نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دغدغهء اصلی این مقاله،ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی و متدولوژیک به مسأله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است.بیش از پنج دهه‌ فلسطین برای دولتهای اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسأله بوده است و پاسخهای‌ گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام،در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است؟. به طوری که؛کل پروسهء پنجاه‌سالهء فلسطین و واکنشهای پنجاه کشور اسلامی-با دولتهای متفاوت آنها در گذر زمان-در قبال این مسأله را می‌توان گونه‌شناسی کرد. نویسنده می‌کوشد تا براساس روش جستاری اسپریگنز2،مراحل مسأله بودن یا نبودن، دلیل‌شناسی،آرمان‌شناسی و راه‌حل‌شناسی،داده‌ها و شواهد را سازماندهی نظری کند. فرضیهء مهم از این چارچوب مفهومی این است که گوناگونی پاسخ دولتها از یک مرحله‌ به‌طور منفرد یا چند مرحله از مراحل-چهارگانهء پیشگفته-به صورت مجتمع نشان‌ می‌دهد.جایگاه ایدئولوژیهای ناسیونالیسم عربی و اسلام سیاسی در حل مسألهء فلسطین و نقش آن در افت و خیز گرایشهای سیاسی؛همورزی اندیشه‌ها با واقعیتها و منافع و نیز پویایی نگرشها و رفتارهای دولتها،درونمایهء این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Copies Palestine issue in contemporary style political Islam JUSTAR spryngnz

نویسنده [English]

  • EBRAHIM BARZEGAR