نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی

ابراهیم برزگر

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، صفحه 39-73

چکیده
    «نظریهء پخش»یا«اشاعه»یکی از نظریه‌های رایج در باب توضیح چگونگی‌ انتظار نوآوری‌ها و گسترش ایده‌ها و اندیشه‌هاست.هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در رشته جغرافیای انسانی است،اما در موضوعات رشتهء علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نیز کمابیش به کار گرفته شده است.معمای چگونگی اشاعه و بازتاب انقلاب اسلامی در سطح‌ تحلیل منطقه‌ای ...  بیشتر

فناوری ارتباطی و اطلاعاتی؛ جهانی شدن و پیامدهای سیاسی آن

ابو القاسم طاهری

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، صفحه 7-39

چکیده
  در این مقاله،بعد ارتباطاتی جهانی شدن و پیامدها و بازتابهای سیاسی آن در کانون توجه‌ قرار گرفته است.مؤلف کوشیده است تا ضمن تحلیل تأثیرات عملی ارتباطات در سطح‌ جهانی،تأثیرات آن را بر حوزهء سیاست و تغییر رفتار دولت‌ها،کوچک شدن دولت ملی و سائیده شدن حاکمیت دولت‌ها،و زوال قدرت‌های اقتدارگرا بررسی کند.فناوری‌ اطلاعاتی موجب تحولاتی ...  بیشتر

تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، صفحه 73-117

چکیده
  منازعه،همزاد زندگی اجتماعی انسان بوده است و نوع خشونت‌آمیز آن،یعنی جنگ، همواره جنگ یکی از نگرانیهای وی برای ادامه حیات به شمار می‌رود.بنابراین،تلاشهای نظری‌ بسیاری توسط بشر برای توضیح منظم و قانونمند این پدیدهء اجتماعی صورت گرفته که‌ حاصل آن پردازش نظریه‌های مختلف در زمینهء جنگ و صلح و مناقشه و همکاری در روابط بین‌الملل می‌باشد.هریک ...  بیشتر

گسترش آموزش عالی و تحول سیاسی در ایران

حسین سلیمی

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، صفحه 117-143

چکیده
  در دههء گذشته،رشد سریع افراد تحصیل‌کرده در جامعهء ایرانی تأثیرات و پیامدهای‌ مهمی در پیدایش شرایط اجتماعی و سیاسی ایران داشته است.افزایش جوانان‌ تحصیل‌کرده،منجر به گسترش طبقهء متوسط در جامعه گردیده است.طبقهء متوسط می‌تواند به این شرایط جدید و تقاضاهای گوناگون و دگرگونی در تمامی جوامع منجر گردد.نگاهی گذرا به تاریخ دگرگونیهای ...  بیشتر

زمینه فلسفی پیش بینی علمی در عرصه سیاسی تاریخ مندی و فلسفه سیاسی

محمد جواد غلامرضا کاشی

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، صفحه 143-157

چکیده
  این مقاله بر حسب نسبت موجود سه متغیر خرد و طبیعت تاریخ،چهار الگوی برقراری‌ نسبت میان تاریخ‌مندی و فلسفه سیاسی قابل‌تصور را موردبحث قرار می‌دهد: 1.روایت کلاسیک فلسفی خرد را محدود به طبیعت و رویاروی تاریخ می‌انگارد و به این اعتبار،اصولا نگاهی به آینده نمی‌دوزد. 2.روایت مدرن روسویی-کانتی که خرد را رویاروی طبیعت و همبسته با تاریخ‌ ...  بیشتر

نقش تقارن در تحول انقلابی

سید مرتضی مردیها

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، صفحه 157-189

چکیده
  در مورد تبیین پدیدهء انقلابی به‌طور عام و مصادیق آن سخن فراوان گفته شده است؛ سخنان علمی از منظر سیاسی،جامعه‌شناسی و اقتصادی؛از منظر پارادایم‌های علی، ساختاری و کارکردی،و اختیار عاقلانه.اما علیرغم این تنوع،و علیرغم نکات مهمی‌ که درباره«این پدیده در نظریه‌پردازی مختلف عنوان شده است،غالبا و بلکه عموما پدیدهء تحول انقلابی بیشتر ...  بیشتر

بحران سوسیالیسم و مسایل انسان شناسی «سیاسی»

آلتان کارلوتولیو

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، صفحه 189-215

چکیده
  در سه مقالهء پیشین که در شماره‌های 2 و 3و 4 و 6 مجلهء پژوهش حقوق و سیاست در زمینهء انسان‌شناسی فرهنگی-سیاسی به چاپ رسید،یادآوری شد که هستهء مرکزی بحث‌ مارکس،انسان است و آفرینش انسان در گرو آزادی است.هستهء یادشده،به‌ویژه پس از انقلاب اکتبر 1917 روسیه و پس از آن در کشورهای بلوک شرق به دست فراموشی‌ سپرده شد و انسان در خدمت تولید،هرچه بیشتر ...  بیشتر

تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر منازعه اسرائیل - فلسطین

کمیل منصور

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، صفحه 215-237

چکیده
  این نوشته که گزارش‌گونه‌ای رسانه‌ای و مطبوعاتی است،تأثیر حادثهء 11 سپتامبر 2001 را بر مسألهء فلسطین-اسرائیل‌ بررسی می‌کند.مقالهء حاضر که حاصل مشاهدات نویسنده در مدت اقامت در فلسطین بوده است،با تحلیلی از مواضع و استراتژی‌های دوسوی حادثهء 11 سپتامبر،بر تأکید خاص بر تلاش اسرائیل برای تخریب«خطوط قرمز»ی‌ که از بیرون به او تحمیل ...  بیشتر