart, (2002). American Approach to Harmonization
(Model Penal Code), Royal Netherland Academy of Art
Publication, Amsterdam.
 Steiner, Henry and Philip Alston, (2000). Globalization,
Development and Human Rights, Oxford: Oxford University
Press.
 Terence, Halliday and Pavel Osinsky, (2006). Globalization of
Law, Annual Reviews Social