حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر

محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزهجهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموممفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقاربیافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدنحقوق، حداقل ...  بیشتر

حقوق حیوانات: تأملی در نظریه و رویه

آرامش شهبازی

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 27-56

چکیده
  در حالیکه حقوق بشر و مبانی نظری و رویه موجود در این خصوص در ادبیات حقوقی داخلی با اقبال فراوانی روبه رو بوده است، مباحث و مبانی نظری حقوق حیوانات و چالش های مطرح در آن، تا حد زیاد مغفول مانده است. در واقع، مهمترین مباحث مطرح در این خصوص که نیازمند تأمل در دکترین و نظریات حقوقدانان برجسته است، در برخی زمینه ها با مسائل بنیادین حقوق بشر ...  بیشتر

قلمرو قوانین مالیاتی در زمان

ولی رستمی؛ سلمان ایزدی

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 57-80

چکیده
  قلمرو قوانین مالیاتی در زمان، تحت حاکمیت اصولی چون اصل مرور زمان، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی، اصل اجرای فوری قوانین مالیاتی و اصل سالیانه بودن مالیات میباشد. مقاله پیشرو، رویکردی تطبیقی به اصول فوق در نظام حقوقی ج.ا.ا و سایر کشورها دارد. تحلیل این اصول در نظام حقوقی کشورهای مختلف و مقایسه آن با نظام حقوقی ج.ا.ا. تحقق نسبی ...  بیشتر

حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول

سید امیرحسین طیبی فرد

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 81-104

چکیده
  حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع ...  بیشتر

نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

هدی غفاری

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 107-132

چکیده
  حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع ...  بیشتر

تهدید به زور و حقوق بین الملل

علی قاسمی؛ ویکتور بارین چهار بخش

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 133-156

چکیده
  بند چهار مادة 2 منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع می نماید، با این حال، مفهوم ممنوعیت مذکور مبهم است. تا حدودی می توان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است. پرسش اولیه که مطرح می شود این است که آیا و چگونه تهدید به زور تحت شرایط خاص می تواند به هدف اولیه حقوق بین الملل یعنی ...  بیشتر

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

عباس کریمی؛ حمید رضا پرتو

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 157-184

چکیده
  مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی ...  بیشتر

« کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی؛ سید مهدی موسوی

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، صفحه 185-206

چکیده
  کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در 19 اکتبر 476 اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص / 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001 مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع جامعه اروپایی توقیف شد. در ...  بیشتر