نویسنده

چکیده

در این مقاله،بعد ارتباطاتی جهانی شدن و پیامدها و بازتابهای سیاسی آن در کانون توجه‌ قرار گرفته است.مؤلف کوشیده است تا ضمن تحلیل تأثیرات عملی ارتباطات در سطح‌ جهانی،تأثیرات آن را بر حوزهء سیاست و تغییر رفتار دولت‌ها،کوچک شدن دولت ملی و سائیده شدن حاکمیت دولت‌ها،و زوال قدرت‌های اقتدارگرا بررسی کند.فناوری‌ اطلاعاتی موجب تحولاتی در امر جامعه‌پذیری سیاسی و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات‌ گوناگون می‌گردد.سرعت،حجم و تنوع اطلاعاتی نگرش‌های مردم را دگرگون می‌سازد و پیشبرد برنامه‌های دولت را دچار اختلال می‌کند.با درهم شکستن انحصار دولت‌ها در اطلاع‌رسانی،دولت‌ها مجبور به تجدیدنظر در عملکردهای خود می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information and communication technology , globalization and its political consequences

نویسنده [English]

  • abolghasem taheri