نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

منازعهء سیاسی داخلی طی سده‌های اخیر در دو مرحله،دچار تحولات الگویی مهمی‌ شده است.این تحولات بیش از هرچیز متأثر از دگرگونی‌هایی بوده که در گسترهء سیاست‌ داخلی روی داده است.در مرحله نخست که از سدهء هجدهم میلادی آغاز شد،در اثرژ فرآیندهایی نظیر«ملی شدن»و«توده‌ای شدن»سیاست داخلی(که با شکل‌گیری مرزهای‌ ملی و بسط عرصهء سیاست داخلی به سطح گروه‌بندی‌های بزرگ ملی و اقشار و گروههای‌ مختلف اجتماعی همراه بود)هم«موضوعات»و«مسائل»عرصهء سیاست داخلی و هم‌ شمار«بازیگران»عرصهء سیاست داخلی رو به فزونی نهاد و این موضوع به نوبهء خود بر تنوع و پیچیدگی گونه‌های منازعات سیاسی افزود.در مرحلهء دوم که از چنددهه قبل آغاز شده است،فرآیند«جهانی شدن»سیاست داخلی(که با فروریزی مرزهای ملی و باز شدن‌ عرصهء سیاست داخلی به روی نیروها،نهادها و گروهبندی‌های فراملی همراه بوده است)، موجب مطرح شدن موضوعات و مسائل جدید و فعال شدن نیروها و بازیگران جدید در عرصه سیاست داخلی و به تبع آن ظهور گونه‌های جدید و بدیعی از منازعات سیاسی و همچنین الگوهای جدیدی از دگرگونی سیاسی در داخل کشورها شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal political conflict transformation ; from " modern state - nation " to " modern world latest »

نویسنده [English]

  • ABOLFAZL DELAVARI